Vreemde militairen in een gesloten samenleving: Invloed van inkwartieringen op de bestaans- en leefsituatie in Noord-Brabant tijdens de eerste jaren van de Belgische Opstand 1830-1834

Titel Vreemde militairen in een gesloten samenleving: Invloed van inkwartieringen op de bestaans- en leefsituatie in Noord-Brabant tijdens de eerste jaren van de Belgische Opstand 1830-1834
Reeksnaam Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland (Deel LXVII)
Auteur Prof. Dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt; Drs. M. F. A. Linders-Rooijendijk
Afbeelding
Omschrijving SISO nbra 938; UDC 355.22(492.93)”183″

Uit Woord vooraf:

Een groot aantal auteurs heeft zich in de loop der jaren beziggehouden met de Belgische Opstand en de Status-Quo-periode, de tijd tussen 1830 en 1839. De politieke en krijgskundige verwikkelingen zijn op diverse plaatsen uitvoerig beschreven, en ook aan het economische leven van die tijd is de nodige aandacht besteed.

De twee eerstgenoemde facetten zullen dan ook in deze studie nauwelijks aan de orde komen, het laatstgenoemde voor zover het in verband te brengen is met het onderwerp dat hier besproken gaat worden. De nadruk zal komen te liggen op de invloed die de inkwartiering en legering van vele met name Noordnederlandse militairen heeft gehad, op de bevolking van Noord-Brabant tussen 1830 en 1839, waarbij de eerste jaren het zwaarste accent zullen krijgen.

Inhoudsopgave:

WOORD VOORAF

ARCHIVALIA

BRONNENPUBLIKATIES EN LITERATUUR

LIJST VAN AFBEELDINGEN EN TABELLEN

INLEIDING

Hoofdstuk I: INKWARTIERING EN LEGERING _ 1. Wie waren deze dapperen? _ 2. Omvang van de legermacht in Noord-Brabant _ 3. Waar werden al deze militairen ondergebracht? _ 4. Bij wie en door wie werden de militairen ingekwartierd? _ 5. De woningen van de Brabanders _ 6. Aantal ingekwartierden per woning _ 7. Vrijstelling van inkwartiering _ 8. Onttrekken aan inkwartiering _ 9. Veranderingen van kwartier op verzoek van ingekwartierden _ 10. Inkwartiering als strafmaatregel _ 11. Misbruik bij inkwartiering

Hoofdstuk II: SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN VAN INKWARTIERING EN LEGERING _ Inleiding _ 1. Vergoeding en kosten bij inkwartiering _ 2. Het Kamp te Rijen _ 3. De landbouw _ 4. De prijzen van levensmiddelen _ 5. Handel en industrie _ 6. Neringdoenden _ 7. Lonen _ 8. Armenzorg _ 9. Ziekten en gezondheidszorg _ 10. Prostitutie en volksgezondheid _ 11. Onwettige geboorten

Hoofdstuk III: HET SOCIO-CULTURELE LEVEN IN NOORD-BRABANT TEN TIJDE VAN DE INKWARTIERING _ 1. De verhouding tussen protestanten en katholieken in Noord-Brabant _ 2. Omvang van ingekwartierden en bewoners binnenshuis _ 3. Vrije-tijdsbesteding _ 4. Culturele activiteiten _ 5. Religieuze gebruiken en kerkdiensten

Hoofdstuk IV: PSYCHOLOGISCHE ASPECTEN AAN INKWARTIERING EN LEGERING _ 1. Houding van kerkelijk en wereldlijk gezag _ 2. Informatie door de districtscommissarissen en gemeentebesturen over de houding van de bevolking ten opzichte van inkwartiering _ 3. Houding van gemeentebesturen ten aanzien van inkwartiering _ 4. Houding van bevolking en militairen ten opzichte van elkaar

SLOTBESCHOUWING

INDEX VAN PERSOONS- EN GEOGRAFISCHE NAMEN

CURRICULUM VITAE

Uitgever Stichting Zuidelijk Historisch Contact
Jaar 1986
Aantal pagina’s 197
ISBN 90-70641-17-8
Rubriek
 • Algemene geschiedenis
 • Cultuurgeschiedenis
 • Economische en sociale geschiedenis
 • Landbouw, veeteelt, jacht en visserij
 • Nijverheid en industrie
 • Sociale groepen en groeperingen
Periode
 • 19de Eeuw (Industrialisatie)\t – 1800 tot 1900
Regio
 • Brabant algemeen
Plaatsnaam
Locatie 03-2
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print