Hint 16b, 5521 AH Eersel

Title Hint 16b, 5521 AH Eersel
Content Historie en ligging:

Voormalige veestal/schuur, thans dierenkliniek, waarschijnlijk in de 19de eeuw versteend en daarna (tot aan de dag van vandaag) diverse malen grondig verbouwd, gemoderniseerd en uitgebreid. De houtconstructie in het gebouw is mogelijk ouder. Dit bedrijfsgebouw hoorde van oorsprong bij de boerderij Hint 16 (thans dubbel woonhuis 16;16a).

Het vrijstaande pand bevindt zich in de kern van Eersel en is gelegen in het beschermde dorpsgebied: een langgerekt plein bestaande uit de verbrede noord-zuid gerichte straten het Hint en de Markt, met lindenbeplanting, voormalige boerderijen (m.n. aan het Hint) en dorpswoningen. De oudste bebouwing heeft de noklijn haaks op het ‘straatplein’, de jongere bebouwing overwegend evenwijdig. Dit voormalige agrarische bedrijfspand is gesitueerd achter de rooilijn aan de westzijde van het Hint, en met de noklijn loodrecht hierop.

 

Plattegrond en opbouw:

Voormalig agrarisch bedrijfspand, bestaande uit een kleine stalruimte aan de straatzijde en daarachter een bredere en hogere stal annex schuur met zijlangsdeel (links). Beide gebouw-onderdelen hebben een zadeldak met de noklijn loodrecht op de straat. De toegevoegde brede varkensstal aan de achterzijde is voorzien van een lessenaardak. Alle daken zijn belegd met gesmoorde oud-Hollandse pannen en wateren af via zinken mastgoten. De topgevels zijn voorzien van windveren en gesneden geveltop-tekens. In het rechter dakschild zijn enkele dakramen geplaatst. De bakstenen gevels zijn in kruisverband gemetseld en worden afgesloten door een bloktandlijst. De ingehakte muuropeningen worden afgesloten door rollagen.

 

Voorgevel:

De lage stal aan de voorzijde heeft midden in de straatgevel een licht getoogde, opgeklampte dubbele staldeur (licht getoogde houten latei en strekse boog) en daarboven een rechthoekig zolderluik en een halfrond raam met V-vormige roedenverdeling. De topgevel is in een rodere baksteen opgetrokken dan het onderliggende geveldeel. Deze scheidslijn in het muurwerk is eveneens zichtbaar in de linker zijgevel van dit bouwdeel.

De voorgevel van de achterliggende stal annex schuur bezit links de hoge schuur-ingang (gewijzigde moderne invulling) onder licht getoogde houten balk. Midden in de beschoten topgevel is een niet oorspronkelijk rondboog-venster uitgespaard.

 

Linker zijgevel:

Vooraan is onder doorgetrokken dakschild een moderne achterom voor Hint 16a gecreëerd. In het hierop aansluitende bakstenen gedeelte bevindt zich een vierruits raam. Het achterste gedeelte van deze gevel heeft een moderne beschieting van planken in horizontale richting.

 

Rechter zijgevel:

Deze gevel heeft eveneens een moderne beschieting van planken in horizontale richting, waarin een modern bandvenster is uitgespaard. Het bakstenen geveldeel van de stal aan de voorzijde bezit een vierruits draairaam.

 

Achtergevel:

De gevel van de aangebouwde voormalige varkensstal bestaat uit een moderne beschieting van planken in horizontale richting, waarin een modern bandvenster is uitgespaard. Midden in de verticaal beschoten topgevel is een niet oorspronkelijk halfrond-venster uitgespaard.

 

Interieur:

Het gemoderniseerde interieur is voorzien van een verdiepingsvloer en een opdeling in vertrekken. Het voormalige stalgedeelte in het achterste bouwdeel ligt een niveau hoger dan de flankerende zijlangsdeel en de smallere stalruimte aan de voorzijde. De grotendeels bewaard gebleven houtconstructie bestaat uit eenzijdig overstekende, gepende dekbalkgebinten en een langsgebint met schoren in de linker beuk. Op deze gebinten zijn vier kapspanten geplaatst, bestaande uit schaarspanten met één overgekeepte horizontale balk, schoren en ronde gordingen. De telmerken II, III en V zijn in willekeurige volgorde aangetroffen (nader bouwhistorisch onderzoek is gewenst).

 

Foto Winfried Thijssen (2003)
Monument naam
Plaats monument Eersel
Bescherming Gemeentelijk monument
Monumentnummer 4.31.7.001
Monument categorie Agrarische gebouwen
Oorspronkelijke functie Veestal, schuur
Huidige functie Dierenkliniek
Complex
Complextype
Datering
Situering Binnen de bebouwde kom
XY coordinaat 149492 / 374747
Kadastrale gemeente Eersel
Sectie perceel
Oorspronkelijk bouwjaar ca. 1900
Grondgebruik
Afmeting terrein
Bronnen [“J. Spoorenberg e.a., Drie Zaligheden, Eersel, Duizel, Steensel, Hapert 1989″,”Chr. Thijssen, Kleine historische gids van Eersel en zijn monumenten, Eersel 1996”]
Waardering Het object heeft architectuurhistorische waarde

–       als een goed voorbeeld qua hoofdvorm van een 19de eeuws agrarisch bijgebouw met een zijlangsdeel en een verhoogd gelegen stalgedeelte;

–       vanwege de goeddeels bewaard gebleven inwendige houtconstructie (gebinten en kapspanten).

N.B.Nader bouwhistorisch onderzoek zal in positieve zin bijdragen aan de kennis over de bouwgeschiedenis en het gebruik van dit bedrijfspand.

Het object heeft stedebouwkundige waarde

–       als essentieel onderdeel van het beschermde dorpsgezicht Markt-Hint en omgeving, dat van nationaal belang is wegens de kwaliteit van de bebouwing als geheel en de historisch-ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen, wegen en verkavelingen; een typisch Brabantse dorpsomgeving met een zekere structurele en visuele gaafheid.

Het object heeft cultuurhistorische waarde

–       als uitdrukking van de typologische ontwikkeling van het vrijstaande agrarische bedrijfsgebouw.