Privacyverklaring

Privacyverklaring HSK de Acht Zaligheden

HSK de Acht Zaligheden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HSK de Acht Zaligheden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • gemaakte foto’s/films in verenigingsverband alleen gebruiken voor publicatie binnen onze vereniging (inclusief onze website) en in algemene media en hiervoor geen separate toestemming nodig hebben van gefotografeerde leden.

Als HSK de Acht Zaligheden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden:

Persoonsgegevens van leden worden door HSK de Acht Zaligheden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • verzending kwartaalblad De Rosdoek;
 • (digitale) nieuwsbrieven;
 • communicatie over de vereniging en/of uitnodigingen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de overeengekomen lidmaatschaps-inschrijving;
 • de overeengekomen nieuwsbrief-inschrijving;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan HSK de Acht Zaligheden de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam of initialen
 • achternaam eventueel met tussenvoegsel
 • woonadres
 • telefoonnummer(s)
 • e-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door HSK de Acht Zaligheden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft worden niet verstrekt aan derde partijen tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie namens de OVJ in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
HSK de Acht Zaligheden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • alle personen die namens HSK de Acht Zaligheden van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we zorgen voor de encryptie (versleutelen) van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • de persoonsgegevens zijn niet openbaar benaderbaar via het internet;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • ons bestuur is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactpersoon:

 • Evert Lavrijsen
 • info@hskdeachtzaligheden.nl