Archeologische werkzaamheden in Noord-Brabant

Titel Archeologische werkzaamheden in Noord-Brabant
Auteur
Afbeelding
Omschrijving Inleiding:

Ook in het verleden hebben er mensen in Noord-Brabant geleefd. Deze hebben op vele plaatsen sporen van bewoning achtergelaten, waarvan er sommige meer dan honderdduizend jaar oud zijn. Met name de provincie Noord-Brabant is een gebied waar dergelijke sporen veelvuldig voorkomen. Het bodemarchief bestaat hier uit enkele duizenden geregistreerde archeologische vindplaatsen.
De overblijfselen uit het verleden kunnen zichtbaar zijn, zoals bijvoorbeeld kasteelruïnes of grafheuvels. De meeste zijn echter niet direct waarneembaar, deze bevinden zich onder het huidige oppervlak. Ze zijn vaak afgedekt door latere afzettingen, zoals bijvoorbeeld middeleeuwse plaggendekken.
De laatste decennia worden oude oorspronkelijke landschappen en woonkernen aangetast. Dit gebeurt onder meer door wegenaanleg, ontgronding, afgraving, aanleg industrieterreinen, stads- en dorpsuitbreidingen en ook door agrarische werkzaamheden. Tijdens deze aantasting van het landschap worden de aan het huidige oppervlak niet zichtbare oude bewoningssporen beschadigd of vernietigd. Daarbij dreigt onherstelbaar veel informatie verloren te gaan.
Het verzamelen van dergelijke informatie vormt een van de taken van de archeoloog. Een middel hiertoe vormen opgravingen.
Door de hierboven geschetste aantasting van het landschap vinden er het laatste decennium geen opgravingen meer plaats van niet/bedreigde vindplaatsen er vinden nog slechts noodopgravingen plaats.

Inhoud:

 • Inleiding
 • Archeologische werkzaamheden in Noord/Brabant
 • Problemen en aanbevelingen
Uitgever Stichting Brabants Heem
Jaar 1984
Aantal pagina’s 12
Rubriek
 • Archeologie
 • Heemkunde algemeen
Regio
 • Brabant algemeen
Plaatsnaam
Locatie 03-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print