Bestemmingsplan Kempisch Bedrijvenpark, Gemeente Bladel.

Titel Bestemmingsplan Kempisch Bedrijvenpark, Gemeente Bladel.
Auteur Grontmij Nederland
Afbeelding
Omschrijving Voor een aantal bedrijven in de Kempen was er behoefte aan een groot regionaal bedrijventerrein voor bedrijven met een oppervlakte van 5000 m² of meer.

Daarvoor werd, in overleg met de Kempengemeenten, door de gemeente Bladel het Kempisch Bedrijvenpark ontwikkeld op de lokatie Hapert-Zuid. In het bestemmingsplan wordt een toelichting gegeven op het plan en zijn de voorschriften vastgelegd; verder is naast een kaart, als bijlage, een staat van bedrijfsactiviteiten toegevoegd.

Inhoud:

Toelichting:

1. Inleiding.

Aanleiding en doel – Streekplanafwijking – M.e.r en SMB – Partiële streekplanherziening N284 Hapert – Begrenzing plangebied en vigerende regeling – Relevante onderzoeken.

2. Plangebied.

Algemeen – Bodem – Water – Natuur – Landschap – Archeologie en cultuurhistorische waarden – Grondgebruik – Verkeer – Recreatie en toerisme – Milieuaspecten.

3. Programma, ambities en uitgangspunten.

Algemeen – Programma – Ambities en uitgangspunten.

4. Planbeschrijving

Algemeen – Dragers en elementen – Bedrijvigheid en segmentering – Milieuzonering – Ontsluitingsstructuur – Ecologische structuur – Duurzaam watersysteem – Recreatie en toerisme – Duurzame energie – Parkmanagement.

5. Milieuaspecten

Algemeen – Bodem – Natuur – Geluid – Geur – Luchtkwaliteit – Veiligheid.

6. Juridische vormgeving.

Algemeen – Uitwerkingsvoorwaarden – Nader uit te werken bestemmingen – Eindbestemmingen.

7. Financiële haalbaarheid.

Algemeen – Ruimtegebruik – Kosten en opbrengsten.

8. Resultaten overleg en inspraak.

Algemeen – Procedure – Verslag wettelijk vooroverleg – Overzicht van wijzigingen voorontwerp-bestemmingsplan KBP.

 

Voorschriften.

Staat van Bedrijfsactiviteiten (Bijlage).

Plankaart.

 

Uitgever Gemeente Bladel
Jaar 2006
Aantal pagina’s 132
Rubriek
 • Archeologie
 • Flora en Fauna
 • Landbouw, veeteelt, jacht en visserij
 • Nijverheid en industrie
Periode
 • 21ste Eeuw – 2000 tot heden
Regio
 • De Kempen (NL)
Plaatsnaam
 • Bladel
 • Hapert.
Locatie 01-3
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print