DE BODEM VAN NOORDBRABANT: Toelichting bij blad 8 van de Bodemkaart van Nederland Schaal 1 : 200 000

Titel DE BODEM VAN NOORDBRABANT: Toelichting bij blad 8 van de Bodemkaart van Nederland Schaal 1 : 200 000
Auteur Dr. Ir D. van Diepen
Afbeelding
Omschrijving Voorwoord:

In 1950 verscheen, ter gelegenheid van het te Amsterdam gehouden Vierde Internationale Bodemkundige Congres, de Voorlopige Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 400 000 (Edelman, 1950). Na het werk van Staring in de vorige eeuw, was dit de eerste bodemkundige overzichtskaart van ons land. Voor de bodemkundige wetenschap was het een belangrijke schrede voorwaarts, ook al was in omvangrijke delen van het land het veldwerk voor het samenstellen van de kaart beperkt gebleven tot zeer oppervlakkige verkenningen.
De in 1961 gereedkomen Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 200 000 in 10 bladen, is het resultaat van systematisch karteringswerk. De directe aanleiding tot het vervaardigen van de kaart was de werkzaamheid van de COLN, die tot taak had een onderzoek in te stellen naar de waterhuishoudkundige gesteldheid van de Nederlandse landbouwgronden. De Stichting voor Bodemkartering legde de bodemkundige gegevens, die in verband met dit onderzoek nodig waren, in genoemde kaart vast. De Bodemkundige afdeling van Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders droeg bij aan de gegevens die op de buitendijkse gronden betrekking hebben.

 

Inhoud;

Woord vooraf

Inleiding

Hoofdstuk I:  Fysiografie

 • Topografie
 • Hydrografie – De grote rivieren – De getijdestromen – De rivieren van het pleistocene landschap
 • Geologie – Oud-en midden-pleistocene afzettingen – Jong-pleistocene afzettingen – Laatglaciale afzettingen – Holocene afzettingen

Hoofdstuk II: Bodemvorming

 • Eigenschappen van de sedimenten
 • Vorming van humus
 • Podzolering
 • Vorming van Gley
 • Polygenetische Profielontwikkeling

Hoofdstuk III: De Legenda

 • Indeling van de legenda – De indeling per niveau
 • De kaarteenheden
 • Associaties en complexen
 • Koolzure-Kalkgehalte en het verloop daarvan in het profiel
 • Organische stof, humusklassen, dikte van de humushoudende lagen en kleur van de humus – Humusklassen – Dikte van de humushoudende bovengrond
 • Indeling in textuurklassen – Zee- en Rivierkleigronden – Zand- en Leemgronden
 • Profielverloop
 • Horizontbenaming
 • Bodemvorming
 • Vochthuishouding
 • Samenstelling van het moedermateriaal
 • De kleur van de alluviale afzettingen
 • Fysische rijping, slappe ondergronden en klink
 • Eigenschappen van de organische stof in de bovengrond

Hoofdstuk IV: Beschrijving van de kaarteenheden

 • Zeekleigronden
 • Rivierkleigronden
 • Veengronden
 • Zandgronden – Zandgronden – Associaties van Zand-, Leem -, Rivierklei- en Veengronden
 • Leemgronden
 • Algemene onderscheidingen

Hoofdstuk V: Landschap, Bodem en Bodemgebruik

 • Het zandlandschap – Het Peelgebied – De Kempen – De Centrale Slenk – Westelijk Noord-Brabant- De bedrijfsontwikkeling op de zandgronden
 • Het rivierkleilandschap – Oude rivierkleigronden – Jonge rivierkleigronden – De bedrijfsontwikkeling op de rivierkleigronden
 • Het jonge-zeekleilandschap – De Biesbosch – Het alluviale gebied van de Beneden Langstraat – Het noordwestelijke zeekleigebied – De bedrijfsontwikkeling op de zeekleigronden

Lijst van Figuren

Bodemkundige studies en rapporten van medewerkers van de Stichting voor Bodemkartering, die bij de samenstelling van de Bodemkaart en/of de Toelichting konden worden geraadpleegd.

Literatuur

Bijlage 1: De geschiktheid van de gronden in Noord-Brabant voor de verschillende vormen van grondgebruik en de daarbij meest voorkomende bedrijfsvormen.

Bijlage 2: De oppervlakten, ingenomen door de kaarteenheden en toevoegingen in de provincie Noord-Brabant

Uitgever Stichting voor Bodemkartering Wageningen
Jaar 1968
Aantal pagina’s 164 + Bijlagen
Rubriek
 • Archeologie
 • Economische en sociale geschiedenis
 • Flora en Fauna
 • Landbouw, veeteelt, jacht en visserij
Regio
 • Brabant algemeen
Plaatsnaam
Locatie 01-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print