Roosendaal tussen platteland en stad, deel A 1700-1900

Titel Roosendaal tussen platteland en stad, deel A 1700-1900
Reeksnaam Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland (Deel C a)
Auteur Dr. L.J.P. van Gastel
Afbeelding
Omschrijving Uit Woord vooraf:

Een voorwoord is een terugblik. Het geeft de gelegenheid om nog eens na te gaan waarom juist dit gekozen onderwerp het voorwerp was van enkele jaren onderzoek, Soms zijn die redenen meer voor de hand liggend dan gedacht wordt. In een variant op prof. dr. Th. van Tijn, waarbij ik jaren geleden aan de Rijksuniversiteit Utrecht afstudeerde in de economische en sociale geschiedenis, kan ik zeggen dat ik in Roosendaal ben geboren, de stad me vertrouwd is, en ik werkzaam ben bij het gemeentearchief in deze plaats. Een meer inhoudelijke reden voor de keuze van het onderwerp is dat in de door mij bestudeerde periode op allerlei terreinen ingrijpende wijzigingen optraden in de Roosendaalse samenleving wen dat een meer samenhangende overzichtsstudie over Roosendaal ontbrak.

Inhoudsopgave:

WOORD VOORAF

ARCHIVALIA

BRONNENPUBLIKATIES EN LITERATUUR

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

LIJST VAN TABELLEN

LIJST VAN GRAFIEKEN

LIJST VAN KAARTEN EN SCHEMA’S

LIJST VAN BIJLAGEN

LIJST VAN AFBEELDINGEN

INLEIDING_1. Onderwerp en probleemstelling_2. Periodisering en cesuur_3. Het onderzoek: theorie en bronnen_4. Belang van het onderzoek.

Hoofdstuk I: SYNCHRONISCH KADER_1. Inleiding_2. 1770-1795_3. 1795-1813_4. 1813-1851_5. 1851-1900.

Hoofdstuk II: RUIMTE EN INFRASTRUCTUUR_1. Inleiding_2. Ruimtelijke ontwikkelingen_3. Ruimtelijke infrastructuur_4. Samenvatting.

Hoofdstuk III: DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING_1. Inleiding_2. Aantallen en groei_3. Burgerlijke staat, leeftijd en gezinssamenstelling_4. Vestiging en vertrek_5. Religie_6. Beroepsstructuur: een verkenning_7. Rijk en arm: een eerste indruk_8. Samenvatting.

Hoofdstuk IV: MIDDELEN VAN BESTAAN_1. Inleiding_2. Landbouw_3. Ambacht, nijverheid en industrie_4. Dienstensector_5. Arbeid in loondienst_6. Samenvatting.

Hoofdstuk V: SOCIALE VERHOUDINGEN EN INSTELLINGEN_1. Inleiding_2. Inkomens- en bezitsverhoudingen_3. Volkshuisvesting_4. Volksgezondheid_5. Onderwijs en opvoeding_6. Sociale nood en zorgverlening_7. Samenvatting.

Hoofdstuk VI: MENTAAL-CULTURELE VERHOUDINGEN_1. Inleiding_2. Kerk, godsdienst en religiebeleving_3. Het verenigingsleven_4. Het gedrukte woord_5. Volksvermaken en andere vrijetijdsbestedingen_6. Nieuwkomers en toenemende spanningen_7. Samenvatting.

Hoofdstuk VII: BESTUUR EN POLITIEK_1. Inleiding_2. Het politieke bestel_3. Kenmerken en eigenschappen van bestuurders_4. Familiebanden en netwerken_5. Het ambtelijk apparaat_6. Samenvatting.

Hoofdstuk VIII: EEN DIACHRONISCHE ANALYSE_1. Inleiding_2. Van dorp naar stad: een moeizaam proces_3. Een gesloten samenleving_4. Lokale politiek en politici: verstrengelde belangen_5. Het evenwicht in overgang

SOMMAIRE

BIJLAGEN

INDEX VAN GEOGRAFISCHE NAMEN

INDEX VAN PERSOONSNAMEN, INSTELLINGEN, VERENIGINGEN EN BEDRIJVEN

CURRICULUM VITAE.

Uitgever Stichting Zuidelijk Historisch Contact
Jaar 1995
Aantal pagina’s 358
ISBN 90-70641-50-X
Rubriek
 • Cultuurgeschiedenis
 • Economische en sociale geschiedenis
 • Geografie
 • Landbouw, veeteelt, jacht en visserij
 • Nijverheid en industrie
 • Sociale groepen en groeperingen
 • Volkskunde
Periode
 • 18de Eeuw (Verlichting) – 1700 tot 1800
 • 19de Eeuw (Industrialisatie)\t – 1800 tot 1900
Regio
 • Midden en west Brabant
Plaatsnaam
 • Roosendaal
Locatie 04-2
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print