Markt 6-8, 5521 AL

Titel Markt 6-8, 5521 AL
Content Historie en ligging:
Voormalig dubbel woonhuis annex boerderij uit ca. 1875, thans eethuis en vishandel. Het sterk vervallen voormalige bedrijfsgedeelte achter Markt 8 komt evenals de moderne achterbouw van Markt 6 niet voor bescherming in aanmerking.
Het pand bevindt zich in de kern van Eersel en is gelegen in het beschermde dorpsgebied: een langgerekt plein bestaande uit de verbrede noord-zuid gerichte straten het Hint en de Markt, met lindenbeplanting, voormalige boerderijen (m.n. aan het Hint) en dorpswoningen. De oudste bebouwing heeft de noklijn haaks op het ‘straatplein’, de jongere bebouwing overwegend evenwijdig. Dit vrijstaande pand is gesitueerd in de rooilijn aan de oostzijde van de Markt nabij de kruising met de Nieuwstraat, en heeft de nokrichting evenwijdig aan de Markt. Tevens staat het pand in de zichtlijn van de Duizelseweg.

Plattegrond en opbouw:
Voormalig dubbel woonhuis van één bouwlaag en zolderverdieping op rechthoekig grondplan. De bakstenen gevels zijn in kruisverband gemetseld en voorzien van een gecementeerde plint. De uitgespaarde muuropeningen worden afgesloten door anderhalfsteens strekken. De vensterluiken zijn verwijderd. Het zadeldak tussen tuitgevels is belegd met gesmoorde oud-Hollandse pannen en watert af via zinken mastgoten. In het dakschild aan de voorzijde bevindt zich ter plaatse van nummer 8 een niet oorspronkelijke dakkapel.

Voorgevel:
Deze gevel wordt afgesloten door een muizetandlijst onder de dakrand. De gecementeerde plint reikt tot aan de lekdorpels en is voorzien van ruw bewerkte velden onder de vensters. Het gedeelte van Markt 6 bezit een ingang en drie vensters. De deur met bovenlicht en de zesruits ramen zijn vernieuwd. Het gedeelte van Markt 8 bezit een ingang met vernieuwde deur en tweedelig bovenlicht. Het deurkozijn heeft een kwartrond-hoekprofiel. Rechts hiervan bevinden zich twee vensters met een gewijzigde raamindeling.

Linker zijgevel:
Deze gevel heeft in het midden van de zolderverdieping een oorspronkelijk kozijn met kwartrond-hoekprofiel, waarin een vierruits schuifraam. De topgevel met schouders wordt afgesloten door een rollaag. In de plint bevindt zich een dichtgezet getoogd kelderlicht.

Rechter zijgevel:
De eerste bouwlaag bezit aan de straatzijde twee zesruits schuiframen, en aan de achterzijde een opkamer-venster met vierruits schuifraam. De zolderverdieping heeft in het midden een kozijn met kwartrond-hoekprofiel waarin een vierruits schuifraam.

Achtergevel:
Deze gevel wordt afgesloten door een bloktandlijst onder de dakrand. De deels gewijzigde gevelindeling van Markt 8 bestaat uit een rechthoekig kelderlicht in de plint en een ingang (kozijn met kwartrond-hoekprofiel, opgeklampte deur, geprofileerd kalf, tweedelig bovenlicht). De achtergevel van Markt 6 wordt gedeeltelijk aan het zicht onttrokken door een moderne éénlaags uitbouw. Links van deze uitbouw bevinden zich twee vensters met vernieuwde zesruits ramen.

Interieur:
Het interieur van Markt 6 is gemoderniseerd. Het interieur van Markt 8 is niet bezocht, maar is voor zover zichtbaar, eveneens gemoderniseerd.

Markt 6-8
Foto Winfried Thijssen (2015)
Monument naam
Plaats monument Eersel
Bescherming Gemeentelijk monument
Monumentnummer 4.31.1.040 en 041
Monument categorie Agrarische gebouwen
Oorspronkelijke functie woonhuis, boerderij
Huidige functie horeca, winkel
Complex
Complextype
Datering
Situering Binnen de bebouwde kom
XY coordinaat 149533 / 374593
Kadastrale gemeente Eersel
Sectie perceel F/4752
Oorspronkelijk bouwjaar ca. 1875
Grondgebruik
Afmeting terrein
Bronnen [“J. Spoorenberg e.a., Drie Zaligheden, Eersel, Duizel, Steensel, Hapert 1989″,”Chr. Thijssen, Kleine historische gids van Eersel en zijn monumenten, Eersel 1996”]
Waardering Het object heeft stedebouwkundige waarde
– als essentieel onderdeel van het beschermde dorpsgezicht Markt-Hint en omgeving, dat van nationaal belang is wegens de kwaliteit van de bebouwing als geheel en de historisch-ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen, wegen en verkavelingen; een typisch Brabantse dorpsomgeving met een zekere structurele en visuele gaafheid.
Het object heeft enige cultuurhistorische herinneringswaarde
– vanwege de voormalige agrarische bestemming, waaraan het karakteristieke diepe perceel en de restanten van de bedrijfsgebouwen aan de achterzijde nog herinneren.