Jaarverslag 2012

 • De Rosdoek is 4 maal verschenen met artikelen over o.a. de kabouterberg, lager onderwijs, burgerwacht en familiegeschiedenis.
 • Bij het 65 jaar bestaan is Rosdoek nr. 144 verschenen over de Sint-Willibrorduskerk in Eersel.
 • De Kring heeft acht lezingen gehouden over o.a. Processie naar Handel, Torenuurwerk, Brabantse Adel, Kelten in Brabant en Torens in de Kempen.
 • De fietstocht ging over de landwegen van Oerle naar Vessem.
 • De dagexcursie was naar Oudenbosch: de Basiliek, St. Louis en Zouaven-museum.
 • De studiegroep Kadastrale kaart 1832 heeft inmiddels Steensel in kaart gebracht.
 • De studiegroep Archeologie heeft de rapporten besproken over het veldonderzoek.
 • Na een informatieavond is een studiegroep Genealogie begonnen.
 • De foto- en knipselboeken van Remery worden gedigitaliseerd.
 • Het archief van Huijbers over Steensel wordt gedocumenteerd samen met de Dorpsraad.
 • Er is gestart met het digitaliseren van het archief van de Kring in de heemkamer.
 • De website is vernieuwd, aanzienlijk uitgebreid en wordt regelmatig geactualiseerd.

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2012 in € Inkomsten Uitgaven
Excursies  480 502
Lezingen  195 1.086
Rosdoek  856  1.208
Studiegroepen  0  173
Algemene kosten/Bestuur  15  611
Contributie € 21,50 / € 34,00  2.295  0
Documentatie centrum  35  148
Werving publiciteit  0  0
Rente & Begunstigers  354  0
Totaal  4.230  3.728
———————————- —————– —————–
Balans 2012 in € 01-01-2012 31-12-2012
Activa; Kas en bank 5.972 6.474
Passiva; voorzieningen 2.296 2.296
Eigen vermogen 3.676 4.178

 

Toelichting

 • Rosdoek inkomsten: advertenties € 450 abonnementen € 65 en extra Rosdoek € 341
 • Rente € 79 en Begunstigers € 275
 • Lezingen onkostenvergoeding € 570 zaalhuur € 400 en consumpties € 117
 • Rosdoek uitgaven: drukwerk € 662 en porti € 425 en kosten € 121
 • Studiegroep: vnl archeologie huur € 100 cons € 23 Archeol Werkgem Ned € 50
 • Alg. kosten: huur €100 cons. €125 attenties € 60 bureaukosten € 131 KvK/Brab. Heem € 195
 • Doc. centrum  cartridges/copy archiefdozen
 • Er zijn geen debiteuren en crediteuren.