Jaarverslag 2013

De Rosdoek is 4 maal verschenen met allerlei artikelen en het 4de nummer was geheel gewijd aan de Armenzorg van de H.Geest van enige eeuwen geleden. Dit leidde tot 74 betaalde extra aanvragen. Vooral voor genealogen en andere belangstellenden voor familiegeschiedenissen een belangrijk item. Het bestuur nam 2 maal deel aan vergaderingen van de Raad van Aangeslotenen van Brabant Heem en was gastheer van de 2de vergadering van de regio 5 van Brabants Heem in ons museum in november.

De Kring heeft 9 lezingenavonden verzorgd met als onderwerpen:

Jan. Bijgeloof in Brabant — Mrt De meidenkist — April Bijgeloof in Brabant — Mei het Eurostrand — Juni Maison van den Boer en Hutten catering — Sept. De Maya’s — Okt. Voorgeschiedenis van de mens — Nov. Romeinse Villa Hoogeloon — Dec. 10-daags veldtocht.

In juli een fietstocht o.l.v. de eminente kenner van heem en IVN wetenschap Harrie Jenniskens en in augustus de excursie naar Pietersheim en Alden Biesen, waar 2 leden van de kring in januari 2014 nog extra aandacht aan zullen schenken t.w. Alden Bisen, Gemert en de houder van deze bezittingen De Duitse Orde. De lezingen worden goed bezocht met enkele uitschieters maar met een gemiddelde van zo’n 40 bezoekers mogen we niet klagen.

De studiegroep Kadastrale kaart 1832 werkt gestaag door en kwam enkele keren bij elkaar en de werkgroep archeologie heeft regelmatig overleg onderling en met de Vessemse kring alsook met de betreffende ambtenaar van de gemeente Ceres vd Krieken.

De genealogische werkgroep is enkele malen bij elkaar geweest en enkele leden van de groep waren regelmatig op maandagmiddag in de heemkamer om samen kennis uit te wisselen en bezoekers te woord te staan. Bezoekers waren er een enkele keer en dus houdt die belangstelling niet over. Via de website werden wel vragen gesteld over genealogische zaken maar ook over foto’s en situaties. De rubriek waar wij vragen om inlichtingen over situaties en personen op getoonde foto’s kent nog aanloopproblemen want de reacties houden nog niet over.

Op de website hebben we in de periode van april 2012 tot en met dec.2013, 6024 unieke bezoekers gehad zijnde 64% van een totaal van 9.332 bezoeken. Gemiddelde bezoektijd ligt op 3 minuten.

Overleg met de dorpsraad van Steensel over het archief van Huybers loopt niet optimaal. Na aanvankelijk onze hulp te hebben ingeroepen om dit archief te ordenen en een eigen plaats te geven is men onderling gaan grasduinen in dit archief, men heeft daaruit gepubliceerd en wij vrezen dat het archief over diverse personen versnipperd raakt. Toch blijven we aandringen op constructief overleg.

Wij hebben 2 maal voldaan aan een verzoek van de gemeente om straatnamen te leveren en 90 % van de geleverde adviezen zijn in straatnamen gehonoreerd.

Via de vrijwilligersbank hebben in 2013 zich 4 personen gemeld en wij hebben 3 van hen kunnen plaatsen in de werkgroepen en die zijn inmiddels ook lid van de kring.

Op 14 november was er in het Rythovius de beursvloer waaraan ook wij deelnamen. Wij konden helaas geen match leggen met bedrijven maar hebben hen wel attent gemaakt op mogelijkheden die wij kunnen bieden bij het zoeken naar kennis over het verleden van het bedrijf, de plaats van vestiging e.d.

In september hebben wij de kring Goirle op bezoek gehad in Eersel. Samen met het museum hebben wij een aantrekkelijk programma voor hen samengesteld en uit de reactie naderhand konden we opmaken dat de dag bijzonder geslaagd werd genoemd.

De A3 scanner begaf het en hebben we besloten zowel een A3 printer als scanner aan te schaffen en de apparatuur voldoet goed. Grotere landkaarten kunnen we voortaan scannen maar ook afdrukken eventueel zelfs een affiche.

Om het de leden gemakkelijker te maken de contributie te betalen gingen we over naar incasso. Helaas hebben slechts 40% van de leden hiervan gebruik gemaakt. Inmiddels zijn door EEG maatregelen de bankregels t.a.v. rekeningnummers aangescherpt en zijn we te klein voor incasso uit kostenoverwegingen. Dus moeten we na 2014 weer over naar het oude systeem.

Daar het museum het dak en de zolder van de boerderij moet renoveren konden wij onze heemkamer niet opschonen door plaatsing van archief op de zolder. Wij vonden een tijdelijke opslag bij ons lid Piet Timmermans.

Afspraak is evenwel dat wij het zolderdeel boven het woonhuis voor het “dode” archief in gebruik kunnen nemen zodra de renovatie gereed is.

Aldus gezien en betekend in de jaarvergadering van 11 februari 2014

 

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2013 in € Inkomsten Uitgaven
Excursies 570 635
Lezingen  397 1288
Rosdoek  813  1246
Studiegroepen  0 236
Algemene kosten/Bestuur 86 722
Contributie € 21,50 / € 34,00 2455  0
Documentatie centrum  30  801
Werving publiciteit  0  0
Rente & Begunstigers 87  0
Totaal  4.437  4.928
———————————- —————– —————–
Balans 2013 in € 01-01-2013 31-12-2013
Activa; Kas en bank 6.474 5.983
Passiva; voorzieningen 2.296 2.296
Eigen vermogen 4.178 3.687

 

Toelichting:

  • Excursies: inkomsten bestaan uit bijdragen van de deelnemers
  • Rosdoek inkomsten: advertenties, abonnementen en extra Rosdoek
  • Rente van spaarrekeningen. Incidenteel bijdrage van Begunstigers
  • Lezingen: onkostenvergoeding, aandeel zaalhuur en consumpties
  • Rosdoek uitgaven: drukwerk, porti en kosten
  • Studiegroep: aandeel huur, consumpties, lidmaatschap
  • Alg. kosten: aandeel huur, consumpties, attenties, bureaukosten, KvK/Brab. Heem
  • Documentatie Centrum: apparatuur, cartridges/copy, archiefdozen etc.
  • Er zijn geen debiteuren en crediteuren.