Jaarverslag 2014

Het bestuur kwam regulier 10 maal bijeen en enkele vergaderingen ad hoc met het dagelijks bestuur.

De heemkamer was elke maandagmiddag open voor onze leden en andere bezoekers m.u.v. de maand augustus en de 2de helft van juli.

We mochten weer een fietstocht meemaken onder de leiding van Harrie Jenniskens en de excursie was gepland naar Ravenstein en omgeving o.l.v Harrie Toussaint en Wil Coolen. Beide tochten waren zeer succesvol en kende een redelijk goede bezetting aan deelnemers.

Er waren een tiental lezingen waarvoor de belangstelling in de loop van het jaar toeneemt en dat is een gelukkige ontwikkeling.

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen heeft het bestuur bij de politieke partijen nog eens  aandacht gevraagd voor een goed cultuur- en monumentenbeleid en niet alleen tijdens de verkiezingsperiode.

De studiegroep kadastrale kaart 1832 kwam door omstandigheden slechts eenmaal bijeen maar gaan in 2015 weer aan de slag. Individueel hadden de leden toch wel regelmatig contact over de voortgang van de onderzoeken.

De studiegroep genealogie is opgestart maar kent wat aanvangsproblemen. Om voeling te hebben met de leden hebben enkele groepsleden elke maandagmiddag in de heemkamer zitten werken en een enkeling van advies kunnen dienen. In september werd besloten even een pas op de plaats te maken.

De groep digitalisering fotobestanden is voortvarend aan het werk waarvoor we graag verwijzen naar de website. (Ad Jacobs en Harrie Beckers)

De zolder van het museum blijkt niet geschikt te zijn voor ons archief en we zijn in overleg met de gemeente hoe nu verder. Zowel museum als gemeente hebben problemen met elkaar over de verbouwing van het museum en over de inrichting van die zolder en wij zijn de derde partij die belang heeft bij een goed archief op die zolder. Het verhaal gaat verder…………… Inmiddels hebben we rekken en kasten voor de inrichting van een archief (geschonken door Rabo) elders opgeslagen.

We blijven zoeken naar bestuursleden en uitbreiding redactie Rosdoek maar de pogingen hebben tot nu toe weinig succes.

Onze deelname aan de monumentencommissie wordt ingeperkt waarbij de taak van de mon.com. komt te leggen bij de beeldkwaliteitsplannen de voorganger van bestemmingsplannen. Dit is geen controle achteraf maar vooraf en dat belooft weinig goeds voor de toekomst.

De studiegroep archeologie heeft een 2-maandelijks overleg met de ambtenaar Ceres vd Krieken en dat is een goede zaak en tegenwoordig samen met de collega’s van Vessem. Inmiddels is er een evaluatie geweest over de aard van het overleg en werd de nieuwe wethouder Christ Tönissen bijgepraat. Besloten is om tenminste eenmaal per jaar bestuursleden van de kringen toe te voegen aan het overleg om samen met de wethouder in het gesprek ook meer nadruk te leggen op monumenten en cultuur-erfgoed.

De digitalisering van de bibliotheek heeft een voortgang op elke donderdagmiddag o.l.v. Piet Hooijmaijers en er zijn al resultaten terug te vinden op de website.

Er wordt een poging ondernomen om de Rosdoek, die in het archief ligt, te digitaliseren maar dat stuit nog op technische problemen die in de loop van het jaar aandacht krijgen.

Er is overleg met de dorpsraad van Steensel over het archief van de heer Huybers om dat volledig over te dragen aan de kring waarmee de kring dan een beter inzicht krijgt in de geschiedenis van Steensel vanaf globaal 1900. Aanvankelijk liep het overleg soepel maar gaandeweg wil men toch meer van het archief gebruiken als informatiebron voor artikelen voor het eigen dorpsblad en daardoor heeft de overdracht nog niet plaatsgevonden.

We nemen deze keer niet deel aan de stagemarkt georganiseerd vanuit de vrijwilligersbank. Wel hebben we het contact met de Rabobank, over hun archiefstellingen en kasten die overbodig worden door het sluiten van kantoren, versterkt . We mogen onze wensen indienen en in december konden we voldoende materiaal elders opslaan in afwachting van archiefruimte.

Regelmatig komen er vragen binnen via het contactformulier van de website. Veelal een opvragen van gegevens over families of onroerende goed van families. Meestal kunnen we helpen en vragen dan een vrijwillige vergoeding voor de aangedragen informatie. Soms wordt daarop ingegaan en dat stemt hoopvol. Voorts krijgen we ook via dat contactformulier vragen over een lidmaatschap en aanmeldingen voor een studie- of werkgroep.

We hebben ook dit jaar weer de gemeente kunnen adviseren over straatnamen en met name het Smitsplein krijgt nu zijn definitieve naam gedragen door de teut Smits en niet op basis van de naam van cultureel centrum De Smis.

Wij ontvingen voor de heemkamer 2 PC-stations ter vervanging van de 2 oude exemplaren die aan snelheid veel te veel hadden ingeboet.

In december wordt weer een extra dikke Rosdoek uitgegeven met een artikel over de Mariakapel en de markt van Eersel. Over de Mariakapel betreft een herschrijving van de geschiedenis en de markt gaat over de bewoning aan die markt in de 17de en 18de eeuw.

 

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2014 in € Inkomsten Uitgaven
Excursies 691 728
Lezingen 261 1.278
Rosdoek 612 1.359
Studiegroepen 0 182
Algemene kosten/Bestuur 5 515
Contributie € 21,50 / € 34,00 2.620 0
Documentatie centrum 0 253
Werving publiciteit 0 0
Rente & Begunstigers 121 0
Totaal 4.437 4.928
———————————- —————– —————–
Balans 2014 in € 01-01-2014 31-12-2014
Activa; Kas en bank 5.983 6.190
Passiva; voorzieningen 2.296 2.512
Eigen vermogen 3.683 3.678

 

Toelichting:

  • Excursies: inkomsten bestaan uit bijdragen van de deelnemers
  • Rosdoek inkomsten: advertenties, abonnementen en extra Rosdoek
  • Rente van spaarrekeningen. Incidenteel bijdrage van Begunstigers
  • Lezingen: onkostenvergoeding, aandeel zaalhuur en consumpties
  • Rosdoek uitgaven: drukwerk, porti en kosten
  • Studiegroep: aandeel huur, consumpties, lidmaatschap
  • Alg. kosten: aandeel huur, consumpties, attenties, bureaukosten, KvK/Brab. Heem
  • Documentatie Centrum: apparatuur, cartridges/copy, archiefdozen etc.