Jaarverslag 2015

Het jaar 2015 heeft geen spectaculaire ontwikkelingen gekend zoals de indeling van de voorzolder van het museum als archief van de kring. Die is er nog steeds niet ondanks de inspanningen van het bestuur. Deze ongewenste situatie was aanleiding om van de gemeente nu eens een duidelijke uitspraak te verkrijgen. In november is met de gemeente gesproken in het bijzijn van het bestuur van het museum en daar is vastgelegd dat museum en kring beide gebruiker zijn van de gebouwen van het museum die eigendom zijn van de gemeente. Onze aanwezigheid beperkt zich tot de heemkamer en toe te wijzen archiefruimte en gebruik van de schob voor lezingen e.d. De definitieve archiefruimte moet nu echt worden bepaald en daarvoor is een werkgroep bepaald o.l.v. de gemeente.

Het bestuur van de kring kwam 10 maal bijeen op haar reguliere bestuursvergaderingen en was vervolgens vertegenwoordigd in andere overlegorganen zoals daar zijn Brabants Heem, gemeente, museum, bibliotheek en de werkgroepen.

Er waren 9 lezingen en deze worden steeds beter bezocht waaruit ook nieuwe leden voortkomen. Hierdoor kunnen we het ledental op peil houden maar uitbreiding is wenselijker. Meer leden betekent meer financiën want we hebben nog zoveel idealen. Het aantal en de kwaliteit van de lezingen willen we zoveel mogelijk handhaven want tenslotte hebben onze lezingen inmiddels een goede naam opgebouwd.

Er is dit jaar door omstandigheden geen fietstocht geweest maar onze eminente begeleider Harrie Jenniskens heeft beloofd in 2016 weer een mooie tocht te zullen samenstellen.

Daarentegen was de excursie naar het gevangeniscomplex van Merksplas en het Begijnhof in Turnhout een ware belevenis. De deelnemers waren zeer enthousiast en de organisatoren Harrie Toussaint en Will Coolen hebben zich voortreffelijk van hun taak gekweten. Zo’n organisatie smaakt naar meer.

Begin 19de eeuw kwam de idee van grotere en modernere gevangenis complexen op en werden in Merksplas België en Veenhuizen en Frederiksoord in Nederland deze complexen  gebouwd.

Begijnhof Turnhout is bij ons wat bekender maar ga er toch maar eens naar toe.

De werkgroepen archeologie en kadastrale kaart werken gestadig aan hun doelstellingen en de werkgroep genealogie is nog steeds in oprichting.

Onze website wordt ook steeds beter bezocht wat we merken aan de aanvragen naar nadere informatie. Zo hebben we dit jaar een tiental keren kunnen meewerken aan het compleet maken van gezocht informatie-materiaal. Via de mail bereiken we onze leden en brengen de maandelijkse lezingen onder de aandacht alswel andere mededelingen die we niet meer meezenden met de Rosdoek. De post wordt dan te zwaar en dan vallen we in een veel hoger tarief en dat is niet verantwoord.

Ook boekenschenkingen komen steeds meer voor en we zijn de schenkers, die anoniem willen blijven, zeer dankbaar voor hun geste. Daarnaast schaffen wij ook boeken aan die in de omgeving door kringen e.d. worden uitgegeven en daarbij zijn we geografisch niet al te kieskeurig.

Kortom, het is de moeite waard om onze bibliotheek te bezoeken en voorzover deze al is gedigitaliseerd, is de informatie daarvan terug te vinden op de website.

Uit persoonlijke archieven mochten we stukken ontvangen van burgemeester Panken via zijn zoon Pierre, van de architect van Buul en van oud school-directeur Schols. En dat is alleen in dit jaar. Ook in voorgaande jaren mochten we stukken ontvangen. Ons geacht lid Leo Spanjers heeft ons veel belangrijk materiaal uit de archieven van de voormalige gemeente Duizel en Steensel in gedigitaliseerde vorm ter beschikking gesteld. Dan praten we over tienduizenden foto’s van gemeente leggers en andere info materiaal.

Zoals u ziet hebben we een aantal zeer actieve leden die ons uiteindelijk weer verder op weg helpen onze kennis van de eigen omgeving op een hoger peil te krijgen.

Deze actieve mensen willen heel graag meer mensen enthousiasmeren en als deze dan ook nog zo actief worden, dan kunnen we nog sneller onze doelstellingen bereiken. Wie doet er mee.

Tenslotte willen we onze Rosdoek in de papieren versie zo lang mogelijk handhaven. De artikelen worden gretig gelezen ook buiten onze eigen leden om. De redactie kan uitbreiding goed gebruiken, want de leeftijd van de huidige redactie loopt op en jonger bloed zouden ze heel graag willen verwelkomen. Artikelen zijn ook van harte welkom en om de redactie er van hoeft u zich niet echt druk te maken, want daarin kunnen ze u echt ondersteunen.

Onze penningmeester had officieel afscheid genomen in de jaarvergadering en maar blijft wel in het bestuur. Onlangs heeft onze secretaris aangegeven ook het penningmeesterschap ter hand te zullen nemen. We hebben dan een secretaris-penningmeester. Zijn voornaamste aandachtsgebieden zijn de website en de mailbox en daarnaast de financiën. Het bestuur zoekt naar een loco secretaris voor verslaglegging van vergaderingen en de jaarvergadering, die daarin een nauwe samenwerking zal hebben met de voorzitter. De loco secretaris mag ook best van het vrouwelijk geslacht zijn wat de discussie in het bestuur kan verlevendigen.

 

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2015 in € Inkomsten Uitgaven
Excursies 636 628
Lezingen 268 1434
Rosdoek 480 998
Studiegroepen 0 184
Algemene kosten/Bestuur 20 651
Contributie € 25,00 / € 39,00 3.045 0
Documentatie centrum 0 524
Werving publiciteit 0 0
Rente & Begunstigers 97 0
Totaal 4.546 4.419
———————————- —————– —————–
Balans 2015 in € 01-01-2015 31-12-2015
Activa; Kas en bank 6.190 6.100
Passiva; voorzieningen 2.512 2.296
Eigen vermogen 3.678 3.804

 

Toelichting:

  • Excursies: inkomsten bestaan uit bijdragen van de deelnemers
  • Rosdoek inkomsten: advertenties, abonnementen en extra Rosdoek
  • Rente van spaarrekeningen. Incidenteel bijdrage van Begunstigers
  • Lezingen: onkostenvergoeding, aandeel zaalhuur en consumpties
  • Rosdoek uitgaven: drukwerk, porti en kosten
  • Studiegroep: aandeel huur, consumpties, lidmaatschap
  • Alg. kosten: aandeel huur, consumpties, attenties, bureaukosten, KvK/Brab. Heem
  • Documentatie Centrum: apparatuur, cartridges/copy, archiefdozen etc.