Jaarverslag 2016

Het jaar 2016 kan gezien worden als een jaar waarin geen bijzondere aktiviteiten ontwikkeld zijn die we bij aanvang van dit verslag extra aandacht zouden moeten geven.
We beperken ons tot de voorkomende ontwikkelingen zoals het jaar vordert op de kalender.
Lezingen
Door omstandigheden (inleider niet tijdig beschikbaar o.i.d.)hebben we dit jaar ons beperkt tot een 9-tal lezingen die allen goed ontvangen zijn, waarbij het verheugend is vast te stellen dat er van buiten de kring steeds meer belangstellenden de lezingen bezoeken.
Hierdoor kwamen er ook een 12-tal leden bij en moesten we helaas afscheid nemen van 2 overleden leden en een afmelding. Netto dus 9 leden er bij en komen we nu op een totaal van 130 leden. Toch een aanwas van leden blijft welkom niet alleen in de betalende sfeer maar ook steeds meer in de doe sfeer.
Bestuur en Rosdoek
Het bestuur blijft nog steeds in een te kleine bezetting bezig en dat geld ook voor de redactie van de Rosdoek. De artikelen in de Rosdoek kunnen alle kritieken doorstaan en er is steeds een inhoud die tot de verbeelding spreekt.
Het bestuur kwam 10 maal bijeen om over uiteenlopende zaken te spreken.
Met het museumbestuur komen we nog steeds niet verder inzake de archivering dan het wat bijplaatsen van kasten in de gang naar de heemkamer. En dat blijft te mager.
Digitalisering bibliotheek e.d.
Het verheugt ons te melden dat de werkgroep digitalisering heemkamer bibliotheek e.d. gestaag vordert op de weg naar completering van het digitale archief. Op de website zijn al heel wat boeken vindbaar.
Kadastrale kaart 1832
De werkgroep kadastrale kaart 1832 is met haar werk bijna rond en de vraag is hoe we verder gaan en wat voor publiciteit gaan we zoeken als resultante van alle noeste arbeid.
Wordt dat een echt boek of digitaliseren we alles zodanig dat op DVD of USB-stick relevante informatie te verkrijgen zal zijn. Ook aan de website wordt gedacht als informatiebron voor de leden. In de jaarvergadering kunt u daarover uw mening geven.
Archeologische werkgroep.
Deze groep samengesteld uit vertegenwoordigers van onze kring en collega’s van de Hooge Dorpen komen regelmatig bijeen en ook met de ambtenaar Ceres van de Krieken om met de gemeente on speaking terms te blijven voor wat de archeologie in onze gemeente aangaat.
Digitalisering foto’s
Deze werkgroep is zeer intens met de digitalisering bezig en wat betreft de foto’s gaat dat wat gemakkelijk maar de bijbehorende teksten kort en bondig maken blijft toch een heel karwei. Zij kunnen echt wel versterking gebruiken maar dat geld voor alle werkgroepen.

Vroeg in het jaar werden we benaderd door afstammelingen van de Van de Ven tak in Amerika om medewerking te geven aan het vastleggen van contacten met de Nederlandse tak. Hoe dat allemaal is verlopen hebt u inmiddels kunnen lezen in de Rosdoek.
Regelmatig worden we benaderd om inlichtingen te verstrekken over families, pachten, eigendommen e.d. en we kunnen dankzij enkele knappe leden van de kring meestal wel tot tevredenheid stammende antwoorden komen.

Iedere maandagmiddag is de heemkamer open en over bezoek hebben we niet te klagen.
Voor de fietstocht was dit jaar te weinig belangstelling, terwijl Harrie Jenniskens weer een mooie had samengesteld. In 2017 willen we toch weer proberen voldoende belangstellenden te vragen. Ook de excursie naar Steyl kon op onvoldoende belangstelling rekenen. Wellicht moeten we in 2017 ons op een ander doel richten.

De doelen gesteld in het werkplan zijn niet allen bereikt behoudens de toename van het aantal leden. In het werkplan van 2017 zullen we trachten de doelen daarin gesteld te verwezenlijken.

Blijft de hartekreet om meer aktieve leden voor onderzoek, schrijven van artikelen en digitaliseren van archieven.
Ft notulant

 

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2016 in € Inkomsten Uitgaven
Excursies 0 0
Lezingen 375 660
Rosdoek 514 1230
Huur Kempenmuseum (inclusief consumpties) 0 922
Algemene kosten 2 312
Contributie € 25,00 / € 39,00 2922 0
Documentatie centrum 10 575
Donaties 121 0
Rente 80 0
Totaal 4024 3699
———————————- —————– —————–
Balans 2016 in € 01-01-2016 31-12-2016
Activa; Kas en bank 6100 6425
Passiva; voorzieningen 2296 2.296
Eigen vermogen 3804 4129

 

Toelichting:

  • Excursies: inkomsten bestaan uit bijdragen van de deelnemers
  • Rosdoek inkomsten: advertenties, abonnementen en verkoop losse Rosdoek
  • Rente van spaarrekeningen
  • Donaties: incidentele bijdragen van begunstigers of vrijwillige extra contributie
  • Lezingen: onkostenvergoeding, presentje voor inleiders, inkomsten entree niet leden
  • Rosdoek uitgaven: drukwerk, porti en kosten
  • Alg. kosten:  attenties, bureaukosten, KvK/Brabants Heem
  • Documentatie Centrum: apparatuur, cartridges/copy, archiefdozen etc