Jaarverslag 2017

Het afgelopen jaar 2017 gold als een jubeljaar t.w. het 70-jarige bestaan van de vereniging.
Als zuinige beheerder van de gelden heeft de vereniging dit jaar sober herdacht middels de uitreiking van een luxe balpen aan de leden op de jaarvergadering alsook wat extra spijs en drank. Om het jaar wat meer luister bij te zetten ging een actie van start om het arsenaal aan klassenfoto’s uit te breiden. Maandelijks zou een foto in de Hint verschijnen om Eerselnaren te bewegen commentaar op de foto te leveren en uit te dagen ook foto’s aan het bestuur in te zenden. Helaas is het bij 2 plaatsingen gebleven omdat er geen enkele reactie kwam noch nieuwe foto’s zijn aangeleverd. Wel waren er mondelinge reacties in het dorp, maar daartoe uitgenodigd werd niet de moeite genomen daadwerkelijk te reageren. Jammer te meer, omdat in de lezing van januari 2018 over het dorp van de jeugd van Winfried Thijssen de schop te klein bleek om alle belangstellenden te bergen. Het kan dus wel maar kunnen we kennelijk niet de juiste snaar treffen in onze journalistieke activiteiten.
In dit jubileumjaar mochten we enkele jubilarissen extra aandacht geven.
Allereerst een 70-jarig lid mevrouw Driessen Sterke. Hiervoor kwam Ad Jacobs van Brabants Heem om een zilveren schaal te overhandigen en met zijn felicitaties overhandigde de kring ook een fraai boek.
We hadden vier 40-jarige leden zijnde:
Cees Vlas, Mevr. Spaapen, Frans Theuws en Ad Tilborghs. Drie van hen waren echter wegens ziekte niet aanwezig en zijn later op een unieke locatie (café ’t Stökske in de Kerkebogten) alsnog gehuldigd. Zij ontvingen de zilveren draagspeld van Brabants Heem en van de kring een fraai boek. Het bracht mevr. Spaapen er toe om een extra geldelijke schenking aan de kring te doen, waarvan wij gebruik hebben gemaakt om door kien in te kopen 3 computers te vervangen met een SSD harde schijf, windows 10 en office alsook de laptop van deze verbeteringen te voorzien. Wij zijn voor de komende jaren weer bij de tijd. Een heel fijne schenking.
Voorts waren 25 jaar lid de heer Louwers en het echtpaar Schoofs. De heer Louwers was niet aanwezig en zag af van een blijk van erkenning en het echtpaar werd een pentekening aangeboden en enkele boeken.

Het bestuur kwam negen maal bijeen voor de vaste bestuursvergadering en een enkele keer tussendoor voor incidentele vraagstukken. Het aantal lezingen lag op 9 stuks. De 10de kon helaas niet doorgaan vanwege extreme winterse omstandigheden.

Ook dit jaar zijn we niet geslaagd in het oplossen van het archiefprobleem binnen het museum. Op 30 december hebben we het archief gelegen in een pand van Piet Timmermans moeten ontruimen wegens nakende sloop op 8 januari en vonden heer Bauhaus bereid dit archief op te slaan in zijn opslag.

De werkgroep kadastrale kaart 1832 ligt stil evenals die van de Boerderij.
De werkgroep Archeologie werkt samen met die van de kring Hooge Dorpen Vessem en heeft regelmatig overleg met de gemeente en 2-maal per jaar direct overleg met de verantwoordelijke wethouder.
De werkgroep digitalisering bibliotheek vordert gestaag met haar werkzaamheden en hebben zo’n 60% van de bibliotheek gedigitaliseerd.
De werkgroep digitalisering foto’s en plaatsing daarvan op de website krijgt het steeds drukker en kan hulp gebruiken maar dat geld niet alleen voor hen maar ook voor bestuur en andere werkgroepen.
De werkgroep digitalisering bidprentjes ( 50.000 ) is goed op weg om deze op de harde schijf te krijgen.
Alle dames en heren van de werkgroepen zijn we veel dank verschuldigd voor hun inbreng en enthousiasme.
De werkgroep redactie Rosdoek kampt nog steeds met onvoldoende aanvulling en de problematiek aldaar komt terug op de agenda van de jaarvergadering 2018.

Om dia’s goed te kunnen digitaliseren hebben we een diascanner aangeschaft zodat het werk daardoor wat lichter wordt.

Omdat er steeds meer op de harde schijf moet en werkgroepleden met externe schijven werken om ook thuis verder te kunnen werd de heer van Kimmenade ingeschakeld om naar een systeem te zoeken dat e.e.a meer soepel zou kunnen laten verlopen. Helaas is de heer van Kimmenade langdurig aan bed gekluisterd geraakt waardoor we niet langer over zijn expertise kunnen beschikken. Inmiddels is een oplossing gezocht in het werken via de cloud waardoor minder met externe harde schijven hoeft te worden gewerkt.

De aanvragen om inlichtingen op allerlei terrein via mail en website nemen nog steeds toe en vergen soms best wat tijd om ze te kunnen beantwoorden. In een aantal gevallen is onze heer Leo Spanjers de vraagbaak bij uitstek om e.e.a beantwoord te krijgen. Zonder onze Leo………………….

We hebben dit jaar 2 maal een verzoek van de gemeente om een nieuwe straatnaam te adviseren kunnen honoreren en de volgende 2 straatnamen zijn toegevoegd t.w. Treesweegske en Hendrik Robinetlaan.

Ons lid Ria van de Ven heeft alle straten van de binnencirkel van Eersel beschreven en wel over de panden zoals ze in 1920 geregistreerd stonden en in 1950 nog aanwezig waren incluis familienamen e.d. Alle boeken (9 stuks) zijn in ons bezit en we kregen van haar deze boeken ook vastgelegd op DVD’s. Een prachtig initiatief en een verrijking voor ons archief.

Tenslotte mogen we niet ontevreden zijn over het ledenbestand en de financiën maar daarover meer in de jaarvergadering.

Frans Teunis notulist

 

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2017 in € Inkomsten Uitgaven
Excursies 0 70
Lezingen 265 450
Rosdoek 500 1.200
Huur Kempenmuseum (inclusief consumpties) 0 945
Algemene kosten 0 565
Contributie € 25,00 / € 39,00 2.950 0
Documentatie centrum 0 755
Donaties 500 0
Rente 45 0
Totaal 4.260 3.985
———————————- —————– —————–
Balans 2017 in € 01-01-2017 31-12-2017
Activa; Kas en bank 6.425 6.700
Passiva; voorzieningen 2.295 2.295
Eigen vermogen 4.130 4.405

 

Toelichting:

  • Excursies: inkomsten bestaan uit bijdragen van de deelnemers
  • Rosdoek inkomsten: advertenties, abonnementen en verkoop losse Rosdoek
  • Rente van spaarrekeningen
  • Donaties: incidentele bijdragen van begunstigers of vrijwillige extra contributie
  • Lezingen: onkostenvergoeding, presentje voor inleiders, inkomsten entree niet leden
  • Rosdoek uitgaven: drukwerk, porti en kosten
  • Alg. kosten:  attenties, bureaukosten, KvK/Brabants Heem
  • Documentatie Centrum: apparatuur, cartridges/copy, archiefdozen etc