Jaarverslag 2018

Bestuur.
Het bestuur kwam 9 maal bijeen en incidenteel waren bestuursleden aanwezig op vergaderingen van werkgroepen zoals ook op bijeenkomsten van de Raad van Aangeslotenen van Brabants Heem.
We hebben dit jaar 4 personen kunnen vastleggen op onze lijsten van jubilarissen zijnde de heren van Deijk, Raymaekers, Backbier en mevr. P. Beex.
– Ons archief bevindt zich in de heemkamer in het museum en een belangrijk deel ligt opgeslagen in het woonhuisje van Piet Timmermans achter de Hint. Omdat dit huisje verkocht is moeten wij hals over kop dit archief verhuizen naar ? Na schoning van dit archief hebben wij Hans Bauhaus aan de Boevenheuvel bereid gevonden het overblijvende archief bij hem op te slaan. In een vocht- en muisbestendige container hebben wij dit archief kunnen opslaan.
– Excursie en fietstocht gaan helaas niet door en de excursie naar het Provinciehuis blijft staan. Verslag van dit bezoek is gepubliceerd.
– Overzicht van de Lezingen van 2018 vind u als bijlage bij dit verslag. Lezing van Winfried Thijssen in januari wordt druk bezocht en blijkt profijtelijk voor de “club” kas. Tevredenheid over de lezingen peilen lijkt ons wat overdreven want immers de slager keurt ook niet zijn eigen vlees. Deze suggestie uit de jaarvergadering is dus niet overgenomen.
– De kadastrale kaart 1832 is nagenoeg gereed en vanwege het kostenaspect is definitief gekozen om de kaart met al zijn gegevens, die we al digitaal hebben ook, gereed te maken voor de website. Er komt dus geen papieren versie.
– We hebben al meermaals geschreven over de vermoedens dat er een burcht zou hebben gestaan op een deel van de markt. Op een perceel van 9 x 9 meter hebben we grondradar onderzoek gedaan en het vermoeden blijft nog, maar vraagt om een nader onderzoek met nog betere technieken a raison van 500 euro. Hiervoor wordt subsidie bij de gemeente gevraagd en wellicht krijgen we zicht op de werkelijkheid van een vroegere burcht.
– Er werd ons 2-maal een particulier archief aangeboden waarvan we de naam uit privacy overwegingen hier niet kunnen vermelden.
– Ons werd de ontwikkelingsvisie over het voortbestaan van het museum aangeboden en daarin zijn wij als aangewezen mede-gebruiker niet vernoemd. Hoewel dat niet de reden is dat wij geen inhoudelijke reactie willen geven zijn wij het met een aantal stellingen oneens. Wij denken dat ondanks een houdbaarheidsonderzoek a 25.000 euro er een te grote broek is aangetrokken.
– De zolderberging van ons archief is nog steeds niet opgelost en daar komen we voorlopig ook nog niet uit omdat de andere partijen geen stappen onze richting uit willen of kunnen doen. De gang voor de heemkamer gaan we dan ook vol zetten met kasten.

Werkgroep Rosdoek
Redactie Rosdoek ziet problemen om het blad te vullen voor het jaar 2018 en tevens neemt Harrie Grielen afscheid als eindredacteur. Zijn functie wordt deels waargenomen door Annie Biezen. In overleg met de voorzitter komt er toch een goed rooster om voldoende artikelen in te brengen waarbij hij zelf ook wat in zal brengen. Lenie Voortman zal eind 2018 eindredacteur worden van de Rosdoek.
We hebben in de Rosdoek nrs 138 en 155 geschreven over onderduikers en piloten maar wisten niet wie het waren en waar ze gebleven waren. Cees van der Leeuw kwam ons bezoeken en vragen stellen over zaken waar we helaas geen antwoord op hadden maar hij kon wel helpen aan de namen van de piloten waarover in de artikelen was gesproken. Cees van der Leeuw is gespecialiseerd in de kennis over WOII crashes in Zuid Oost Brabant en zal een in 2019 en lezing over dit onderwerp verzorgen.

Werkgroep archeologie
Onze werkgroep archeologie heeft 2-maandelijks overleg met de ambtenaar in deze discipline en 2-maal per jaar schuift de verantwoordelijke wethouder aan bij deze besprekingen.
– De archeologische werkgroep heeft weer een wandeling tijdens de archeologiedagen georganiseerd en wel de Panbergwandeling. Een verslag daarover vind u in onze publiciteit via website of Rosdoek.

Werkgroep kadastrale kaart
– Zoals bekend digitaliseert en fotografeert ons lid Leo Spanjers alles wat maar te vinden is over genealogie en kadastraal zowel bij het RHCe en het Provinciaal historisch archief. Deze enorme berg aan materiaal is op harde schijf opgeslagen en omdat Leo op gevorderde leeftijd is hebben we Wim Lepelaars bereid gevonden mee te lopen in zijn werk en alles aan kennis tot zich te nemen, zodat we “altijd” verder kunnen. Voor dit monnikenwerk van Leo zijn we hem veel dank verschuldigd. Welkom aan Wim.

Werkgroep digitalisering Bibliotheek
– In september heeft zich via de website van de gemeente inzake “Eersel voor elkaar” een kandidaat gemeld voor de digitaliseringsgroep van de bibliotheek. Deze groep kon ook al maanden beschikken over een 17-jarige kandidaat uit Riethoven die via deze website tot ons kwam en als groep waren ze vol lof over deze jongeman. Hierdoor komt een einde van de werkgroepopdracht weldra in zicht en blijkt de kandidaat van september niet meer nodig te zijn echter…………zij wilde wel de vacature van loco-secretaris invullen en Anne van Buren werkt zich momenteel in en wij hopen dat u haar wilt benoemen in de aanstaande jaarvergadering. Zij zal zich dan aan u voorstellen.

Secretariaat e.d.
Jasper van de Schoot is al enkele jaren bezig meer achtergronden te verwerven over de executie van de gebrs. Hoeks. Hij is intussen al ver gevorderd en hoopt in 2019 e.e.a. te kunnen publiceren. Er is meer aan de horizon verschenen dan we durfden te verwachten en we hopen dat bij het vervaardigen van een boek we veel voor-inschrijvers kunnen verwachten zodat een uitgave niet om financiële redenen zou moeten uitblijven.
– Het oud-gemeentehuis aan de markt wordt omgebouwd tot een appartementen gebouw voor particulieren. Gevreesd wordt dat het carillon slachtoffer zal worden van deze verbouw,
-echter wij beschikken over een bepaling die de gemeente via kettingbeding aan elke volgende koper oplegt zijnde dat carillon, tijdsklok en glas-in-lood ramen ten allen tijde
eigendom blijven van de gemeente. Alleen de gemeente kan dus beschikken of iets verdwijnt.
– Het ED heeft ons in het voorjaar verzocht medewerking te geven aan een artikelen reeks over bijzondere zaken uit onze onderzoeken. We kozen uiteindelijk voor de geschiedenis van klooster waar vooral Harrie Grielen zijn aandeel in had.
– Van het ED kwam via de journalist Judith Evers het verzoek medewerking te verlenen aan een artikel over wie en wat is de Kempenaar…….Wij dachten dat de vraag alleen bij onze kring werd neergelegd maar later bleken meer kringen en Kempenaren benaderd te zijn. Het onderwerp leent zich wonderwel voor discutabele uitspraken en daarom zochten we naar kandidaten die de voorzitter ‘wetenschappelijk’ zouden kunnen bijstaan. Toen we later een bijdrage vernamen van gerenommeerde Kempenaren hebben we ons afgemeld voor het interview.

Straatnamen
John Geboers benadert ons vroeg in het voorjaar over de enige gesneuvelde uit WOII te Duizel Arthur Fraser. Hij vraagt onze medewerking om een straatnaam vergunning te verkrijgen. Dat lukt en in september kon het pad langs het landgoed van Wim van der Leegte het John Fraserpad worden genoemd. John Geboers doet veel meer op dit terrein en het is bijzonder interessant meer over zijn werk te vernemen en hij heeft toegezegd in 2019 een lezing daarover te verzorgen.
– De colleges van B&W van de gemeente Bergeijk en Eersel vragen de betreffende heemkundekringen hen advies te geven over een nieuwe straatnaam voor de in het bestemmingsplan genoemde Middenwegweg tussen Bergeijk en Eersel en uitkomend op de Provincialeweg nabij de Boevenheuvel. Iedere kring had al een naam toen de besturen bij elkaar kwamen en bleek precies in het midden van het tracé precies op de grens van beide gemeenten een diepte te zijn met een toponiemnaam van Diepvelden. Dus is het de Diepveldenweg geworden.

Algemeen
De provincie wil in 2019 een boek uitbrengen Cross-Roads genaamd, waarin bijzondere aandacht wordt gegeven aan verzetshelden verhalen uit WOII. Arnoud-Jan Bijsterveld, de Tilburgse hoogleraar, heeft met onze toestemming het verhaal van de gebrs. Hoeks geredigeerd en dat is in het boek opgenomen dat verder bestaat uit 75 verhalen.
– Bidprentjes worden verzameld omdat bij genealogisch onderzoek men niet over alle gegevens van de laatste 50 jaar uit de Burgerlijke stand kan beschikken. Bidprentjes zijn dan een belangrijk hulpmiddel. Wij beschikken over een 50.000 bidprentjes en 2 leden van onze kring zijn deze aan het scannen zodat we daar mettertijd via de website over kunnen beschikken. 1/3 deel hebben we al digitaal. Overigens de juiste jaren voordat je over gegevens via de gemeente kunt beschikken zijn:
Vóór 1800 alle persoonsgegevens – 100 jaar voor geboorten – 75 jaar voor huwelijken – en 50 jaar voor overlijden.
– Voor onze fotodigitaliseringsgroep en het voornemen andere computers aan te schaffen hebben we de medewerking gevraagd van Jac van Kimmenade om ons te ondersteunen in het onder de knie krijgen van de programma’s. Een update naar Windows 10 en snellere computers hebben we kunnen realiseren dankzij een extra gift van een van onze leden, maar de medewerking van Jack om onze groep duidelijk te instrueren hebben we helaas moeten afbreken wegens ziekte van Jac. Vanaf deze plaats wensen wij hem sterkte toe.
– Om foto’s en dia’s tot een formaat van 10×15 sneller te kunnen scannen en opslaan hebben we een dia-scanner aangeschaft.

Tenslotte een overzicht van de lezingen van 2018.
– Januari: Eersel een halve eeuw geleden Winfried Thijssen
– Maart: De zwarte Madonna Ton Spamer
– April: Watersnoodramp en de Bata Peter Trommar
– Mei: August von Bonstetten een Zwitserse militair in den Bosch van midden 19de eeuw Jac Biemans
– September: Geschiedenis van Etos Peter Trommar
– Oktober: Parijs in al zijn facetten Ton Spamer
– November: Cartering Hertogdom Brabant van 1539/1795 Mathieu Franssen
– December: Grensmarkeringen in de Benelux en het “gerommel op hoog nivo” Aad Engelfriet

Frans Teunis notulist

 

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2018 in € Inkomsten Uitgaven
Excursies 0 10
Lezingen 545 850
Rosdoek 425 1.290
Huur Kempenmuseum (inclusief consumpties) 0 965
Algemene kosten 0 455
Contributie € 25,00 / € 39,00 2.990 0
Documentatie centrum 0 330
Donaties 75 0
Rente 20 0
Totaal 4.055 3.900
———————————- —————– —————–
Balans 2018 in € 01-01-2018 31-12-2018
Activa; Kas en bank 6.700 6.855
Passiva; voorzieningen 2.295 2.295
Eigen vermogen 4.405 4.560

 

Toelichting:

  • Excursies: inkomsten bestaan uit bijdragen van de deelnemers
  • Rosdoek inkomsten: advertenties, abonnementen en verkoop losse Rosdoek
  • Rente van spaarrekeningen
  • Donaties: incidentele bijdragen van begunstigers of vrijwillige extra contributie
  • Lezingen: onkostenvergoeding, presentje voor inleiders, inkomsten entree niet leden
  • Rosdoek uitgaven: drukwerk, porti en kosten
  • Alg. kosten:  attenties, bureaukosten, KvK/Brabants Heem
  • Documentatie Centrum: apparatuur, cartridges/copy, archiefdozen etc