Jaarverslag 2019

Jaarverslag secretaris 2019

Het Bestuur.
Het bestuur kwam 9 maal bijeen en incidenteel waren er bestuursleden of ambtenaren aanwezig bij vergaderingen of overleggen van de werkgroepen.

Belangrijke ontwikkelingen afgelopen jaar.
• Excursie en fietstocht zijn helaas dit jaar afgelast, mede door het verlies van Harrie Jenniskens te 1 februari 2019 en een verlaagd interesse in de activiteiten zorgen ervoor dat dit niet levensvatbaar is gebleven. Ook bij buurkringen lijkt dit het geval te zijn. Een samenwerking tussen de buurkringen werd niet warm in ontvangst genomen.
• Lezingen in 2019 kunt u vinden in de bijlagen van dit verslag. Deze lezingen worden nu ook aangeprezen op de Facebook pagina “Eersel Zoals Het Was”.
• Er werd tijdens afgelopen jaarvergadering benoemd dat een Facebook pagina betreffende de kring wenselijk zou zijn. Naar uitgebreid onderzoek en contact met de veelal bekende Facebook Pagina “Eersel Zoals Het Was”, is er besloten om een samenwerking aan te gaan met de al bekende pagina. Dit betekent, zoals in het punt hierboven al deels benoemd staat, dat we de lezingen op de pagina zullen delen, eveneens als belangrijk nieuwsberichten rondom de heemkundekring en van tijd tot tijd plaatsen we prikkelende artikelen. Hierbij wil het bestuur ook laten zien dat we open staan voor suggesties van onze leden, en dat we met de tijd mee gaan.
• Zoals bekend is de kring in 2017 begonnen met het inscannen van bidprentjes. Inmiddels een mooie mijlpaal bereikt; 40.000 zijn gescand en nu eveneens bekend gemaakt op de website van de kring. Dit is “slechts” driekwart van de totale verzameling.
• Ook dit jaar hebben we opnieuw aanvragen gekregen van mensen opzoek naar antwoorden over vroeger. Veelal online komen deze aanvragen en verzoeken om informatie binnen. De kennis van de kring is veelal groot genoeg om hen te helpen hiermee.
• Al eerder is geschreven over de Burcht van Eersel, waarvan het vermoeden bestaat dat dit op een deel van de markt zou hebben gestaan. Opnieuw proberen we hierin vorderingen te maken en blijft het een actief onderwerp voor de kring.
• Als laatste hopelijk veelal bekend onder de leden: het boek waarvan onze kring de uitgave gerealiseerd heeft: “ Het lot van de Gebroeders Hoeks/Eersel tijdens de bezetting 1940-1944, is inmiddels beschikbaar gesteld voor het publiek. De tekst is geschreven door Jasper van der Schoot, samenstelling door Toon Schellens, Jasper van der Schoot en onze eigen voorzitter Frans Teunis, vormgeving door Frans Teunis van ca. 190 pagina’s. Te koop aan de balie van het Kempenmuseum de Acht Zaligheden voor €20,-. Uniek en interessant cadeau voor tijdens de feestdagen.
• Kleine investering gedaan in nieuwe stoelen voor in de werkruimte van de kring. Hierdoor meer ruimte kunnen creëren en dus effectievere samenwerking

Werkgroep Rosdoek
Sinds dit jaar is Lenie Voortman eindredacteur van de Rosdoek. Met succes hebben we de Rosdoek het jaar door goed gevuld kunnen distribueren met verschillende onderwerpen. Mede doordat ervoor is gekozen om ook berichten uit voorgaande uitgaves opnieuw te delen en om hier eventueel nieuwe informatie aan toe te voegen.

Werkgroep archeologie
Onze werkgroep archeologie heeft 2-maandelijks overleg met de ambtenaar in deze discipline en
2-maal per jaar schuift de verantwoordelijke wethouder aan bij deze besprekingen. Ook is deze werkgroep bezig met de activiteiten rondom de Burcht van Eersel .

Werkgroep kadastrale kaart
– Zoals bekend digitaliseert en fotografeert ons lid Leo Spanjers alles wat maar te vinden is over genealogie en kadastraal zowel bij het RHCe en het Provinciaal historisch archief. Deze enorme berg aan materiaal is op harde schijf opgeslagen en omdat Leo op gevorderde leeftijd is hebben we Wim Lepelaars bereid gevonden mee te lopen in zijn werk en alles aan kennis tot zich te nemen, zodat we “altijd” verder kunnen. Voor dit monnikenwerk van Leo zijn we hem veel dank verschuldigd. Ook dit jaar weer stappen kunnen maken hierin .

 

Overzicht lezingen van 2019:

Tenslotte een overzicht van de lezingen van 2019.
– Januari: Prehistorische grafheuvels – Liesbeth Theunissen
– Maart: Volksverhalen uit Noord Brabant – Maria van Deutekom
– April: Het Legerkamp bij Oirschot (1832-1834) – Drs Arthur de Vries
– Mei: Berlijn een bezoek waard – Ton Spamer
– Juni: Veranderingen in de maatschappij tussen 1940-1960 en de rol van Mgr. Bekkers – Wim van Krey
– September: Textiel en tabak waar zijn zij gebleven – Peter Trommar
– Oktober: Best en Oirschot: een historische band – Anton Neggers
– November: Maarten van Rossums plundertochten op het Brabantse platteland – Sander Wassing
– December: Textielfabrikant en fotograaf Anton Schellens – Cor van der Heijden

 

Notulist Anne van Buren

 

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2019 in €  Inkomsten Uitgaven
Lezingen 490 950
Rosdoek 425 1.495
Huur Kempenmuseum (inclusief consumpties) 945
Algemene kosten 550
Contributie € 25,00 / € 39,00 2.890
Documentatie centrum 300
Donaties 115
Rente 5
Uitgave oorlogsboek 500
Totaal 4.425 4.240
———————————- —————– —————–
Balans 2019 in € 01-01-2019 31-12-2019
Activa; Kas en bank 6.855 9.680
Passiva; voorzieningen 2.295 4.935
Eigen vermogen 4.560 4.745

 

Toelichting:

  • Excursies: inkomsten bestaan uit bijdragen van de deelnemers
  • Rosdoek inkomsten: advertenties, abonnementen en verkoop losse Rosdoek
  • Rente van spaarrekeningen
  • Donaties: incidentele bijdragen van begunstigers of vrijwillige extra contributie
  • Lezingen: onkostenvergoeding, presentje voor inleiders, inkomsten entree niet leden
  • Rosdoek uitgaven: drukwerk, porti en kosten
  • Alg. kosten:  attenties, bureaukosten, KvK/Brabants Heem
  • Documentatie Centrum: apparatuur, cartridges/copy, archiefdozen etc