Jaarverslag 2020 

 

Het Bestuur.

Het bestuur kwam 4 maal bijeen, waarvan 3 maal via een online omgeving.

Belangrijke ontwikkelingen afgelopen jaar.

 • Vanwege het coronavirus is het slechts mogelijk om 2 lezingen en een jaarvergadering te organiseren. De laatste lezing heeft op 10 maart plaatsgevonden. Alle lezingen zijn verschoven naar het nieuwe jaar, en wij hopen op een spoedige voortzetting hiervan. De eerste lezing van 2021 staat gepland voor in maart, natuurlijk wachten wij de berichten van de regering af.
 • Excursies en fietstochten of dergelijke activiteiten hebben niet plaats kunnen vinden in verband het coronavirus.
 • Onze online aanwezigheid op de facebookpagina ‘Eersel zoals het was’ is gering gebleven, mede door het gebrek aan activiteiten en lezingen.
 • Het boek: “Het lot van de Gebroeders Hoeks/Eersel tijdens de bezetting 1940 – 1944” wat in december 2019 voor het eerst werd uitgegeven, wordt goed ontvangen. We hebben mooie recensie ontvangen en zijn nu toe aan een vierde druk.
 • De eerste stappen zijn gezet voor de feestvieringen van 2022 vanwege ons 75 jarig bestaan. Er is o.a. gekozen voor een vervolgboek op onze uitgave van 1976 ” Duizel, Eersel en Steensel deel I”. Diverse schrijvers zijn al uitgenodigd en Toon Schellens gaat de eindredactie doen. Als de omstandigheden in de wereld het toelaten dan gaan we dit zeker vieren.
 • In het laatste kwartaal van het jaar is het bestuur actief vrijwilligers gaan werven, voor onder andere het digitaliseren van de bibliotheek en voor het inscannen van de bidprentjes. Beide taken zijn ‘coronaproof’ uit te voeren.
 • Doordat de heemkamer minder bezocht werd, werden we vooral via de website en per e-mail benaderd voor informatie. De kennis in de kring is groot, en nagenoeg iedereen hebben we van een antwoord kunnen voorzien. Ook was er veel interesse naar de boeken in onze bibliotheek, wellicht omdat men nu meer tijd heeft om een boek te lezen? De aanvragen voor informatie uit onze uitgebreide bibliotheek kwamen zelfs uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Werkgroep Rosdoek

Afgelopen jaar is de Rosdoek goed gevuld geweest. Zo werd er geschreven over de herkomst van verschillende Brabantse woorden en uitdrukkingen, over het ontstaan en de verkoop van Agio sigaren en hebben de schrijvers van de Rosdoek ons meegenomen naar de huizen en de families aan de markt.

Werkgroep archeologie

Er is een nieuw lid toegevoegd aan de werkgroep, wat de groep op een totaal van 5 brengt.  Er wordt nog gekeken hoe de werkzaamheden voortgezet kunnen worden in huidige omstandigheden.

Werkgroep kadastrale kaart

– Zoals bekend digitaliseert en fotografeert ons lid Leo Spanjers alles wat maar te vinden is over genealogie en kadastraal zowel bij het RHCe en het Provinciaal historisch archief. Deze enorme berg aan materiaal is op harde schijf opgeslagen en omdat Leo op gevorderde leeftijd is hebben we Wim Lepelaars bereid gevonden mee te lopen in zijn werk en alles aan kennis tot zich te nemen, zodat we “altijd” verder kunnen. Voor dit monnikenwerk van Leo zijn we hem veel dank verschuldigd. Ook dit jaar weer stappen kunnen maken hierin.

 

Overzicht lezingen van 2020:

Tenslotte een overzicht van de lezingen van 2020.

– Januari: “De Boer rond 1800” door Frans Aarts

– Maart: “Middeleeuwse kastelenbouw” door Bas Aarts–

 

Notulist Anne van Buren

 

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2020 in €  Inkomsten Uitgaven
Lezingen 85 200
Rosdoek 225 1.250
Huur Kempenmuseum (inclusief consumpties) 900
Algemene kosten 705
Contributie € 25,00 / € 39,00 2.690
Documentatie centrum 510
Donaties 240
Uitgave oorlogsboek 500
Totaal 3.740 3.565
———————————- —————– —————–
Balans 2020 in € 01-01-2020 31-12-2020
Activa; Kas en bank 9.680 9.045
Passiva; voorzieningen 4.935 4.130
Eigen vermogen 4.745 4.915

 

Toelichting:

 • Excursies: inkomsten bestaan uit bijdragen van de deelnemers
 • Rosdoek inkomsten: advertenties, abonnementen en verkoop losse Rosdoek
 • Rente van spaarrekeningen
 • Donaties: incidentele bijdragen van begunstigers of vrijwillige extra contributie
 • Lezingen: onkostenvergoeding, presentje voor inleiders, inkomsten entree niet leden
 • Rosdoek uitgaven: drukwerk, porti en kosten
 • Alg. kosten:  attenties, bureaukosten, KvK/Brabants Heem
 • Documentatie Centrum: apparatuur, cartridges/copy, archiefdozen etc