Jaarverslag 2021

Het Bestuur.

Het bestuur kwam 7 maal bijeen, waarvan 4 maal via een online omgeving.

Belangrijke ontwikkelingen afgelopen jaar.

 • 2021 betrof het jaar het klooster. Via de website en de nieuwsbrieven hebben we hierbij stil gestaan. Het werd goed ontvangen, en menig lid heeft ook één of meerdere wandelroutes voltooid.
 • Verbouwing museum, er zijn afgelopen jaar onderhandelingen geweest betreffende de verbouwing van het museum. De manager heeft de kring uitgenodigd aan te sluiten zodat onze wensen ook kenbaar gemaakt kunnen worden. Het gesprek blijft gevoerd worden.
 • De eerste stappen zijn gezet voor de feestvieringen van 2022 vanwege ons 75-jarig bestaan. Er is o.a. gekozen voor een vervolgboek op onze uitgave van 1976 ” Duizel, Eersel en Steensel deel I”. Diverse schrijvers zijn al uitgenodigd. Als de omstandigheden in de wereld het toelaten dan gaan we dit zeker vieren.
 • Medio september 2021 werd de kring door de PLUS van de Huijgevoort Eersel gevraagd om medewerking te verlenen aan het samenstellen van een verzamelalbum vol met historische foto’s. Met veel plezier hebben wij hieraan gehoor gegeven en zijn achter de schermen druk bezig geweest om dit unieke album voor elkaar te krijgen. De actie zal plaatsvinden in de maanden februari, maart en april 2022.
 • Excursies en fietstochten of dergelijke activiteiten hebben niet plaats kunnen vinden in verband het coronavirus.
 • Onze online aanwezigheid op de facebookpagina ‘Eersel zoals het was’ is gering gebleven, mede door het gebrek aan activiteiten en lezingen.
 • Doordat de heemkamer minder bezocht werd, werden we vooral via de website en per e-mail benaderd voor informatie. De kennis in de kring is groot, en nagenoeg iedereen hebben we van een antwoord kunnen voorzien. Ook was er veel interesse naar de boeken in onze bibliotheek, wellicht omdat men nu meer tijd heeft om een boek te lezen? De aanvragen voor informatie uit onze uitgebreide bibliotheek kwamen zelfs uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Werkgroep Rosdoek

Afgelopen jaar is de Rosdoek goed gevuld geweest. Er is een sterke redactie die prachtige artikelen kan opleveren. Omdat we op volle sterkte zijn met de redactie is er dit jaar een speciale editie dubbeldik verschenen. Complimenten aan de redactie.

Werkgroep archeologie

Er is een nieuw lid toegevoegd aan de werkgroep, wat de groep op een totaal van 5 brengt.  Er wordt nog gekeken hoe de werkzaamheden voortgezet kunnen worden in huidige omstandigheden.

Werkgroep kadastrale kaart

Zoals bekend digitaliseert en fotografeert ons lid Leo Spanjers alles wat maar te vinden is over genealogie en kadastraal zowel bij het RHCe en het Provinciaal historisch archief. Deze enorme berg aan materiaal is op harde schijf opgeslagen en omdat Leo op gevorderde leeftijd is hebben we Wim Lepelaars bereid gevonden mee te lopen in zijn werk en alles aan kennis tot zich te nemen, zodat we “altijd” verder kunnen. Voor dit monnikenwerk van Leo zijn we hem veel dank verschuldigd. Ook dit jaar weer stappen kunnen maken hierin.

Digitale aanwezigheid

Met de komst van Social Media is het ook voor de kring aantrekkelijk om hier deel aan te nemen. Er zijn afgelopen jaar verschillende stappen gezet om deze aanwezigheid, namens de kring, te vergroten. Zo hebben we onder andere de samengewerkt met de gemeente waarbij foto’s uit de archieven van de kring gebruikt worden op de Instagram. Met leuke resultaten waarbij er veel interactie plaatsvond. Ook in de toekomst willen we vaker deze samenwerking opzoeken.

Secretaris – Anne van Buren


Financiële verantwoording

Jaarrekening 2021 Inkomsten Uitgaven
Lezingen  –
Rosdoek €100,- €1505,-
Donaties €545,-
Contributie €2515,-
Huur kempenmuseum €850,-
Algemene kosten €445,-
Documentatie centrum €330,-
Totaal €3160,- €3130,-

Toelichting:

 • Rosdoek inkomsten: advertenties, abonnementen en verkoop losse Rosdoek
 • Donaties: incidentele bijdragen van begunstigers of vrijwillige extra contributie en coronabijdrage Gemeente Eersel
 • Lezingen: onkostenvergoeding, presentje voor inleiders, inkomsten entree niet-leden
 • Rosdoek uitgaven: drukwerk, porti en kosten
 • Algemene kosten: attenties, bureaukosten, KvK en Brabants Heem
 • Documentatie Centrum: apparatuur, cartridges/copy, archiefdozen en dergelijke.
Balans 2021 01-01-2021 31-12-2021
Activa: Kas en bank €9045,- €9225,-
Overlopende activa €490,-
Passiva; voorzieningen €4.130,- €4.770,-
Eigen vermogen €4.915,- €4.945,-

Penningmeester – Evert Lavrijsen