Jaarverslag 2023

Jaarverslag secretaris 2023

Het Bestuur.

Het bestuur kwam 8 maal bijeen. 

Belangrijke ontwikkelingen afgelopen jaar.

Na aankondiging, tijdens de ledenvergadering van 2023, van het aanstaande vertrek van voorzitter Frans Teunis en penningmeester én IT-beheerder Evert Lavrijsen was het bestuur naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden en is er afgelopen jaar met name geïnvesteerd in nieuwe (bestuurs)leden. Beide heren waren zo coulant om nog gedurende het hele jaar verschillende werkzaamheden voort te zetten. Een goede maand later was er een nieuwe IT-beheerder gevonden in Ger Louwers. Met hem zijn er dit jaar verschillende projecten opgestart en tot een goed einde gebracht. 

Zo is met de hulp van Winfried Thijssen de monumentendatabase opgefrist en beter beschikbaar gemaakt op de website. De bidprentjes zijn nóg beter toegankelijk en kunnen makkelijker gevonden worden. Als klap op de vuurpijl is er nu met behulp van Harrie Beckers een fotobank beschikbaar ! Onze kring heeft een grote collectie ansichtkaarten en foto’s uit de gehele Kempen en het is de bedoeling dat de volledige collectie gedigitaliseerd wordt zodat deze te raadplegen is vanaf de website. 

Tot ons genoegen is het ledenaantal afgelopen jaar niet verder geslonken, en zelfs een stukje gegroeid. Dit zorgt voor frisse wind en we zijn dankbaar voor hun inzet en ideeën. 

Verder hebben we dit jaar opnieuw het college B&W en consorten mogen adviseren over verschillende straatnamen en zijn er verschillende informatieverzoeken beantwoord. Deze verzoeken waren erg uiteenlopend: van het aanleveren van bouwtekeningen tot verschillende genealogie verzoeken, waarvan eentje zelfs afkomstig was uit Duitsland. De bibliotheek van de kring wordt zowel online als offline goed gevonden, dat is te merken aan de vele mails die we hierover krijgen. Door het brede netwerk binnen de leden van de kring hoeven we nagenoeg geen nee hoeven te verkopen bij de inkomende verzoeken. Een compliment aan u allen. 

Werkgroep Rosdoek

Afgelopen jaar is de Rosdoek goed gevuld geweest. Er is een sterke redactie die prachtige artikelen kan opleveren. Daarnaast hebben we in samenwerking met de redactie een belangrijk project tot een goed einde gebracht: een nieuwe drukker voor de Rosdoek. Het resultaat mag er zijn en met deze keuze zijn we ook weer even bestendig voor veranderingen in de toekomst. 

Het is (technologisch gezien) een bewogen jaar gebleken en we mogen als kring trots zijn op de resultaten! 

Notulist Anne van Buren

Inkomsten Begroting Werkelijk Uitgaven Begroting Werkelijk
Lezingen € 400 € 235 Lezingen € 1.400 € 945
Rosdoek € 100 € 100 Rosdoek € 1.600 € 1.625
Contributie € 2.400 € 2.465 Huur (Kempenmuseum) € 700 € 680
Rente € 0 € 0 Algemene kosten € 450 € 675
Donaties € 100 € 65 Doc. centrum € 350 € 335
Totaal inkomsten € 3.000 € 2.865 Totaal uitgaven € 4.500 € 4.220
Saldo verlies 2023 € 1.500  € 1.395 
  • Rosdoek inkomsten: advertenties, abonnementen en verkoop losse Rosdoek
  • Donaties: incidentele bijdragen van begunstigers of vrijwillige extra contributie
  • Lezingen: onkostenvergoeding, presentje voor inleiders, inkomsten entree niet-leden
  • Rosdoek uitgaven: drukwerk, porti en kosten
  • Algemene kosten: attenties, bureaukosten, KvK en Brabants Heem
  • Documentatie Centrum: apparatuur, cartridges/copy, archiefdozen en dergelijke.

 

Activa 01-01-2023 31-12-2023 Passiva 01-01-2023 31-12-2023
Liquide middelen € 8.385 € 5.475 Eigen vermogen € 4.210 € 2.815
Reserveringen en voorzieningen € 700 € 700
Boekenfonds € 3.375 € 1.895
Overlopende posten € 100 € 65
Totaal activa € 8.385 € 5.475 Totaal passiva € 8.385 € 5.475