Verslag jaarvergadering 07-02-2017

Notulen Jaarvergadering 7 februari 2017

 

Opening

Op klokke van 20.00 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter waarbij hij aangeeft dat we dit jaar 70 jaar bestaan waarover later meer, en dat we dit jaar 8 jubilarissen hebben. Helaas moesten we van dhr Peijnenburg uit Vught en dhr Huybregts uit Bladel door overlijden afscheid nemen, waarvoor een minuut stilte in acht wordt genomen. Vervolgens kan de voorzitter aankondigen dat we dit jaar 12 nieuwe aanmeldingen hebben en 3 afmeldingen bij de leden zodat we nu netto met negen leden zijn gestegen naar een 130 leden totaal.

Afgemeld hebben zich Leny Voortman, Theo Louwers, dhr en mevr. Tilborghs en mevr. Vlas.

 

2.0 en 3.0 verslagen van de secretaris.

Omdat het verslag van de notulen vorige jaarvergadering en het jaarverslag secretaris al naar de leden was toegezonden kan worden volstaan met de vraag of er op- en/of aanmerkingen zijn op deze verslagen danwel nog nadere uitleg nodig is. Er wordt geen gebruik gemaakt van deze gelegenheid en kan de voorzitter onder dankzegging aan de secretaris beide verslagen als goedgekeurd beschouwen.

Wel wordt bij dit moment door aanwezigen aandacht gevraagd voor de toename van het ledental inzake leeftijdscategorie en waar deze vandaan komen.

De voorzitter beantwoord de vraag met het volgende:

De leeftijdscategorie is in ieder geval 55+ en de meeste nieuwe leden hebben zich gemeld na afloop van de lezingen, waaruit blijkt dat de kwaliteit van de lezingen invloed heeft op deze ontwikkeling. De nieuwe leden komen vooral uit de primaire aandachtsgebieden van de kring.

 

4.0 Verslag penningmeester.

De penningmeester gaat met behulp van power point uitvoerig in op de jaarcijfers en concludeert tenslotte dat we dit jaar voor het eerst weer een exploitatie-overschot hebben van zo’n 300 euro. Grondslag daarvoor ligt voornamelijk in minder lezingen en betere bezetting van de lezingen door niet leden. Dat wil niet zeggen dat het aantal lezingen structureel wordt verminderd maar dat we een paar keer geen inleider tijdig konden vinden. De opbrengsten door niet leden zorgt er soms voor dat we maar 50% kosten hebben en de opbrengst van niet leden bedraagt op jaarbasis meerdere honderden euro’s.

Liever zien we dat het vaste leden worden want dan kunnen we als vereniging meer ondernemen en voor hen is het lucratiever omdat ze meer krijgen voor relatief minder geld. Zegt het voort.

Op een kleine opmerking na kan men zich vinden in de cijfers.

 

5.0 Verslag kascommissie.

De voorzitter vraagt de kascommissie om verslag te doen van haar bevindingen.

Leny Voortman is niet aanwezig maar blijft in de commissie en dhr. Uyterlinde was niet aanwezig bij de controle maar gaat akkoord met de bevindingen van de commissie en blijf ook lid van de commissie.

Ad Jacobs komt juist binnen na het wegbrengen van jubilaris mevr. Spaapen die niet langer kon blijven. Ad geeft aan dat de penningmeester goed werk heeft geleverd en vraagt de vergadering decharge te verlenen die dan ook prompt wordt verleend. Ook hij blijft lid van de commissie.

 

6.0 Werkplan 2017

De aangedragen onderdelen wijken niet veel af van die van 2016 en omdat het werkplan al eerder was toegezonden kunnen de leden zich verenigingen met de aangedragen punten. De belangrijkste zijn en blijven de onderdelen;

Meer leden, meer werkgroepleden en uitbreiding bestuur.

De kring bestaat dit jaar 70 jaar en aangezien we op de centjes moeten letten zijn er geen mogelijkheden tot grote feestelijkheden. Toch menen we de aanwezige leden te moeten feteren op een mooie balpen met inscriptie en aanduiding 70 jaar. Onderwijl dat deze worden uitgereikt gaat de voorzitter verder met……….We hadden dit jaar een primeur willen brengen over “Het kasteel van Eersel” maar daar zijn we tot nu toe niet in geslaagd, want de grondradar die zou moeten bewijzen waar de fundamenten liggen is nog niet gearriveerd. Bestuurslid Thijssen gaat daar verder op in en ook dat Nico Arts uit Eindhoven hierbij betrokken zou zijn maar door de verwikkelingen met de gemeente Eindhoven is dat allemaal vertraagd. We hopen alsnog dit jaar meer te kunnen vertellen aldus hr. Thijssen.

Toch willen we ons zelf iets cadeau doen en wel het bestand aan klassenfoto’s uitbreiden. De kring is op 25 juni 1947 opgericht  en vanaf die tijd willen we klassenfoto’s binnen halen middels een artikelenreeks in de Hint. Veel van de leerlingen uit die jaren zullen nog wel in leven zijn en we hopen op veel respons zodat we een mooie set klassenfoto’s aan ons assortiment kunnen toevoegen vergezeld van de namen van de leerlingen. De bedoeling is om de 14 dagen een kort artikel met foto te plaatsen. Medewerking van de Hint is toegezegd.

Onlangs kregen we van de bibliotheek een 150 tal boeken over heemkunde in Brabant. Aangezien we alleen de oosthoek van Brabant bestrijken  hebben we een selectie gemaakt van de boeken voor onze eigen bibliotheek en de overige boeken gaan we op de lezingen aan de leden ter inzage leggen die ze naar behoefte kunnen meenemen.

 

7.0 Aandacht werkgroepen.

Zoals in het werkplan aangegeven willen we nog altijd uitbreiding van de werkgroepen maar ook van het bestuur. Dit jaar zijn 2 leden uittredend en ook weer herkiesbaar. Harrie Beckers is herkiesbaar en de voorzitter ook met de restrictie dat dit de laatste keer is. Er zal dus ook gezocht moeten worden naar een voorzitter in de komende jaren. De vergadering is uiteraard direct akkoord met de herverkiezing. Er blijft ook een zorg inzake de redactie van de Rosdoek.

Voorzitter geeft daartoe het woord aan Harrie Grielen die vervolgens de zwakke en sterke kanten van de redactie benadrukt. Sterke kant is de vakmatigheid van de redactie en de zwakke kant is de leeftijd. Hiertoe vraagt Harrie extra aandacht voor de bezetting van de redactie want omdat Kees Cornelissen over de 85 en Harrie over de 80 zijn is verjonging dringend gewenst. Zelf kondigt Harrie aan dat de Rosdoek van december de laatste zal zijn als redacteur. Incidenteel wil hij wel artikelen blijven leveren. De aanwezigen hebben uiteraard niet direct een klaar antwoord maar nemen de overduidelijke boodschap mee naar huis. Want mensen de “Rosdoek” is een van de peilers onder het bestaan van de kring.

Omdat de voorzitter ook een deel secretariaat waarneemt is een loco-secretaris een dringende wens van het bestuur. Het ontlast de taak van de voorzitter en brengt ook rust bij de secretaris-penningmeester.

 

8.0 Jubilarissen

Ondertussen is Ad Jacobs, bestuurslid van Brabant Heem, gearriveerd en kan de voorzitter zich richten tot de 25-jarige jubilarissen, het echtpaar Schoofs, die weliswaar vorig jaar al zilver waren, maar ze zaten toen in het zonnige zuiden van Europa. De andere jubilaris de heer Louwers is verhinderd.

Voorzitter memoreert dat we gelukkig moeten zijn met de vele consumerende leden onder ons zoals het echtpaar Schoofs, want zij zorgen door hun financiële bijdragen en belangstelling voor het werk van de kring voor een belangrijk fundament onder onze vereniging. Met een pentekening , boeken en een bos bloemen wordt onze dankbaarheid bekrachtigd. Hoe belangrijk consumerende leden (contribuanten) en de werkende leden (werkgroepen)  zijn komt mooi uit in een gedicht van Toon Hermans waarbij voor de tuinman het werkende lid moet worden gezien en voor de miljardair het consumerende lid. Het luidt als volgt:

De miljardair staat op het balkon

De tuinman maait het gras

En ergens denkt de miljardair

Ik wou dat ik de tuinman was.

Ad Jacobs van Brabant Heem haakt in op het gezegde en legt ook nog eens de nadruk op het belang van de consumerende leden en de werkende leden voor de kring en voor heemkunde in het algemeen. De afmelding door verhindering wegens werkzaamheden danwel ernstige griep en in het geval van mevr, Spaapen dat ze de druk van de vergadering niet aankon en daarom al vrijwel direct na binnenkomst weer naar huis moest, leidt er toe dat de zilveren spelden op een later tijdstip door de voorzitter zullen worden opgespeld. Het wel aanwezige 40-jarig lid Cees Vlas had in het verleden voor zijn bestuurswerkzaamheden al eens de zilveren speld ontvangen en werd nu door de eigen voorzitter nog eens gefeliciteerd en in het bezit gesteld van een oorkonde, pentekening en een bijzonder boek over de laatste maanden van de 2de wereldoorlog in de vorm van stripverhalen. Een bos bloemen voor mevr. Vlas wordt ook in dank aanvaard.

Tenslotte hebben we dit jaar een 70-jarig lid en dus  even oud als de kring en Brabants Heem. Dat is bijzonder en tot nu toe voor zover ons bekend is zij nog de enige. Mevrouw  Driessen Sterke is deze jubilaris en Ad Jacobs kan namens Brabants Heem en de kring een zilveren schaal met inscriptie overhandigen aan de jubilaris vergezeld van hartelijke zoenen namens heel Brabant. Voorts ontvangt zij van de kring nog een oorkonde en het boek “ Boter uit de Kempen” dat zij zelf eens heeft geschonken aan een vriendin en het zelf niet had. In deze leemte hebben we dus kunnen voorzien. Met een bos bloemen wordt de ceremonie afgesloten.

 

9.0 Rondvraag

De vragen spitsen zich vooral toe op de huisvesting die belabberd blijft ondanks  het dringend beroep van de gemeente op het museumbestuur om ons meer ruimte te geven. De gemeente is eigenaar van de gebouwen en vind dat de kring en het museum beide volwaardige gebruikers van de ruimten zijn. Dus wij zijn geen onderhuurder van het museum. Voorzitter schetst nogmaals de impasse waarin we zitten doordat museum de gemeente wil dwingen tot financiële bijdragen voor de renovatie van de schuur door ons  o.a. niet meer ruimte te geven en dat “politieke” spel moeten wij noodgedwongen meespelen. We gaan echter de gang bij de heemruimte vol zetten met kasten en zo een sfeer creëren die als lastig wordt ervaren om zo onze druk op de ketel te krijgen.

Harrie Grielen vraagt om een applaus van de aanwezigen als dank voor het werk van het bestuur dat veelomvattender is dan we hier kunnen bedenken.

Tenslotte bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid en nodigt ze uit voor een kop koffie of iets sterkers vergezeld van de nodige knabbels.

Ft090217