Verslag jaarvergadering 09-02-2016

Notulen algemene ledenvergadering

HSK de Acht Zaligheden Eersel dd. 9 februari 2016

Aanvang 20.00 uur
Agenda

Punt 1.0  Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering met een hartelijke groet aan eenieder aanwezig op deze Carnavalsdinsdag en zegt dat de kern aanwezig is. Een bericht van verhindering van de  heer en mevrouw Brok uit Hoogeloon en van de heren Klemann en Frints te Eersel. Laatstgenoemde blijkt toch aanwezig te zijn en dus ook aan hem een welkom. Met behulp van beamer worden de agendapunten deze avond nog extra onder de aandacht gebracht .

Aandacht wordt gevraagd voor de overleden leden Martien van Zoeren, Theo Fransen, Antoon Kockx en mevr. Langbroek. Enkelen van hen behoorden ook tot de harde kern.

 

Punt.2.0 Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken noch kandidaten voor een bestuursfunctie.

 

Punt 3.0 en 4.0     Verslag algemene ledenvergadering februari 2015 en algemeen jaarverslag van de secretaris.

Beide verslagen liggen ter inzage in de zaal en kunnen nog ingekeken worden. Overigens stonden ze aangekondigd op de website en heeft iedereen een exemplaar via email thuis gekregen. Er is goed gekeken naar de verslagen en er kwam geen aanvullend commentaar.

De vergadering ging accoord met beide verslagen.

 

Punt 5.0  t/m 7.0    Financieel jaarverslag – Verslag kascommissie – Begroting 2016

Cor Horstink ging uitvoerig in op de cijfers van dit jaarverslag door melding te maken van nog niet gepubliceerde details. De verkorte balans en exploitatiecijfers stonden alreeds op de website en waren per mail naar de leden gezonden. Het brengen van de aanvullingen kreeg warme aandacht en gaf weinig reden tot ingrijpen  om verduidelijking te verkrijgen.

Omdat de presentatie de laatste keer was van Cor heeft hij nog eens haarfijn uit de doeken gedaan middels staafdiagrammen wat de winst en/of verliescijfers waren in zijn ambtsperiode. Het waren merendeels verliescijfers maar zijn laatste jaar vertoond weer een positief exploitatie resultaat. Gelijk aan de jaarcijfers presenteerde hij de onder punt 7 gedachte begroting en daarin vond de vergadering geen aanleiding tot commentaar.

Voorzitter van de kascommissie de heer Will van Herk presenteerde zijn verslag en liet duidelijk merken dat ondanks de cijfers voor de komma er wel degelijk ook de centje waren geconstateerd en ook die klopten. Hij vroeg de vergadering de jaarstukken akkoord te geven en de penningmeester te dechargeren. De vergadering gaf daar onder applaus gehoor aan.

De kascommissie bestond uit de heren van Herk, Toussaint en Uyterlinde en de eerste twee heren waren niet meer herkiesbaar. Na enige aarzeling (en waarom niet) kwamen er twee opvolgers in de personen van Ad Jacobs en Lenie Voortman.

Nu was het de beurt aan de voorzitter om aandacht te schenken aan het afscheid van Cor Horstink als bestuurslid. De toespraak is al bijlage toegevoegd aan dit verslag. Voor zijn inzet maar ook die van Liesbeth, zijn vrouw in assistentie aan de bar, werd hem een boek overhandigd over architectuur, tuinenaanleg, schilderkunst enz. uit de classisistisch romantische periode en aan Liesbeth een mooie bos bloemen en een boekje met Kempische volksverhalen.

Een andere kei bij onze leden is de heer Jenniskens die ons verraste met een lezing over de Geldersen in de Kempen en dat op de lezingavond in januari j.l. Toen was er door een misverstand tussen voorzitter en penningmeester geen blijk van waardering aanwezig en dat maakte de voorzitter nu goed met een woord van dank vergezeld van een boekje met met pentekeningen over bijzondere zaken in Eindhoven maar ook in de Kempen.

 

Punt 8.0 Bestuursverkiezing

Aftredend waren de heren Thijsen en Lavrijsen. De heer Thijssen stelde zich herkiesbaar en heer Lavrijsen opteerde tevens voor de functie van penningmeester. We beschikken voor het eerst in de geschiedenis over een secretaris-penningmeester. De vergadering was duidelijk verguld met deze presentatie van het bestuur en beide heren werden herbenoemd met een hartelijk applaus. Echter de samenstelling van een functie bestaande uit 2 verschillende disciplines noopt tot inperking van de taakstelling binnen de functies en is er dus duidelijk behoefte aan een 2de secretaris voor het notuleren van vergaderingen en andere bijeenkomsten. Hierin kon de vergadering geen duidelijkheid verschaffen en wachten we dus op kandidaten. De voorzitter doet dan ook een hartstochtelijk beroep op de leden nog eens rond te kijken naar kandidaten.

 

Punt 9.0 Werkplan 2016

De daarin verwoorde plannen en taakstellingen worden onderschreven en bij een enkel punt wordt wat langer stil gestaan bij de betreffende problematiek. Een oplossing kan nog niet worden aangedragen maar er is aandacht en morele steun voor het bestuur. Werkplan 2016 ligt ter inzage op de website.

 

Punt 10.0  Jubilarissen 2016.

Er waren 3 jubilarissen.

Achtereenvolgens Johan Biemans 50 jaar. Mevr. Spaapen 40 jaar en heer Schoofs 25 jaar.

Mevr Spaapen moest  zich afmelden vanwege een niet zo’n beste gezondheid. De heer Schoofs had zich niet afgemeld en reageerde ook niet op een telefoontje van de voorzitter deze dag zodat we vermoeden dat hij op vakantie is.

Maar de 50-jarige jubilaris was er wel. Johan Biemans ons aller bekend via Omroep Brabant, zijn vele boeken, gedichten en voordrachten en thans een nieuwe loot; virtuoos op het klavier van het orgel. De verder toespraak is als bijlage bijgevoegd aan deze notulen.

Johan kreeg voor zijn vele verdiensten achter de schermen ook bij onze kring als blijk van waardering een uitgebreid vademecum over alle muziekinstrumenten ter wereld. Gelukkig had hij dit boek nog niet zijn bibliotheek. Daarnaast werd hem een bos bloemen overhandigd. Deze zal een mooie plaats krijgen bij de foto van zijn vrouw Jopie.

Johan kwam in zijn dankwoord terug op een geschiedenis uit de 70-tiger jaren en een nog uit te geven boekje over een fietstocht van toen en de beeltenis van bisschop Rythovius waar verschillende geleerden van mening verschilden over het waarheidsgehalte van het portret e.d. Dit boekje zal helderheid verschaffen over de geschetste problematiek en een proef exemplaar werd de voorzitter alvast overhandigd.

 

Punt 11.0 Rondvraag.

Naast enkele toelichtingen die werden gevraagd over punten van de agenda kwam Harrie Jenniskens met het voorstel om bij overlijden van een lid via de mail dit ook ter kennisgeving te brengen van de overige leden.  Hiervoor zal door de secretaris gezorgd gaan worden. Johan Biemans verzocht om een digitale index op te maken inzake de Rosdoek en daar kon de voorzitter direct op reageren door aan te geven dat we die al een hebben.

Harrie Grielen tenslotte bedankte het bestuur voor de inspanningen van het afgelopen jaar en kon gezien het applaus ook namens de aanwezigen spreken. De beamer kondigde het laatste deel van de vergadering aan door een mooi tableau gevulde glazen te tonen en de voorzitter nodigde iedereen uit een glaasje mee te drinken op de vereniging, op ieders gezondheid enz. en sloot daarmede rond de klok van negen de vergadering af.

F. Teunis notulist