Verslag jaarvergadering 12-02-2013

Om en nabij de klok van 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering met een van harte welkom aan iedereen op deze ietwat merkwaardige dag t.w. carnavalsdinsdag en verheugt zich op de goede opkomst.

Mededelingen en ingekomen stukken. Zo meteen gaat er een presentielijst rond met het verzoek uw naam en paraaf te vermelden. Deze lijst kan van belang zijn bij stemmingen. In de voorlopige agenda was er sprake van het punt huldiging, maar die wordt vervangen door het afscheid van Piet Vermeulen, en u raad het al: er zijn geen jubilarissen. Na deze mededelingen is de vraag aan de secretaris of er ingekomen stukken zijn, maar deze is niet aanwezig, heeft zich ziek gemeld en dat had de voorzitter ook willen doen. Hoopt dat de vergadering niet te laat wordt en hij niet tussentijds hoeft weg te vluchten vanwege sanitaire problemen. We hebben voorts afmeldingen ontvangen van Piet Frints, Jan Maas en Harrie Beckers. Alvorens aan de volgende punten te beginnen vraagt voorzitter (vz) aandacht voor de overleden leden van 2012 en dat is in dit geval mevr. Jopie Biemans.

Notulen jaarvergadering 2012 waren al eerder in mededelingenblad verschenen en vragen of op- of aanmerkingen…………….Geen commentaar uit de vergadering.

Jaarverslag secretaris. In de vergaderzaal liggen verslagen ter inzage en daarop kon men zijn commentaar leveren. Omdat men geen voorlezing van deze stukken wenste kunnen we er vanuit gaan dat de meeste aanwezigen deze hebben gelezen……..Geen opmerkingen.

Jaarverslag penningmeester. De stukken zijn toegevoegd aan deze notulen. Men is over het algemeen zeer tevreden met het gevoerde financiële beleid,. Vooral de opbrengst van de Jubel Rosdoek en het aandeel daarin van Christ Thijssen hebben geleid tot een voordelig saldo op de exploitatie.

Verslag kascommissie. Voorzitter Wil Coolen licht e.e.a. toe en geeft aan dat de commissie een goed zicht heeft gehad op de cijfers en de samenstelling van de stukken. Vraagt het bestuur te dechargeren. Naast Piet Frints heeft Jan Maas w.g. omstandigheden moeten afzeggen en wil zich ook niet meer kandidaat houden voor de commissie. Met dank aan de commissie komt de vraag wie zowel de heren Maas als Frints willen opvolgen. Die worden gevonden in de personen Wil van Herk en Harrie Toussaint. Een applaus als welkom naar beide heren en als dank voor de afgetreden heren.

Bestuursverkiezingen. In vervolg op de reguliere lijst van af te treden bestuursleden zijn aan de beurt Winfried Thijssen en Evert Lavrijsen. Evert is vorig jaar pas benoemd en dus is het voorstel de voortzetting te bekrachtigen. Winfried stelt zich herkiesbaar en daar is de vergadering het van harte mee eens getuige het applaus.

Werkplan 2013. Als uitvloeisel van het grote plan 2011- 2015 presenteert de voorzitter het werkplan 2013 middels Powerpoint voorstelling. Dit plan is aan deze notulen toegevoegd en verder beschikbaar via de website

AFSCHEID Piet Vermeulen. De toespraak is aan de notulen toegevoegd.

Rondvraag: Daar wordt weinig gebruik van gemaakt en heeft als impact veelal nogmaals een bevestiging van datgene wat al is gezegd en te vinden in de notulen.

Ft/ch

Het afscheid van Piet Vermeulen als redacteur en techneut van de redactie van de Rosdoek hebben we gewaardeerd door hem het boek “de 100 mooiste kerken van Noord-Brabant” te schenken. Dit aandenken aan onze “roomsche” tijden werpt een bijzondere blik op dit heemkundige onderwerp door een terzake kundige t.w. Dr. Wies van Leeuwen. Zijn stijl van schrijven maar ook de deskundigheid spatten uit dit boek. Aan zijn vrouw hebben we een bos bloemen doen toekomen voor de ondersteuning van Piet en de prettige ontvangsten van de redactie. Bij dit afscheid willen wij bijzonder stilstaan door de toespraak van de voorzitter hieronder te laten volgen.

Vanavond nemen we afscheid van een markante man zowel in lengte als in daden: Piet Vermeulen.

Ik maakte kennis met Piet, toen hij nog als secretaris in het bestuur zat en ik daar mocht aanschuiven als beoogd opvolger van Kees Cornelissen.

Wat mij meteen bij bleef was zijn kalmte, zijn zakelijk ingestelde argumenten en het snel doordringen tot de kern. De beste getuigen hiervan waren zijn bestuursverslagen, die kort maar krachtig waren en meestal konden volstaan met een A-4tje aan beide zijden. Zijn opvolger heeft daar meer moeite mee gehad. Wellicht kwam dat door de uitbreiding van de werkzaamheden van het bestuur, maar ook bij de achtergrond van Piet Hooijmaijers, die als hoofd van het laboratorium van DAF nauwgezet te werk moest gaan en dat merkten wij snel aan de uitgebreide bestuursverslagen. Als lid bleef Piet ons trouw en ook aan de redactie van de Rosdoek, waar hij naast redacteur ook verantwoordelijk was en bleef voor de technische uitgaven van de Rosdoek oftewel het tik-plak- en knipwerk. En dat moeten we niet onderschatten. De redactieleden waren niet zo sterk in het omgaan met de computer: aanlevering aan drukkerijen moest meer en meer computervriendelijk zijn en daarin heeft Piet een grote rol gespeeld. Zowel de redactieleden profiteerden daarvan, alsook de drukker en de vereniging. En onlangs mocht uw voorzitter ook nog gebruik maken van zijn in mijn ogen wonderbaarlijke kennis.

Piet Vermeulen, was er, is er en zal er blijven……..hopen wij, maar dan als lid van onze kring.

Piet het zilveren insigne van Brabants Heem is al deel van je bezittingen en dus moesten wij op zoek naar een geschikt cadeau, wat we na overleg met je vrouw, hebben kunnen vinden.

Als IVN-er kijk je om je heen naar de pracht van de natuur, zijn samenhang met alles wat leeft en wij kennen ook een ander landschap en wel dat van de architectuur. Wies van Leeuwen heeft met zijn deskundig oog gekeken naar de mooiste Brabantse kerken en dat tezamen met fotograaf Marc Bolsius te boek gesteld, hetwelk we bij deze aan je willen overhandigen. Tevens vergezeld van een bos bloemen bestemd voor je lieve vrouw die je steun en toeverlaat is maar ook was voor de redactieleden van de Rosdoek.