Verslag jaarvergadering 12-02-2019

Notulen Jaarvergadering 2019

 

Enkele minuten na 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering met een welkom aan eenieder en meld dat we een redelijk rustig verenigingsjaar gehad hebben. We worden wel toenemend geraadpleegd over genealogische en archeologische kwesties. Veelal via internet.

We grijpen daarbij dikwijls terug op de kennis van een Kees Cornelissen, Harrie Grielen, Harrie Beckers en niet te vergeten Leo Spanjers. We zijn hun daarbij veel dank verschuldigd.

We prijzen ons gelukkig met een ledental van thans 130 personen maar daar komt de voorzitter op terug bij het verslag van de penningmeester. We hebben een viertal jubilarissen in ons midden waarvan 3 aanwezig en daar sparren we mee bij agendapunt 8.

Helaas moesten wij afscheid nemen van mevr Spaapen, Mevr. Brok en dhr Schiebroek en recentelijk Harrie Jenniskens en vandaag van Cock de Wit uit Riethoven.

Mogen we hierbij enkele ogenblikken van stilte in acht nemen.

 

Agendapunt 2.0

We hebben bericht van verhindering ontvangen Wil Coolen, Harrie Toussaint, en Sonja Strube, Kees Cornelissen en Hub Backbier. De notulen van de jaarvergadering werden u toegezonden in maart 2018 en de vraag is of u daarop aanmerkingen heeft of anderszins een aanvulling wilt geven. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt en zijn de notulen definitief goedgekeurd.

 

Agendapunt 3.0

Het jaarverslag van de secretaris is de leden eveneens per mail toegezonden en behoeft geen nadere uitleg. Ook hier weer de vraag over op- en/of aanmerkingen.

Cor Horstink heeft een vraag over de toestand van de ruimte; zijn we wat verder gekomen met het museumbestuur. Daar moet helaas op worden geantwoord dat de patstelling nog steeds aanwezig is. Voorzitter verwijst naar een onderzoek ,waarvoor de gemeenteraad 25000 euro beschikbaar heeft gesteld, om vast te stellen waar het museum heen kan en waarin alle toeristische instellingen van de Kempen onder coördinatie van het museumbestuur zouden moeten fungeren. Ook de heemkringen, echter HSK wordt niet eens vernoemd in dit onderzoek. Vandaar de patstelling.

Dit jaarverslag wordt goedgekeurd en kunnen we over naar de rest van de punten.

 

Agendapunt 4.0

Alvorens het woord te geven aan de penningmeester gaat de voorzitter met ons naar het ledental kijken. In de vergadering worden de namen van 12 nieuwe leden genoemd bij een ledental per 1 januari 2018 van 125. Deze stijging verheugt ons allen echter………….

Er zijn 3 leden overleden en 4 leden namen afscheid zodat de netto-score uitkomt op 5 nieuwe leden en daarbij komen we dus op 130 leden wat een opsteker betekent voor de toekomst. In jaren hebben we niet zo’n mooi resultaat gehad.

Het jaarverslag van de penningmeester wordt door hem uitvoerig uit de doeken gedaan.

Met een resultaat van ± 160 euro in kas en een nagenoeg gelijk gebleven banksaldo van zo’n 6900 euro is de conclusie dat de vereniging er goed voor staat.

De kascommissie onderschrijft e.e.a. en geeft aan dat de stukken getrouw weergeven wat financieel verantwoord is. De vergadering wordt gevraagd de penningmeester te dechargeren wat met een applaus wordt bevestigd.

De kascommissieleden de heren Uyterlinde, Jacobs en mevr. Voortman worden bedankt voor de inzet en de nieuwe kascommissieleden worden de heren Uyterlinde, van Herk en Raymakers.

 

Agendapunt. 6.0

Werkplan 2019. Zoals al aangekondigd worden de uitgangspunten van het werkplan 2018  over genomen daar we in 2020 met een geheel nieuw  5-jaren werkplan moeten uit komen en we nog geen nieuwe taken op gaan nemen voor jaar 2019.

 

Agendapunt 6.1

Bestuursverkiezing. Regulier aftredend en herkiesbaar zijn de heren Thijssen en Beckers. Deze herverkiezing wordt met applaus begroet. Het bestuur kan met trots een nieuw   bestuurslid introduceren. Via de vrijwilligerswebsite van de gemeente meld op een gegeven moment een dame interesse te hebben om zich aan te sluiten bij de digitaliseringsgroep bibliotheek. Wij gelukkig en na contact met de werkgroep blijkt de groep bijna gereed te zijn met het werk. Met een ingeving melden wij haar niet nodig te hebben voor de groep maar dat we nog steeds een mutatie als loco-secretaris hebben. En Anne van Buren, zo is haar naam, antwoord enthousiast wel voor de functie te voelen en komt dan in het najaar een paar bestuursvergaderingen bijwonen. Vanavond kunnen we haar aan u voorstellen en vragen de vergadering de benoeming te accorderen. Een hartelijk applaus volgt. Voorzitter nodigt haar dan aan de bestuurstafel en vervolgt de vergadering.

 

Agendapunt 7.0 Werkgroepen

De werkgroepen genealogie, boerderij zijn slapende. Als zich leden aanmelden kunnen deze groepen geactiveerd worden. Leo Spanjers blijft op persoonlijke titel fanatiek bezig met genealogie, kadastrale percelen, gemeentestukken  enz. en wordt inmiddels  bijgestaan door Wim Lepelaars. De werkgroep kadastrale kaart is bijna gereed. Er komt geen boek  maar het geheel moet op de website van onze kring beschikbaar komen. Met het overlijden van Harrie Jenniskens moeten we ons beraden hoe nu verder.

De werkgroep digitalisering bibliotheek is met de bulk van het werk gereed maar ja er komen regelmatig nieuwe boeken, dus digitaliseren blijft een voortdurende activiteit.

De werkgroep archeologie is actief en heeft 2-maandelijks overleg met de ambtenaar

van de gemeente. Onlangs heeft u in de pers een interview gezien inzake het scannen van de ondergrond op de markt naar sporen van de burcht van Eersel. Winfried Thijssen vult dit bericht  nog aan met de laatste gegevens. Publicatie van de uitslag van het onderzoek wordt halverwege dit jaar verwacht. De werkgroep is eveneens alert op bouwplaatsen om vast te stellen of aan de wet van Malta wordt voldaan. Het bouwproject op de ondergrond van bakkerij van Nunen heeft geleid tot vermoedens van sporen uit Middeleeuwen en Romeinse tijd waarvan Piet van Gisbergen nadere toelichting geeft. Het zou goed zijn als de werkgroep hierover meer in de publiciteit treed. Voorts wordt verwezen naar een faceboekpagina “Eersel zoals het was” waarop nogal wat foto’s worden gepubliceerd maar waarvan de toelichtingen regelmatig vraagtekens oproepen. De vraag is of het zinnig wordt contact te zoeken met de groep. Voorzitter vindt dat wat moeilijk omdat er ook nog een dame in Eersel is die een website onderhoud met oude foto’s met gelijke strekking en daar kan iedereen in en aan bijdragen. Dit soort initiatieven zijn gebonden aan de persoon en die wil dat graag zo houden. Beter zou het zijn dat zoiets hij onze kring wordt ondergebracht omdat het hier de vereniging betreft en niet een individueel persoon. Laat ze contact met ons opnemen is vz’s voorstel.

De werkgroep digitalisering fotoarchief is druk doende maar wordt het meeste opgehouden door het opzoeken van namen e.d. van personen en andere zaken die op foto’s staan. Als u kennis heeft van mensen die daarbij behulpzaam kunnen zijn is dat bijzonder welkom. Maar IT kenners die kunnen helpen bij digitalisering zijn ook welkom.

 

Excursie en de fietstocht.

De laatste jaren verloopt dat moeizaam, deels bij gebrek aan onderwerpen, deels bij gebrek aan belangstelling. Nu met het overlijden van Harrie Jenniskens hebben we geen voortrekker meer voor een fietstocht. De laatste excursie naar Roermond ging niet door en die naar het Provinciehuis kende uiteindelijk maar 7 deelnemers. De vergadering wordt gevraagd om nader commentaar maar het besluit valt om beide activiteiten voorlopig te staken.

Mogelijk dat een excursie samen met een andere kring nog eens tot stand komt maar dat laten we afhangen van de contacten die er zijn via het regio-overleg van Brabants Heem.

 

Agendapunt 8.0 Jubilarissen.

We hebben dit jaar 4 jubilarissen waarvan er 3 aanwezig zijn. Peter van de Putten is 25 jaar lid, Piet van Gisbergen 40 jaar, Wil Raymakers  40 jaar lid. De heer  Goossens is 50 jaar lid maar door omstandigheden niet aanwezig.

Voor ieder van de jubilarissen heeft de voorzitter een woord van dank en laat dat vergezeld gaan van een pentekening, boek en een bos bloemen. De heer Raymakers heeft in een eerder stadium al een zilveren draagspeld van Brabants Heem ontvangen en vandaag is het een eer namens Brabants Heem de speld te mogen opspelden bij Piet van Gisbergen. Vooral zijn werk op archeologisch terrein in het werkgebied van onze kring maar ook in het veld in allerlei delen van Brabant worden zeer gewaardeerd en vernoemd in de bijgeleverde oorkonde.

 

Agendapunt 9.0 Rondvraag

  • Diverse personen vragen aandacht m.n. over facebook en het eventuele belang ervan voor de kring. Als bestuur willen we niet te veel aandacht via de media omdat het van belang is altijd deze media te onderhouden en daar hebben we onvoldoende leden voor. Wellicht dat Anne van Buren ons een oplossing aan de hand kan doen maar daar hebben het in het bestuur nog over.
  • In een Rosdoek verschijnend in 2020 wil de redactie aandacht vragen voor het 100-jarig bestaan van de Eerselse Woningbouwvereniging.
  • Helaas is Kees Cornelissen niet aanwezig. Harrie Grielen had een anekdote over Kees willen vertellen want Kees is dit jaar 45 jaar (1976) redacteur van de Rosdoek. Via de Rosdoek zal er aandacht aan worden besteed.

 

Agendapunt 10.

Sluiting. Niks meer aan de orde worden de aanwezigen uitgenodigd gebruik te maken van koffie, limo en sterke drank met erbij behorende spijs.

Daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt en menig onderwerp passeert de revue en wordt kennis gespuid.

 

Notulist

ft