Verslag jaarvergadering 13-02-2018

Notulen jaarvergadering 13 februari 2018

 

Een enkele minuut na acht uur begint de vergadering waarbij de voorzitter alras over gaat naar het jubeljaar 2017 waarin als bijzondere activiteit het op peil brengen van het klassenfotobestand van de kring was voorzien. Helaas moet hij melden dat op de geplaatste foto’s geen reacties zijn gekomen en na twee maal publiceren werd van een voortgang afgezien. Er kwamen reacties uit het publiek bij ontmoetingen op straat en in de winkel in de trant van “leuk en ik ken er wel iemand op” of  “ ik heb ook nog wel een foto” maar daar bleef het dan bij want op de uitnodiging op maandagmiddag verder te praten werd niet op in gegaan. Aan de jubilarissen hebben we veel aandacht geschonken. Zij die niet aanwezig konden zijn  hebben we bij een andere gelegenheid dan de jaarvergadering alsnog  getrakteerd en gewaardeerd met pentekening, boek e.d. Dat gaf een van de jubilarissen aanleiding tot het beschikbaar  stellen van een substantieel bedrag dat we gebruikt hebben om de computers te vervangen en nieuwe te voorzien van windows 10 en van nieuwe harde SSD schijven die driemaal zo snel zijn als een gewone harde schijf en bovendien betrouwbaarder omdat er geen bewegende delen meer in zitten.

Het bestuur kwam tienmaal bijeen voor de reguliere bestuursvergadering en op andere momenten in wisselende samenstellingen naar gelang de bijeenkomst. Er waren 9 lezingen die in populariteit toenemen gezien het stijgende aantal bezoekers. Ons ledenbestand blijft op peil met 126 leden. Er kwamen 3 nieuwe leden en drie verlieten de kring vanwege overlijden of verhuizing. In de vergadering wordt een moment van stilte ingebracht om onze overleden leden Piet Hospel en Piet Vermeulen te gedenken. Over Piet vindt u in de komende Rosdoek nog een “In Memoriam” van Kees Cornelissen.

Afwezig met kennisgeving zijn Liesbeth Horstink en Winfried Thijssen.

Aanwezig zijn 21 leden van de kring.

Punt 2 en 3 zijnde notulen jaarvergadering 2017 en jaarverslag secretaris 2017 geven geen aanleiding tot commentaar of aanvullende vragen en worden aldus goedgekeurd.

 

Punt 4.0 Jaarverslag penningmeester.

M.b.v. de beamer worden door de penningmeester Evert Lavrijsen de cijfers toegelicht waarbij hij zich voornamelijk tot de hoofdpunten beperkt, omdat de cijfers al via mail waren toegezonden. De boeken zijn afgesloten met een voordelig saldo van 275 euro en in de begroting durft de penningmeester ook uit te gaan van een voordelig saldo van 200 euro. Op de cijfers komen nagenoeg geen kanttekeningen wel  aanvullende vragen om een toelichting op een gepresenteerd onderdeel. Wel een verzoek naast de voorliggende exemplaren van het financieel overzicht ook de notulen en jaarverslag secretaris  op papier te presenteren zodat men zich kan oriënteren op eventuele vragen. Dit nu wordt “afgewezen” omdat in voorgaande jaren de stapels onaangeroerd bleven liggen en er dus kennelijk geen behoefte aan was. Uit kostenoverwegingen is het overigens goedkoper om de leden per mail te informeren. Men kan dan naar behoefte zelf een print vervaardigen.

 

Punt 5.0 Verslag kascommissie.

Namens de commissieleden doet Machiel Uijterlinde verslag van de bevindingen en constateert dat het gebruikte boekhoudsysteem voldoet en een goed inzicht geeft in de cijfers. Gesterkt door een goed glas wil de commissie haar goedkeuring geven en stelt thans  de vergadering voor de penningmeester te dechargeren voor zijn beleid en gepresenteerde cijfers. Aldus wordt dit vastgesteld door de vergadering. Aangezien de commissieleden nog een mandaat van een jaar hebben willen zij dat ook bestendigen en zullen we in 2018 moeten uitkijken naar 3 nieuwe commissieleden.

 

Punt 6.0 Werkplan 2018.

Het bestuur heeft voorgesteld dezelfde uitgangspunten als die van 2017 te zullen hanteren en de vergadering gaat daar in mee.

 

Punt 7.0 Werkgroepen.

In het jaarverslag van de secretaris is uitgebreid stil gestaan bij de werkgroepen. Hij legt nog eens de nadruk op het aanvullen van de werkgroepen en doet een beroep op de vergadering nog eens zorgvuldig in de omgeving te bekijken of er geen kandidaten opgegeven kunnen worden.

Speciaal aandacht wordt gevraagd voor de redactie van de Rosdoek. Harrie Grielen is als eindredacteur afgetreden en zal nog als schrijver artikelen aanleveren en standby zijn maar we moeten echt gaan uitzien naar een nieuwe eindredacteur. Vanuit de redactie kunnen of kan geen kandidaat  aangewezen worden en het bestuur heeft in 2017 drie potentiële kandidaten gevraagd maar die hebben om hun moverende redenen afgezien van de functie. Dus blijven we met een probleem zitten. Om zich te oriënteren op de werkzaamheden van de eindredacteur heeft de voorzitter onlangs een redactievergadering bijgewoond en kunnen constateren wat de functie behelst zodat hij bij nieuwe kandidaten nog beter beslagen ten ijs komt.  De vrees om te weinig artikelen te kunnen produceren is wat weggenomen nu ook het bestuur en derden materiaal voor artikelen aanleveren en niet alle inzichten en creativiteit van de redactie alleen moet komen.  De Rosdoek blijft een van de paradepaardjes van de kring en de binding tussen bestuur en leden. Dit willen we blijven koesteren en zo lang mogelijk produceren.

 

Punt 7.1 Excursies en fietstocht.

Om te beginnen met de excursie moeten we constateren dat die wegens gebrek aan belangstelling zowel in 2016 als in 2017 geannuleerd werden en dat gold ook voor de fietstocht in 2016. In 2017 hebben we deze bij een tiental pedaleurs toch door laten gaan en wederom een belevenis zoals Harrie Jenniskens deze tocht weer had samengesteld. M.b.v. het commentaar dat de heren Toussaint en Coolen hadden gegeven op het annuleren van hun excursie naar Roermond, de mogelijke oorzaken en de conclusie dat het niet meer van deze tijd schijnt te zijn, komt de discussie los. Er wordt verwezen naar andere kringen, de tocht op een doel dichterbij organiseren, de leeftijd van onze kringleden wellicht een oorzaak, te weinig publiciteit, ook niet-leden welkom heten, kortom nogal wat vragen waarvan de antwoorden  soms niet gegeven kunnen worden. De slotconclusie is dan ook om in 2018 toch maar weer een fietstocht te organiseren en worden de genoemde heren gevraagd de excursie naar Roermond nieuw leven in te blazen maar dan voorzien voor een tijdstip dat ligt in eind september aanvang oktober ( vóór de herfstvacantie) Beide heren gaan zich oriënteren en wij horen nog van hen,

 

Punt 8.0 Jubilarissen.

Een klein verslag van de toespraak van de voorzitter zit als bijlage bij deze notulen.

Dit jaar is Mevr. Beex 25 jaar lid en zij is de echtgenote van Gerrit Beex een van de oprichters van onze kring. Helaas kon zij niet aanwezig zijn. De heer Wil Raymakers is 40 jaar lid van de kring. Ook hij is niet aanwezig vanwege de wintersport.

De heer Hub Backbier is samen met echtgenote wel aanwezig en hij is 40 jaar lid van de kring.

De heer Jan van Deijck is samen met echtgenote aanwezig en hij is 50 jaar lid van de kring.

De voorzitter overhandigt de jubilarissen een oorkonde, een pentekening en een relevant boek. Voor de echtgenoten zijn er een prachtige bos bloemen.

De andere jubilarissen worden op een ander moment uitgenodigd in de komende maanden.

 

Punt 9.0 Rondvraag.

Er wordt driftig gebruik gemaakt van de rondvraag.

Het voert te ver om elke vraag volledig te plaatsen en wij volstaan in dit verslag om enkele hoofdpunten aan te roeren waar het bestuur zich in het komende jaar over kan/moet buigen.

De verslaglegging in zijn algemeenheid krijgt geen kritiek maar op onderdelen wil men toch wel graag wat meer uitgebreide toelichtingen en dat geldt vooral voor het financieel verslag, het jaarverslag van de secretaris mag wel meer aandacht aan de werkwijzen van werkgroepen besteden.
Het zou handig zijn als in de jaarvergadering al enige suggesties voor excursies worden gepresenteerd
Een overzicht van te verwachten lezingen is eveneens welkom
Een overzicht van bezoekersaantallen bij de lezingen en tevredenheid peilen
Mededelingen die een langere periode betreffen dan die van een maandelijks bericht verplaatsen naar de Rosdoek
Lezingen meer toelichten in de Rosdoek
Een voordracht na de pauze om te kunnen ontspannen naast de aangeboden hap en borrel.
Er is momenteel een discussie gaande binnen Brabants Heem of we niet af moeten van het woord heemkunde en moeten overgaan naar het meer neutrale erfgoedvereniging o.i.d.

Het woord heemkunde zegt jongeren te weinig en gelet op de hausse aan tv-uitzendingen op dit en genealogisch terrein waar dan sprake is van cultuur-historisch erfgoed zou men dan beter aanhaken op de belevingswereld van nu. Afgezien van het kostenaspect om alle verenigingen notarieel van een andere naam te voorzien is men er binnen Brabants Heem nog niet uit. En ook in deze vergadering niet.

In zijn algemeenheid vind men de historie van de kring en in zijn naam bevestigd  te waardevol om die om te zetten naar erfgoed en bovendien is de term wat te algemeen.

Argumenten voor en tegen lopen op en de slotconclusie wordt toch om het woord heemkunde en heemkundekring te handhaven.

We zijn een vereniging die historie wil bewaren en allerlei archieven raadpleegt maar als we naar ons eigen archief kijken moeten we constateren dat er pas na de jaren 70 sprake is van een archief. Daarvóór zijn de geschreven verslagen en soms getypt bij overdrachten van secretaris naar secretaris in het ongerede geraakt of door erfgenamen opgeruimd. Kees Cornelissen wil de geschiedenis toch zo goed mogelijk vastleggen en vraagt de leden nog eens bij familie e.d. te vragen naar verslagen enz. Het bestuur is bij de KvK en de Rijksdienst geweest om de samenstelling van de besturen uit de jaren vóór 80 te verkrijgen maar ook zij hebben geen archief. En dat is dan nog alleen maar over de samenstelling van besturen bij wjjziging van de statuten. We kunnen bij de notaris nog eens vragen naar kopieën van deze akten maar dan blijven we toch verschoond van de bestuurswisselingen gemeld bij de KvK.

Deze kunnen eerst na de jaren 90 een opgave doen van aftredende bestuursleden  maar niet van zittende leden. Allemaal wat merkwaardig. Toch zetten we onze pogingen voort om Kees te helpen aan een goed verslag bij het 75-jarig bestaan van de kring (nog 4 jaar).

Tenslotte kunnen we de vergadering sluiten met een positief gevoel en een dankbetuiging naar het bestuur voor haar inspanningen. Met de klap van de hamer in plaats van de gong gaan we over naar wat lekkers en een drankje naar keuze.

 

F.Teunis notulist.

 

 

Bijlage bij notulen jaarvergadering 2018.

 

Jubilarissen

 

Mevr. Beex en de heer Raymakers zijn er niet als 25-jarige cq 40-jarig jubileum lid. Wij komen bij hen er op later tijdstip op terug.

 

Hub Backbier

40 Jaar lid waarvan ettelijke jaren ook lid van de redactie van de Rosdoek. Veel redactievergaderingen waren bij Hub thuis en het kostelijke druivennat dat we beter kennen als wijn werd met veel plezier genuttigd. Dit om weer inspiratie op te doen voor een volgende uitgave van de Rosdoek. Trouwe bezoeker van onze lezingen en niet schuwend aanvullend commentaar te leveren of een suggestieve vraag te stellen waarover de inleider moet nadenken. De laatste jaren vooral consumerend lid van de kring en daarmede ook zijn steentje bijdragend aan de financiële basis van de kring waardoor vrijwilligers hun taken kunnen blijven doen. De Rosdoek en de lezingen worden zo ook gefinancierd. We zijn Hub en zijn vrouw die hem menigmaal moest afstaan aan de kring veel dank verschuldigd en worden hen daarom geschenken overhandigd. Helaas kunnen we mevrouw Backbier niet plezieren met de bos bloemen omdat zij daar allergisch voor blijkt te zijn. We beraden ons op een passend vervolg.

 

Jan van Deijck

50 Jaar lid en woonachtig in het Veldhovense. Is via een toenmalige secretaris van de kring woonachtig in Hoogeloon  binnen de kring gehaald en altijd met veel plezier lid gebleven vooral ook door de Rosdoek. De lezingen kan hij de laatste jaren vanwege slecht zicht niet meer bezoeken maar hij gaat dat inhalen omdat een collega kring lid uit Veldhoven hem voortaan wel wil meenemen. Wellicht dat Jan een bron kan zijn voor de zoektocht van Kees Cornelissen naar materiaal uit ons kringverleden.

Het belang van consumerende leden voor de kringkas hebben we bij Hub Backbier al onder de aandacht gebracht maar hetzelfde geld ook voor Jan van Deijck.

Het echtpaar is de kring heel toegenegen en willen zolang het kan lid blijven. Bij zulke trouwe leden kan de kring alleen maar trots zijn hen in ons midden te hebben. Onze dankbaarheid maken we kenbaar met een oorkonde, pentekening en een heel dik boek over beeldhouwkunst, architectuur, schilderkunst, geografie zo tussen 1500 en 1800.

Mevrouw van Deijck aanvaard met genoegen de bos bloemen.

 

Harrie Grielen

Eindredacteur tot 1 januari 2018.

Vanwege gezondheid wil Harrie een stapje terug en wil de werkzaamheden samenhangend met dat van eindredacteur neer  leggen. We weten dat al een jaar maar slaagden niet in een opvolger te vinden noch van de zijde van de redactie noch van die van bestuurszijde. Gelukkig wil Harrie wel schrijver blijven en de redactie met raad en daad terzijde staan maar de jacht naar de stukken op datum deadline; daar wil hij van af. Daar is alle begrip voor en het bestuur zal dan ook meer materiaal gaan aandragen om de redactie op het spoor te zetten om zich te kunnen weiden aan grotere afleveringen en voor aanvullingen wat meer kleine stukjes publiceren zoals uit het boek Hardspaat boven èrms van Piet van Woerkum. Bijzondere voorwerpen uit het museum versterkt met een mooie foto van Jan Castelijns plaatsen om de lezer te prikkelen.  Enfin we zetten de weg voort. Als dank voor zijn inzet wordt Harrie een boek overhandigd uit de eerste tijd van de apostelen waarin gezocht wordt naar de “waarheid” vanuit wetenschappelijk zicht en niet vanuit de Bijbel geschriften. Deze studie kan Harrie misschien weer op een spoor zetten. Zijn vrouw Joke  mag hij verrassen met een mooie bos bloemen als dank voor haar bijdrage  door Harrie zijn gang te laten gaan voor de heemkundekring.