Verslag jaarvergadering 2022 – Jubileumvergadering

Verslag (jubileum) jaarvergadering 2022. 

Inleiding Secretaris: 

Na twee lange jaren waarbij de kring te maken had met de wereldwijde corona-epidemie, is het nu dan eindelijk toegestaan en mogelijk om een fysieke ledenvergadering te houden. Reden om aan te merken dat een dergelijke vergadering dan bijzonder is en tegelijkertijd aanleiding geeft om een vergadering feestelijk in te richten.  Dit is echter niet de enige reden dat ervoor gekozen is bij het bestuur om er een feestelijk vergadering van te maken. De tweede reden is ook zeker niet gering: de kring bestaat in het jaar 2022 namelijk maar liefst 75 jaar! Een prachtig jubileum is hierbij behaald en met het inrichten van een feestelijk jubileum wil het bestuur haar vrijwilligers en al haar trouwe leden dan ook enorm bedanken.

We kregen uitgebreid de gelegenheid om de vele jubilarissen te bedanken, wat u ook hieronder in het verslag zal lezen. Doordat we de officiële stukken dit jaar van tevoren naar de leden hadden verstuurd, was er ook meer tijd om te uitgebreid stil te staan bij de trouwe leden en bij de behaalde resultaten van de afgelopen jaren. Ondanks dat er sprake was van een corona-epidemie, kon het bestuur in samenwerking met partners veel geweldige projecten succesvol afronden.

U zult zien dat het verslag van de vergadering hieronder vrij statisch beschreven is. Dat heeft met name te maken met het feit dat ik het talent niet bezit om de uitmuntende sfeer van een deze dag op papier te zetten. Weet dat er ontzettend is genoten van het gebak, de koffie, de drankjes, de diashow en van de twee geweldige sprekers Hendrik van Aalst en Johan Biemans. Als laatste nogmaals een dankwoord aan de aanwezige leden voor de geweldige anekdotes die voorbij zijn gekomen. Op naar weer een prachtig jaar!!

Met vriendelijke groet,

Anne van Buren

Secretaris
HSK De Acht Zaligheden.


Jaarverslag vergadering:

Om 13:00 stipt opent de voorzitter de feestelijke vergadering. Er zijn zo’n 42 leden aanwezig op dat moment. In de openingsspeech houdt de voorzitter het kort maar krachtig en spreekt zijn vreugde uit over de afgelopen jaren waarbij de kring toch prachtige projecten heeft kunnen voltooien ondanks dat er hiervoor online samengewerkt moest worden. Iets wat hij niemand toewenst. Vervolgens vraagt de voorzitter om een moment stil te staat bij de overleden leden van de afgelopen jaren.

Overzicht overleden leden waarvoor we, terwijl u dit leest, van u willen vragen om een moment van stilte.

2020
Piet de Bruijn – 25.01.2020
Dhr. B.L.F. Hoogers – 01.02.2020.
Mevr. Sonja Strube – 09.05.2020
Dhr. Jan Van Sambeek – 06.07.2020
Dhr C. Vlas – 17.12.2020

2021-
Dhr. P.F.M. Panken – 22.08.2021
Dhr. Christ Thijssen – 25.11.2021
Dhr. Sjef Wintermans – 24.12.2021

2022 –
Mevr. A.M.  Driessen- Sterke – 27.01.2022
Mr L.T. H. Blok  -23.07.2022

Punt 1: Jubilaris Lies Hoogers, 40 jaar

Normaal gesproken volgt hier na het goedkeuren van het verslag van de secretaris en het verslag van de penningmeester. Echter dit jaar trappen we de vergadering vervolgens af met onze eerste jubilaris: Lies Hoogers met 40 jaar lidmaatschap. Alle toespraken zijn in de bijlage onderaan de pagina terug te lezen. Na een hartelijk applaus en het uitreiken van de zilveren draagmedaille en het boek: ‘Monumentaal Nederland’, gaat de voorzitter verder met de vergadering.

Punt 2: Goedkeuren secretarisverslag en jaarverslag penningmeester.

Circa rond kwart over één vraagt de voorzitter om goedkeuring van de eerder per mail toegezonden stukken, te weten het jaarverslag van 2020 en het verslag van de secretaris. Er volgt een stilte waarmee het verslag van de secretaris wordt goedgekeurd. Helaas kon de penningmeester vanwege geplande vakantie niet aanwezig zijn, waardoor de voorzitter de financiële gegevens namens hem besprak. Vanuit de leden wordt er de vraag gesteld of niet na al die jaren de kosten van het lidmaatschap eventueel verhoogd dient te worden, zeker in deze tijd waar alles duurder wordt. Hierop antwoord de voorzitter snel en resoluut en geeft aan dat ómdat alles al duurder wordt in deze tijd, het lidmaatschap niet verder verhoogd zal worden. Het verslag van de penningmeester wordt goedgekeurd en de voorzitter geeft nog een toelichting dat momenteel de kring bezig is met de AVG en het copyright in ‘De Rosdoek’.

Punt 3: Verrassing en dankwoord aan de harde werkers van het gebroeders hoeks boek

Op een maandagmiddag ergens in het grijze verleden kwam in de heemkamer de ontmoeting met
Jasper van der Schoot. “Hebben jullie wat materiaal over de gebrs. Hoeks; wou er een boek over schrijven”, het waren misschien de de exacte woorden, maar hadden die strekking. Een enkele weken of misschien zelf maanden werd vervolgens de voorzitter op een dag voor zijn huis aangesproken door Toon Schellens met dat hij een onderzoek
doet naar de geschiedenis van de gebrs. Hoeks. “Nou Toon.” zei de voorzitter “ Ik ken iemand die daar ook mee
bezig is en er een heel boek aan wil wijden. Zo kon de voorzitter Toon aan Jasper koppelen. Ook lid van het bestuur Harrie Beckers werd aan de club toegevoegd voor het leveren van foto’s. De voorzitter zet alle drie de leden in het zonnetje met een boek en twee Parker© schrijfpennen met daarop de initialen van de leden en “HSK De Acht Zaligheden” erop gegraveerd. Tot het laatste moment werd deze verrassing geheim gehouden aan het bestuur zodat de verrassing niet aan het licht zou komen bij het bestuurslid Harrie Beckers. Het was een geslaagde verrassing.

Punt 4: Werkplan 2023

Het werkplan 2023 werd, evenals de andere stukken, enkele weken voor de vergadering naar de leden verzonden. Door de aanwezige leden werd het werkplan 2023 goedgekeurd.

Punt 4: Jubilarissen

Een klein verslag van de toespraak van de voorzitter zit als bijlage bij deze notulen.
– Lies Hoogers, 40 jaar lid
– Kees en Miep Cornelissen, 50 jaar lid
– Harrie Grielen, 25 jaar lid

Niet aanwezig, maar wel via deze weg nogmaals een uiting van dank aan de leden:
– Echtpaar Das, 40, jaar lid
– Ben Segbregts, 50 jaar lid

De voorzitter overhandigt de jubilarissen passende geschenken, waaronder een gouden peer, een verzilverde schaal met het logo van de kring, een oorkonde, een pentekening en een relevant boek voor eenieder. Voor de echtgenoten zijn er een prachtige bos bloemen. De andere jubilarissen, worden op een ander moment uitgenodigd in de komende maanden om stil te staan bij hun jubileum. Kees Cornelissen pakte evenees het podium en vertelde een geweldige anekdote waarmee hij het verhaal in de pers over de boterlinde naar zijn beleving verteld en hier veel humor aan toevoegt. Houdt het publiek geboeid bezig voor langere tijd. Dank Kees!

Rondvraag:
Er wordt driftig gebruik gemaakt van de rondvraag en wel in uitingen van vreugde, dankwoorden en er worden geweldige anekdotes verteld. Het voert te ver om deze volledig te beschrijven in dit verslag, bovendien zouden we de intonaties nooit goed weten te verslaan, waardoor we volstaan in dit verslag om enkel de hoofdpunten te noteren.

  • Jasper van de schoot komt naar voren en hij geeft aan dat hij de kring wil bedanken. Bij het nieuwe boek, wat medio november zal verschijnen, zal hij eindredacteur zijn en hij geeft het nieuwe boek veel lof.
  • Jan van de Ven geeft aan dat de redactie “de artikelen graag bij elkaar griezelen” en verteld het oorsprong verhaal van het woord “griezelen”. Tevens doet hij de oproep aan de leden voor artikelen, dat deze ten zeerste welkom zijn.
  • Harrie Grielen vraagt om een applaus voor het bestuur als dank voor de inzet van het bestuur.

Rond 13:55 sluit de voorzitter de jaarvergadering


15:00 – Opening Receptie: 

De voorzitter trapt af met een speech waarin hij onder ander benoemd wat oorspronkelijk het gebied was van de kring: de Acht Zaligheden. Vanwege de sterke bevolkingsaanwas is het onbegonnen werk geweest waardoor de voorzitter ook aangeeft dat hij dankbaar is voor de zelfstandige kringen Reusel, Bladel, Bergeijk, Valkenswaard en Veldhoven. Hij volgt met enkele aanwezigen te vernoemen waaronder de burgemeester Wim Wouters als vertegenwoordiger van de plaatselijke overheid, Ad Jacobs van Brabants Heem, onze overkoepelende organisatie, Camiel van Lamoen, pastoor als vertegenwoordiger van de geestelijke overheid en geeft aan dat alle andere aanwezigen hem even lief zijn. Hij heet de aanwezige gasten welkom en vraagt om het glas te heffen op de afgelopen 75 jaar. De aanwezigen heffen het glas, en de receptie is geopend.

Ook de burgemeester komt aan het woord en spreekt zijn felicitaties naar de kring uit. Hij weet nog een mooie anekdote te vertellen en overhandigd vervolgens een check aan de kring van €250,- waarbij hij de kring verzekerde dat deze ook daadwerkelijk te incasseren zal zijn binnen een gering aantal dagen. Vervolgens deelt het museumbestuur haar felicitaties aan de kring en schenkt daarbij tevens een bedrag van €150,- als bijdrage in de kosten van het nieuwe boek. Er wordt verder geborreld en rond 15:30 krijgt Johan Biemans het woord als spreker. De zaal luistert aandachtig, vanwege het boeiende verhaal, maar toch ook zeker om het dialect goed te kunnen verstaan. Het verhaal wordt goed ontvangen en het publiek geeft een daverend applaus. Vervolgens borrelen de aanwezigen verder en werden er luxe hapjes geserveerd.

Als laatste spreker op het programma staat Henrik van der Aalst en ook hier was het publiek aandachtig aan het luisteren. Vermoedelijk om dezelfde redenen als bij Johan Biemans. Er wordt luid gelachen en de anekdotes over god en de acht zaligheden vallen goed in het publiek. Ook hier mag Hendrik een luid applaus ontvangen na zijn laatste woord.

Als laatste dankt de voorzitter eenieder en wordt de receptie om 17:00 uur gesloten.


Bijlage 1: Toespraken van jubilarissen

Lies Hoogers

Lies kennen we als een vrolijke en spontane vrouw die met enige regelmaat onze lezingen bezoekt en naast haar helaas overleden man Ben de kring een warm hart toedraagt. Ben heeft een aantal jaren meegewerkt in onze boerderij werkgroep olv. Harrie Jenniskens. Daar zul je ongetwijfeld ook wel een steentje aan hebben bijgedragen al was het maar om hem in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de groepsvergaderingen. Ook hier weer: achter elke succesvolle man staat een krachtige vrouw.

Ik heb al menigmaal verkondigd dat het belangrijk is dat we zogenoemde consumerende leden hebben want die zorgen voor een bestendige inkomststroom waardoor onze kring haar activiteiten kan ontplooien. Lies is 40 jaar lid van de kring en daarom hebben wij Brabants Heem verzocht om een zilveren draagmedaille die ik aanstonds graag wil uitreiken met bijbehorende oorkonde. Opspelden is niet mijn sterkste kant. Ook voor Lies hebben wij een boek en wel: “Monumentaal Nederland”. In woord en beeld worden 100 van de mooiste, belangrijke en indrukwekkende monumenten beschreven en middels foto’s getoond. Vergezeld van een bos bloemen. Nogmaals bedankt. In alle boeken van vanmiddag is een ex libris opgenomen zodat het een bijzonder aandenken blijft.

Miep en Kees Cornelissen

Miep en Kees; Ik zet bewust Miep als eerste waarover later meer. Beide altijd aanwezig als we van de kring iets presenteren. Of het nou de jaarvergadering, een lezing of een andere aangelegenheid is. Kees heeft zijn lidmaatschap van de kring zeer intensief beleefd door jarenlang lid en voorzitter van het bestuur te zijn. Stond klaar toen de Rosdoek het leven moest zien in de zeventiger jaren en was tot voor enkele jaren vast redactielid. Deed onderzoek en maakte daarvan gewag met artikelen in de Rosdoek. Heeft jarenlang de rubriek “Van de Boekenplank” gevuld en moest daardoor ook veelvuldig lezen maar dat vond hij geen straf. Zat ook nog eens enige jaren in het bestuur van Brabants Heem. Kortom naast de drukke baan als directeur van het Pius 10 college en vader van een druk gezin is dit bezige baasje menigeen in de gemeenschap van dienst geweest. Ik vergeet nog zijn grote verdiensten als zanger van het herenkoor Gaudeamus waar hij nog immer zijn partij blaast.

Dit alles kon hij omdat hij een trouwe partner naast zich had die met liefde maar ik denk ook wel eens met een verzuchting naast hem stond en door dik en dun een steunpilaar was. Niet alleen aanwezig bij bezigheden van de kring maar ook jaren koffievrouw bij de lezingen van de kring. De inbreng en functie van Miep in de afgelopen 50 jaar richting de kring via Kees is onschatbaar. Beide zijn de kring 50 jaar van dienst geweest en daar willen we ze voor bedanken met een zilveren schaal met inscriptie. Een van de functies van de schaal kan ook drager van lekkere bonbons of koekjes zijn. Naast deze schaal als blijk van waardering willen we Kees verblijden met een boek met als titel “Spionage tegen Churchill”. Het gaat hier over de in vergetelheid geraakte Jan Willem ter Braak die voor de Duitsers spioneerde in Engeland en in 1941 door wordt gevonden in een kelder in Cambridge. Voor Miep een boek over Rembrandt. De schrijver Bikkes neemt ons mee op een lange reis langs de hoogte- e dieptepunten van Rembrandt’s leven. De lezer komt heel dichtbij de kunstenaar. Voor beiden een lees- en kijkboek: “1940-1945 een canon over het leven in Brabant met aandacht voor de collaboraties, het verzet en de vervolging door Jan van Oudheusden. Uiteraard een bos bloemen voor Miep.

Toon Schellens

Zo ik al heb aangegeven over de ervaringen met Jasper over het boek van de gebrs. Hoeks; zo ook kwam Toon Schellens onverwacht in beeld. Op een dag wordt ik voor mijn huis aangesproken door Toon die me vertelde dat hij een onderzoek was gestart over het leven van de gebr. Hoeks. “Nou Toon” zeg ik ”Ik ken iemand die daar ook mee bezig is maar daar een heel boek aan wil wijden”.  Zo kon ik Toon aan Jasper koppelen en ontstond er een hechte samenwerking tussen die twee en mijn persoon. Ik ga u niet vermoeien met alle positieve en negatieve ervaringen maar kan wel aangeven dat met Toon een bevlogen iemand werd toegevoegd aan het project. Kwamen wel op een probleem over de eindreactie en wie de lay-out zou kunnen verzorgen. De laatste werd gevonden in de persoon van Joris van Mol, maar het zetten van de puntjes op de i van de tekst, een eind redacteur bleek moeilijker te zijn. Nou zei Toon “ik zou dat ook wel kunnen gezien mijn onderwijsachtergrond” en was de eindredacteur dus gevonden. We hebben het wel geweten en dus toen wij een nieuw boek wilden uitbrengen als vervolg op dat van 1976 stond het buiten kijf dat we Toon zouden vragen en gelukkig zei hij daar ja op. Het resultaat kunnen we in december tegemoet zien en is als een goed vervolg op het Plusmarktboek te zien maar dan met interessante verhalen in plaats van alleen foto’s. De titel is “Gebundeld dorpsverleden”.

Toon is een fervent gebruiker van de telefoon en dan niet zozeer om te bellen maar wel om te internetten, foto’s op te bergen, teksten terug zoeken en het is dan ook zijn bijbel voor zijn redactie werkzaamheden. Als leerkracht opgevoed met potlood en pen en om daar ook vaardigheid in te houden willen wij als dank voor het voorgaande werk en het huidige een pennenset met inscriptie van Parker aanbieden.  De fabrikant zegt daarvan: Het is de serie IM Astral editie midnight bestaande uit een vulpen en rallerball. Dop en lichaam verfraaid met een sterrenbeeld constellatie in blauw gelakt en glanzend vernis rvs.  Daarnaast een boek om spits te blijven in het vak. Het boek is getiteld: “Ontsporing van geweld”.De schrijvers van oorn en Hendrix waren samen op Java van 1945 tot 1949. Geschokt Door de gewelddadige praktijken besloten ze een onderzoek te doen maar durfden uiteindelijk niet te publiceren. Nadat in 1969 de soevereiniteitsoverdracht op de korrel werd genomen besloten de schrijvers in 1970 het boek toch uit te geven.

Harrie Grielen

Harrie Grielen leerde ik kennen voornamelijk als een redacteur van de Rosdoek. In het begin van deze eeuw trokken we ook wel samen op naar vergaderingen van Brabants Heem waar Harrie in het bestuur zat en de samenbundelingen van korte verhalen gestalte gaf in een veredelt blaadje genaamd “Het Koeriertje” Ik zeg het oneerbiedig maar bedoel het niet zo, want het voldeed aan een behoefte en inmiddels is het koeriertje uitgegroeid tot een mooi A5-groot formaat in full color druk en heet dan ook de Koerier. Harrie was een door mij veelgevraagd adviseur als het over toponiemen ging en de kadastrale kaart van 1832. Dat werk is nu volledig overgenomen door de onvermoeibare Leo Spanjers en zijn hulp Wim Lepelaars.

Als redacteur en soms corrector van de Rosdoek verschenen van zijn hand regelmatige artikelen en nu nog met een kleine rubriek. Verzuchtend als er te weinig artikelen werden geleverd of te weinig inspiratie bij de redactieleden aanwezig was kwam Harrie bij mij en het bestuur om het verlossende woord te geven in adviezen met betrekking tot artikelen maar ook om aanvulling in het redactieteam. We slaagden niet altijd en nadat Harrie en Kees te kennen gaven te willen stoppen hadden we intussen aan Jan van de Ven uit Steensel weer in inspirerende aanvoerder in het redactieteam. Samen met de huidige redactie slaagt hij er in inspirerende artikelen te brengen en tornen zij steeds meer aan de beperking van 32 pagina’s, want ze willen zoveel kwijt aan het blad. Misschien toch naar een A4 formaat van 32 pagina’s?. Harrie heeft al een zilveren medaille en legpenning van Brabants Heem maar we vinden hem zo’n gouden peer dat we een beeldje van een gouden peer met inscriptie willen aanbieden en op je bureau kan het wellicht weer inspireren nog eens voor ons te schrijven. Het boek heeft als titel: “De canon van WOII in Nederland “. Naar de inhoud hoeft niet te worden geraden en hoop je daar veel plezier mee te doen.