Werkplan 2015

Door toenemende kosten in porto en drukwerk zal het bestuur zich ook in dit jaar weer blijven richten op een versterking van de financiële positie van de kring. Door een genereus gebaar van de leden om de contributie permanent te verhogen, besloten in de jaarvergadering van 2014, was de druk al enigszins van de ketel gehaald. Toch blijft Tante Post haar tarieven verhogen om tenminste op een redelijk winstniveau te blijven. Daar kunnen de verenigingen niet meer tegen op. Menige kring verzet de bakens al en haar mededelingenbladen gaan voortaan via de digitale weg. Ook onze kring zal deze weg gaan volgen, alleen voor de Rosdoek blijven we zo lang mogelijk op de vertrouwde weg doorgaan.

Ledenwerving zowel voor de financiële positie van de kring alsook voor de opvolging m.b.t. bestuursfuncties en werkgroepbezettingen vraagt extra aandacht.

Sponsorinkomsten, hoe moeilijk ook in deze tijd, blijven welkom en daar zullen inspanningen voor gedaan moeten worden. Wellicht komen we nog andere fondsen op het spoor en suggesties van de leden zijn bijzonder welkom.

1.    Uitbreiding van het bestuur blijft nodig en daarbij denken wij aan een voorzitter voor de lezingencommissie en de kadastrale groep 1832. Deze functies zijn nog steeds niet ingevuld. Een bestuurslid die dat vorm kan geven heeft dan eveneens een direct contact met het bestuur.

2.    De secretaris behoeft een  rechterhand als 2de secretaris. Zijn taak ligt dan vooral in de verslaglegging van bestuurs- en jaarvergaderingen. Daarnaast in voorkomende gevallen vertegenwoordiging van de secretaris.

3.    De voorzitter is nu al meer dan een 14-tal jaren functionerend en tevens met tijdelijke waarnemingen van functies bij werkgroepen. Een opvolger is welkom en kan dan enige jaren meedraaien alvorens definitief in functie te treden.

4.    De penningmeester is niet herkiesbaar in 2015 en dus is een opvolger op kortere termijn gewenst.

5.    Digitalisering van de  bibliotheek gaat voortvarend, maar bij een bezetting van 2 personen is aanvulling gewenst, want de bibliotheek is best groot.

6.    De redactie van de Rosdoek vraagt dringend om uitbreiding. Voor correcties  van de stukken is niet direct aanvulling nodig maar wel van onderzoekers en schrijvers.

7.    De werk- en studiegroepen kunnen nog altijd aanvullingen gebruiken en dus blijft aandacht gewenst.

8.    De website draait prima en heeft einde 2014 een verbetering ondergaan in leesbaarheid van de mappen en de voorpagina. Dit is Evert Lavrijsen wel toevertrouwd maar de vulling met fotomateriaal, momenteel door Harrie Beckers en Ad Jacobs, kan echt nog wel wat handjes gebruiken.

9.    Verruiming van de archiveringsmogelijkheden binnen de bestaande bebouwing van het museum blijft gewenst en het streven is om nu definitief met het museum tot een vergelijk te komen.