Werkplan 2016

Elk jaar weer streeft het bestuur naar een “werkbaar”  werkplan en aangezien de doelstellingen van de kring zich niet wijzigen veranderen ook de ideeën hoe e.e.a. te bewerkstelligen maar weinig.

1.   Het bestuur streeft naar een sterkere financiële positie en daarvoor zijn uitbreiding van het ledenbestand en vergroting van sponsorinkomsten van belang. Wellicht zijn er ook uit andere bronnen nog inkomsten te verwerven waarbij gedacht kan worden aan giften, maar ook uit vererving en aangezien de kring de ANBI status heeft is dat voor de schenker relevant ofwel fiscaal gunstig.

2.   Naarmate de werkzaamheden zich uitbreiden is een aanvulling in het bestuur dringend gewenst. De penningmeester trad in de laatste jaarvergadering af en doet momenteel nog de lopende werkzaamheden evenals een deel van het secretariaat. De huidige secretaris neemt met ingang van 1 januari 2016 het penningmeesterschap over en wordt dan officieel secretaris-penningmeester. Het deel secretariaat behorend bij de verslagleggingen e.d. moet worden overgenomen en daarvoor zoeken we een 2de secretaris. Op termijn zal ook de voorzitter een opvolger behoeven en daarom wordt een bestuurslid gezocht dat enkele jaren meeloopt met het bestuur om de voorzitter te kunnen opvolgen.

3.   De werkgroep digitalisering van de heemkamer bibliotheek vraagt nog immer om versterking. Tijdelijk kunnen we beschikken over studenten die uit maatschappelijke overwegingen een 30-tal uren willen invullen. Erg welkom maar dat is tijdelijk.

4.   De Rosdoek redactie zoekt versterking en iemand die een verhaal kan opzetten op basis van zijn onderzoekingen kan een welkome aanvulling zijn op de groep. Voor het redactionele zijn er 3 collega’s beschikbaar.

5.   Elke werkgroep wil graag collega’s verwelkomen en daarvoor verwijzen we naar de website waar deze zijn vermeld.

6.   De werkgroep digitalisering fotomateriaal e.d. ziet ook graag nog collega’s in de werkgroep meedraaien, want ook dit bezit neemt alsmaar toe.

7.   Mensen die gemakkelijk contact maken zijn ook welkom om verhalen op te halen bij onze 50+ ers in ons werkgebied want we missen nogal wat aansluitingen op wat ons al bekend is. Met meerderen kan dan een groep worden geformeerd met als werktitel “ Recente heemgeschiedenis” werkgroep.