Statuten

NAAM, ZETEL EN WERKGEBIED.

Artikel 1;

De vereniging draagt de naam Heemkundige studiekring “ De Acht Zaligheden ”. Zij is gevestigd te Eersel.

Het werkgebied omvat de gemeente Eersel met name de kerkdorpen Duizel, Eersel, Steensel, de gemeente Bergeijk, met name de kerkdorpen Riethoven en Westerhoven en de gemeente Bladel met name het kerkdorp Hoogeloon en de gemeente Veldhoven met uitzondering van kerkdorp Zeelst, hierna te noemen: de gemeenten.

DOEL

Artikel 2;

Het doel van de vereniging is:

a. Om de praktische en theoretische heemkunde te beoefenen en te bevorderen, in het bijzonder in de gemeenten en wel door het verzamelen, het documenteren en doorgeven van kennis over de gemeenten ontleend aan geschiedenis, archeologie, volkskunde, taalkunde, dialectologie, naamkunde en genealogie, geografie, biologie en ecologie, alles in de ruimste zin des woord;

b. In brede kring belangstelling te wekken voor de eigen streek en zijn bewoners, vroeger, nu en voor de toekomst;

c. Het ijveren voor het verzamelen, documenteren, behouden en beschermen van het erfgoed van de gemeenten in zijn context, zoals:

1. Cultuurhistorisch belangwekkende gebouwen, groenstructuren, landschappen en natuur, inclusief het archeologische bodemarchief;

2. Collecties van museale en andere voorwerpen en van het informatief erfgoed in de vorm van archieven, bibliotheken en collecties van foto-, film-, en geluidsopnamen;

3. Mondelinge tradities en uitingen, podiumkunsten, sociale gewoonten en gebruiken, rituelen en feestelijke gebeurtenissen, volkscultuur, kennis van de praktijken rond de natuur, traditionele ambachten alsmede (on)geschreven geschiedenis;

d. het streven naar het behoud en de bescherming van waardevolle monumentale panden, objecten en stads- en dorpsgezichten waaronder het streven naar aanwijzing van panden en objecten tot rijksmonument dan wel gemeentelijk monument, beeldbepalend of beeldondersteunend pand of ensembles van monumentale en cultuurhistorische waardevolle panden, objecten en gebieden tot complex (rijks)monument dan wel gemeentelijk stads- en dorpsgezicht, doch meer bepaald binnen het werkgebied van de vereniging;

e. het onderzoeken, bestuderen en veiligstellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerden zaken, goederen en/of voorwerpen en oudheidkundige gegevens in en van de gemeenten en zijn omgeving, alsmede het vastleggen van onderzoekingen en studies door middel van publicaties, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere groeperingen en instanties, alsmede het deelnemen aan activiteiten van andere verenigingen, welke met vorenstaand doel verband houden of daartoe van belang zijn, alles in de ruimste zin van het woord;

f. met stichtingen en/of instituties die zich het beheer van collecties ten doel stellen, bindende afspraken te maken inzake de vrije toegankelijkheid tot deze collecties;

g. het behartigen van de heemkundebelangen bij het bestuur van de gemeenten en andere (overheids)besturen; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

a. het bevorderen van de belangstelling voor het eigene van de gemeente en haar omgeving en het bevorderen en begeleiden van de praktische en theoretische heemkundebeoefening, in het bijzonder in de gemeenten;

b. het houden van heemkundedagen en het instellen en het doen instellen van algemene onderzoekingen;

c. het organiseren van aan heemkunde gerelateerde evenementen, zoals film-, dia-, en powerpointvoorstellingen en exposities en van voorlichting op heemkundig gebied;

d. het geven van adviezen op heemkundig gebied aan bestuursorganen, rechtspersonen en particulieren zo mogelijk tevens voor deelname aan commissies;

e. het middels heemkundig materiaal ondersteunen van onderwijsinstellingen;

f. medewerking verlenen aan het openstellen van historische panden en terreinen;

g. het doen uitvoeren en begeleiden van archeologische opgravingen in de gemeenten;

h. overigens al datgene te doen laten verrichten wat naar het oordeel van haar leden, in verband met voormelde doelomschrijving, noodzakelijk, nuttig of gewenst is.

DUUR.

Artikel 3.

De vereniging is opgericht op vijf en twintig juni negentien honderd zeven en veertig en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

LIDMAATSCHAP.

Artikel 4.

De vereniging heeft:

1. Ereleden; 2. Leden; 3.Begunstigers;

Artikel 5.

Ereleden zijn zij die wegens buitengewone verdiensten jegens de vereniging of jegens de heemkunde in het algemeen daartoe zijn benoemd. Leden zijn zij die zich als zodanig aangemeld hebben bij een der bestuursleden. Begunstigers zijn zij die de vereniging financieel steunen.

Artikel 6.

Uitsluitend aan de ereleden en de leden komt het recht toe, te stemmen over personen en zaken. Begunstigers hebben geen stemrecht. Ereleden zijn ontheven van de verplichting tot het betalen van de contributie.

Artikel 7.

Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering benoemd.

Artikel 8.

Het lidmaatschap eindigt door opzegging, overlijden of royement door het bestuur, behoudens de mogelijkheid om binnen een maand na het royement in beroep te gaan bij de Algemene Ledenvergadering, die alsdan in hoogste instantie beslist. Royement heeft plaats door het bestuur, op gronden door het huishoudelijke reglement vastgesteld en voorts in alle gevallen, waarin het betrokken lid naar het oordeel van het bestuur handelt in strijd met de statuten, doelstelling of belangen der vereniging.

GELDMIDDELEN.

Artikel 9.

De inkomsten van de vereniging bestaan uit de contributie der leden, entreegelden, legaten, schenkingen, subsidies en toevallige baten. Geldmiddelen ontvangen ter besteding voor een bepaald doel, zullen slechts voor dit doel worden aangewend, tenzij de schenker desgevraagd anders beschikt.

BESTUUR.

Artikel 10:

Het bestuur bestaat uit een oneven tal, doch minstens vijf personen, van wie drie de functies vervullen van onderscheidenlijk voorzitter, secretaris en penningmeester.
De functies worden door het bestuur onderling verdeeld.
Het bestuur wordt gekozen op een ledenvergadering uit en door de gewone leden, op de wijze zoals bepaald in het huishoudelijk reglement, waardoor eveneens wordt bepaald wie verkiesbaar is. In tussentijdse vacatures wordt op gelijke wijze voorzien.
De Ledenvergadering kan te allen tijde de verkiezing ongedaan maken.

Artikel 11:

Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Geen beslissingen kunnen genomen worden indien niet minstens de helft van de bestuursleden ter vergadering aanwezig is.

Artikel 12:

De bestuursleden hebben zitting voor de tijd, bepaald in het huishoudelijk reglement en treden af volgens een conform dat reglement opgesteld rooster, met dien verstande dat jaarlijks minstens twee bestuursleden aftreden. Een tussentijds gekozen bestuurlid treedt af op de datum waarop degene in wiens plaats hij getreden is, afgetreden zou zijn.

Artikel 13:

De voorzitter, secretaris en penningmeester, vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte. Voor het beschikken over saldi bij banken en girodiensten is de handtekening van de penningmeester voldoende. Voor het aangaan van geldleingen, voor het kopen, vervreemden, bezwaren en of verhuren van onroerende goederen, behoeft het bestuur machtiging van een ledenvergadering, welke machtiging eveneens nodig is voor verbintenissen langer dan één jaar en.of bedragen hoger dan bepaald bij het huishoudelijk reglement.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT EN STEMRECHT;

Artikel 14:

Een door een ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft nadere regels omtrent het lidmaatschap, het betalen der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, de werkwijze van studiegroepen en alle verdere ontwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. Hert huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Bij het stemmen over zaken op een ledenvergadering is een gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen voldoende. Bij het stemmen over personen op een ledenvergadering is eveneens de gewone meerderheid der geldig uitgebracht stemmen vereist, tenzij anders bepaald.

VERENIGINGSJAAR.

Artikel 15:

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met een en dertig december.

CONTRIBUTIE.

Artikel 16:

De gewone leden der vereniging betalen een contributie, zoals die jaarlijks door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld. Daarnaast kan de Algemene Vergadering besluiten tot het heffen van een evenredige omslag als de balans in enig jaar verliezen aanwijst. In geval van opzegging of royement blijft het betrokken lid aansprakelijk voor zijn financiële verplichtingen over het gehele lopende verenigingsjaar.

Artikel 17.

Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden, ook wel de ‘jaarvergadering’ genoemd, en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens de verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voor. Door de kascommissie wordt rapport uitgebracht over het door de penningmeester gevoerde beheer en een nieuwe kascontrolecommissie wordt benoemd. Goedkeuring van de jaarstukken strekt het bestuur tot décharge voor het gevoerde beheer. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden, ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen. Bijeenroepen van deze vergadering dient schriftelijk te geschieden, waaronder ook e-mail kan worden verstaan. Ieder individueel lid kan kenbaar maken dat hij voor zo’n vergadering alleen een schriftelijke uitnodiging wenst te ontvangen.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN.

Artikel 18:

Tot wijziging van deze statuten kan worden besloten, op voorstel van het bestuur, op een ledenvergadering, met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. De oproepen voor deze vergadering moeten met de voorstellen tenminste tien dagen vóór de ledenvergadering bij de leden aanwezig zijn. Tegenvoorstellen van de leden moeten minstens vijf dagen vóór de ledenvergadering in het bezit van de secretaris zijn, die de plicht heeft te zorgen dat deze voorstellen vier en twintig uur vóór de aanvang van de vergadering in het bezit zijn van de leden.
Tot wijziging van deze statuten kan ook worden besloten op voorstel van tien ereleden en/of leden, die deze voorstellen indienen bij de secretaris, die de plicht heeft een ledenvergadering ter behandeling van deze voorstellen uit te schrijven, met inachtneming van het in dit artikel in lid 1 bepaalde.

ONTBINDING.

Artikel 19:

De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden, indien op een ledenvergadering ten minste twee/derde van het aantal stemgerechtigde ereleden en leden zich daarvoor verklaren, waarbij tenminste drie/vierde van het aantal ereleden en leden aanwezig moet zijn. Is dit aantal niet aanwezig dan kan op een volgende te houden vergadering met een twee/derde meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, worden besloten tot ontbinding, ongeacht het aantal der aanwezige ereleden en leden. De oproepen voor deze vergaderingen moeten minstens één week van tevoren in het bezit van de ereleden en leden zijn en ze moeten de motivering tot ontbinding bevatten. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn. Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de liquidatie door het bestuur. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden, als het meest met het doel der vereniging zullen overeenstemmen.

Artikel 20:

In gevallen waarin deze statuten en de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

SLOT

Alvorens tot het verlijden van deze akte over te zijn gegaan, heb ik, notaris van de zakelijke inhoud aan de comparanten mededeling gedaan en heb daarop een toelichting gegeven. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten casu quo partij is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

Deze akte is verleden te Eersel, op de datum als aan het begin van deze akte vermeld. Na beperkte voorlezing is deze akte door de comparanten ondertekend. Onmiddellijk daarna is de akte door mij, notaris, ondertekend.