Ledenvergadering 2023

Wanneer

07/02/2023    
20:00 - 22:30

Waar

Streekmuseum De Achtzaligheden
Kapelweg 2, Eersel, 5521 JJ

Agenda ledenvergadering

 1. Opening
 2. Verslag secretaris (zie link)
 3. Verslag notulen jaarvergadering 2022 (zie link)
 4. Verslag Penningmeester
 5. Verslag Kascommissie en benoeming nieuwe commissieleden
 6. Vacatures Bestuur.**
  – Aftredend en herkiesbaar 
  Winfried Thijssen, Harrie Beckers en Anne van Buren
  – Aftredend en niet herkiesbaar
  Frans Teunis en Evert Lavrijsen
 7. Ledenwerving
 8. Jubilaris W. Coolen 25 jaar lid
 9. Rondvraag

** De kandidaatstelling voor de leden van het Kringbestuur als bedoeld in artikel 10, 2de lid van de Statuten, kan plaatsvinden door het zittende kringbestuur en door de leden. Kandidaatstelling door leden vindt plaats door middel van een door de voorsteller(s) ondertekende brief met de naam/namen van de kandidaat/kandidaten verzegeld van een door de kandidaat/kandidaten getekende verklaring, dat hij/zij in deze kandidaatstelling toestemt.

De genoemde brief moet tenminste één week voor de datum van de Algemene Ledenvergadering, waarin de bestuursverkiezing plaats heeft bij het kringsecretariaat zijn in gekomen.

Na afloop gezellig samenzijn met een hap en drank