Jaarverslag 2022

Jaarverslag secretaris HSK de Acht Zaligheden 2022

Het bestuur kwam 9 maal bijeen en heeft het druk gehad met een prachtig jubileumjaar.

Na het covid probleem, dat de eerste maanden nog voortduurt, wordt beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar de jubileumdatum in juni.  Er wordt dan ook driftig gewerkt aan een programma en de hoop is gevestigd dat met de jubileumvergadering ook ons nieuwe boek kan worden gepresenteerd. Over de feestelijke jubileum jaarvergadering en het succes er van verwijs ik naar de notulen daarover. Het boek was echter niet klaar en zoals we nu weten wordt dat niet eerder dan februari 2023 en wordt een geweldige uitgave van meer dan 220 bladzijden.

Medio september 2021 werd de kring door de PLUS van de Huijgevoort Eersel gevraagd om medewerking te verlenen aan het samenstellen van een verzamelalbum vol met historische foto’s. Met veel plezier hebben wij hieraan gehoor gegeven en zijn achter de schermen druk bezig geweest om dit unieke album voor elkaar te krijgen. De actie vond plaats in de maanden februari, maart en april 2022 en was een denderend succes!

Intussen gaan de normale werkzaamheden door zoals ook verscheidene leden driftig blijven werken aan het ontsluiten van de archieven inzake het kadaster en zijn voorlopers. Ook het foto archief blijft aandacht houden. Als gevolg van Covid en de aarzelingen die er in het voorjaar blijven om lezingen te presenteren wordt de eerste lezing geprogrammeerd in oktober. Door miscommunicatie is er te weinig publiciteit gegeven en de aandacht komt van slechts 4 personen. De lezing in november door onze eigen leden Winfried Thijssen en Wil Coolen wordt daarentegen zeer goed bezocht. De lezing in december daarentegen viel wat tegen met 15 tal bezoekers. Niettemin gaan we door met de lezingen en hebben we voor 2023 interessante lezingen in het vooruitzicht.

Het bestuur heeft daarnaast via de mail de nodige vragen gehad die allemaal zijn opgelost incluis het presenteren van verschillenede straatnamen aan het college van B&W. De meeste vragen hadden een genealogische toon maar ook over een onderzoek naar de Geldersen in de Kempen door twee dames met roots in de achterhoek. Gelukkig beschikken wij over enkele honderden MB’s aan info hierover indertijd verzamelt door Harrie Jenniskens. Deze info wordt inmiddels gedeeld met de dames die intussen een campagne hebben opgestart om info te bekomen bij nog levende nazaten in het gebied van o.a. Bladel.\

Het is een bewogen jaar gebleken en we mogen als kring trots zijn op de resultaten.

 

Secretaris HSK De Acht Zaligheden

Anne van Buren


Financiële verantwoording

Penningmeester – Evert Lavrijsen

Inkomsten Uitgaven
Lezingen € 150 Lezingen € 320
Rosdoek € 90 Rosdoek € 1.610
Contributie € 2.455 Huur (Kempenmuseum) € 695
Rente € 0 Algemene kosten € 935
Donaties € 480 Doc. centrum € 355
Totaal inkomsten € 3.175 Totaal uitgaven € 3.915
Saldo verlies 2022 € 740

Toelichting:

  • Rosdoek inkomsten: advertenties, abonnementen en verkoop losse Rosdoek
  • Donaties: incidentele bijdragen van begunstigers of vrijwillige extra contributie
  • Lezingen: onkostenvergoeding, presentje voor inleiders, inkomsten entree niet-leden
  • Rosdoek uitgaven: drukwerk, porti en kosten
  • Algemene kosten: attenties, bureaukosten, KvK en Brabants Heem
  • Documentatie Centrum: apparatuur, cartridges/copy, archiefdozen en dergelijke.

Activa 01-01-2022 31-12-2022 Passiva 01-01-2022 31-12-2022
Liquide middelen € 9.225 € 8.385 Eigen vermogen € 4.950 € 4.210
Overlopende posten € 490 -/- € 100 Reserveringen en voorzieningen € 1.595 € 700
Boekenfonds € 3.165 € 3.375
Totaal activa € 9.715 € 8.285 Totaal passiva € 9.715 € 8.285