Het patronaatsrecht over Bokhoven en het proces daarover te Brussel tussen de Prins van Robecq en de Abt van Berne, 1769-1770

Titel Het patronaatsrecht over Bokhoven en het proces daarover te Brussel tussen de Prins van Robecq en de Abt van Berne, 1769-1770
Omslag Cover of Het patronaatsrecht over Bokhoven en het proces daarover te Brussel tussen de Prins van Robecq en de Abt van Berne, 1769-1770 book
Content

Uit Woord vooraf:

De tijd is al lang voorbij, dat de historische belangstelling bijna uitsluitend uitging naar het doen en laten van de allergrootsten van deze wereld, naar hun streven naar machts- en gebiedsuitbreiding, naar veld- en zeeslagen, naar revoluties en ontdekkingsreizen, naar diplomatiek overleg en vredesonderhandelingen. Men is zich ook gaan interesseren voor de sociale, economische en culturele aspecten van de menselijke samenleving. In onze dagen neemt men bovendien graag kennis van het gewone dagelijks leven in steden en dorpen van vroeger, van het doen en laten van hen die het in de talrijke kleine heerlijkheden voor het zeggen hadden, van hun ruzies en geschillen en tevens van de burgerlijke en kerkelijke feesten die de mensen weer nader tot elkaar brachten. Ruzie maken en processen voeren was vroeger aan de orde van de dag. De adel in de kleine heerlijkheden dacht niet alleen aan jacht en deelname aan oorlogen, aan aankoop van stukjes grond, aan het innen van pachten en tienden, aan het sluiten van onder velerlei opzicht gunstige huwelijken, maar ook aan het verdedigen van zijn werkelijke of vermeende rechten. Zo waren ook de hogere oversten van vele kloosters voortdurend verwikkeld in allerlei conflicten.

Inhoudsopgave:

WOORD VOORAF

ARCHIVALIA

BRONNENPUBLIKATIES EN LITERATUUR

LIJST VAN AFKORTINGEN   I

VEELVULDIG VOORKOMENDE JURIDISCHE TERMEN  I

Inleiding

Hoofdstuk I: OVER HET PATRONAATSRECHT IN HET ALGEMEEN

Hoofdstuk II: DE PATRONAATSRECHTEN VAN DE ABDIJ VAN BERNE IN HET LAND VAN HEUSDEN

Hoofdstuk III: HET PATRONAATSRECHT OVER BOKHOVEN

Hoofdstuk IV: DE VERWIJDERDE VOORGESCHIEDENIS VAN HET PROCES

Hoofdstuk V: SCHERMUTSELINGEN TIJDENS HET PASTORAAT VAN PASTOOR VAN DER LAGEN

Hoofdstuk VI: DE BRONNEN DIE TEN AANZIEN VAN HET PROCES TER BESCHIKKING STAAN, EN SPECIAAL DE CORRESPONDENTIE TUSSEN VILVOORDE EN BOKHOVEN

Hoofdstuk VII: DE NAASTE AANLEIDING TOT HET PROCES OVER HET PATRONAATSRECHT

Hoofdstuk VIII: HET ,,BEWEIJS” VAN PRELAAT VAN HECK EN HET ,,ANTWOORT” VAN INTENDANT STALLAERT

Hoofdstuk IX: EEN PROCES WORDT ONVERMIJDELIJK

Hoofdstuk X: NAASTE VOORBEREIDINGEN VOOR HET PROCES

Hoofdstuk XI: DE SOEVEREINE RAAD VAN BRABANT

Hoofdstuk XII: HET DOOR PRELAAT VAN HECK INGEDIENDE REKEST

Hoofdstuk XIII: HET ANTWOORD VAN DE GRAAF VAN BOKHOVEN OP HET REKEST

Hoofdstuk XIV: DE REPLIEK VAN DE ABDIJ VAN BERNE

Hoofdstuk XV: EEN KORT INTERMEZZO

Hoofdstuk XVI: MEER LICHT OVER DE OUDSTE HEREN VAN BOKHOVEN

Hoofdstuk XVII: DE REST VAN DE RESCRIPTION ULTERIEURE TEGEN DE SUPPLIANTS

Hoofdstuk XVIII: DE LAATSTE RONDE VAN HET PROCES

Hoofdstuk XIX: DE EINDUITSPRAAK IS NIET MEER GEVOLGD

SAMENVATTING

RESUME

BIJLAGEN   I t/m XIV

INDEX VAN PERSOONS-, PLAATS- EN PERCEELSNAMEN

CURRICULUM VITAE

Reeksnaam Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland (Deel XLIII)
Auteur G. M. van der Velden o.praem.
Uitgever Stichting Zuidelijk Historisch Contact
Jaar 1978
Aantal pagina's 206
Rubriek Algemene geschiedenis, Kerkgeschiedenis, en Rechtsgeschiedenis
Periode 18de Eeuw (Verlichting) - 1700 tot 1800
Regio België Overig en Noord-Oost Brabant
Plaatsnaam Bokhoven
Collectie Theo v.d. Ven
Locatie 02-2-19