Hoek, 5525 AA  Duizel

Bescherming Terrein van hoge archeologische waarde
Monumentnummer 3020
Monument naam Kerkakkers
Categorie Archeologisch waardevol terrein
Complex Bewoning & Begraving
Complextype Nederzetting & Urnenveld,
Datering IJzertijd: 800 - 12 v. Chr.

Beschrijving

Terrein met sporen van bewoning uit de IJzertijd alsook mogelijk sporen van begraving (urnenveld) uit de late Bronstijd en/of IJzertijd. Van het terrein zijn ook mesolithische vuur­steen­vondsten bekend. De vindplaats ligt langs een beek, onder een esdek van 60-90 cm (op de hogere delen 50 cm, met onderin een vuile C-horizont; booronderzoek 18-04-1991 O. Ode). Over de hele akker verspreid ligt IJzertijd d aardewerk, maar vooral op het hoogste deel. Er zouden ‘in de omgeving’ van een van de vindplaatsen ook urnen zijn gevonden.[1]


Gegevens uit oorspronkelijke bronnen

Op de Kerkakkers te Duizel werden in 1925 urnen met oortjes gevonden door J. (Jantje) Mollen. Het betreft grote potten met vier oren, die op ongelijke hoogte zijn aangebracht.[2]

Op de Kerkakkers te Duizel werden bij het uitzanden van een hooggelegen perceel enige geoorde urnen gevonden.[3]

Door de heer G. Fonteijn, correspondent R.O.B., werden op een hoge akker ten oosten van het riviertje de Kleine Beerze een aantal urnscherven en mesolithische vuursteenartefacten gevonden.[4]

De heer G. H. Fonteijn uit Duizel vond op een hoge akker, oostelijk van de Kleine Beerze te Duizel, urnscherven, Romeins aardewerk, Romeinse dakpanfragmenten en bewerkte vuur­steen, die waarschijnlijk uit het Neolithicum dateert.[5]


Waardering

Terrein van zeer hoge archeologische waarde.[6]


Afbeeldingen

Monument 3020 op de luchtfoto uit 2017 met overzicht van archeologische vindplaatsen.

Monument 3020 op de luchtfoto uit 2017 met overzicht van archeologische vindplaatsen.[7]


Voetnoten

[1]    Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart Eersel, Bijlage 2, Overzicht van waardevol cultureel erfgoed en aardkundige waarden in de gemeente Eersel, Versie 2021, par.3.1, p.30-31.

[2]    Beex, G.; “Archeologisch overzicht van de gemeente Eersel”, in het boek ‘Drie Zaligheden, Eersel Duizel Steensel’, onder redactie van A. Dams e.a., De Kempen Pers, 1989, p.23-40, aldaar p.38.

[3]    Beex, G.; “Archeologische vondsten te Eersel”, Brabants Heem, jrg.16, 1964, p.8-10, aldaar p.10.

[4]    Beex, G.; Archeologisch nieuws, Duizel, gem. Eersel, Nieuws Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1968, 1ste aflevering januari, p.45.

[5]    Beex, G.; Archeologisch nieuws, Eersel, Nieuws Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1969, 10de aflevering oktober , p.113.

[6]    Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart Eersel, Bijlage 2, Overzicht van waardevol cultureel erfgoed en aardkundige waarden in de gemeente Eersel, Versie 2021, par.3.1, p.30-31.

[7]    Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart Eersel, Bijlage 2, Overzicht van waardevol cultureel erfgoed en aardkundige waarden in de gemeente Eersel, Versie 2021, par.3.1, p.30-31.