Verslag jaarvergadering 10 februari 2015

 1. Opening en welkom aan de leden. De opkomst was iets lager dan voorheen maar niettemin waren er voldoende leden aanwezig om voorstellen uit te brengen. We herdachten onze overleden leden de heren Toirkens, Toon de Raaff en Jan Kraaijvanger.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken:
  Bericht van verhindering: Cees en Miep Cornelissen, Mevr. Intven (jubilaris), Dr. Peijnenburg (jubilaris), Evert Lavrijsen en Annie Biezen.
  Voorstel inzake de Rosdoek Heren Frints en Grielen.
  Voorstel excursie Merksplas en Turnhout van Wil Coolen en Harrie Toussaint en Kloostercomplex Steijl in Limburg aan de Maas van Cees Cornelissen en Frans Teunis. De drie voorstellen te behandelen bij hoofdstuk 7 inzake werkplan 2015.
  Op verzoek van Piet Frints wordt het voorstel verschoven naar een bijeenkomst van de redactie samen met het bestuur.
 3. Notulen jaarvergadering 2014 gepubliceerd in mededelingenblad 010314.
  Op deze notulen kwamen geen afkeuringen. Harrie Grielen vroeg bij deze gelegenheid hoe ver het stond met het archief op de zolder van het museum. De voorzitter bracht de geschiedenis van de overeenkomst gemeente en museum nog eens onder de aandacht en vertelde dat de zolder momenteel niet geschikt is voor archivering zwaarder dan 85 kg per m2. Dat is een probleem maar we kunnen ons archief dan toch wel grotendeels kwijt, echter de afspraken met het museum stokken momenteel. In het najaar werden wij door de Rabobank Kempen in de gelegenheid gesteld in te schrijven op archiefstellingen- en kasten alsook ander meubilair. Daardoor hebben we momenteel voldoende opbergmateriaal en dat is opgeslagen in de schob/schapenstal achter het oude gemeentehuis aan de markt.
 4. Jaarverslag secretaris 2014 ligt ter inzage op tafel. De opsomming van feiten over 2014 gaf geen aanleiding tot commentaar
 5. Jaarverslag penningmeester 2014. Zowel op de website via het nieuwsmedium als wel op tafel lagen de financiële stukken waardoor de deelnemers nog de gelegenheid kregen zich nader te verdiepen in de cijfers. Wij houden een negatief resultaat in de begroting van zo’n 200 euro, maar de daarbij gevoegde verklaring gaf de vergadering geen aanleiding deze af te keuren. Daarnaast was de uitleg over al het gepresenteerde cijfermateriaal weer voldoende duidelijk om de penningmeester voor het geheel te dechargeren.
 6. Verslag kascommissie. Wil Coolen, Harrie Toussaint Wil van Herk
  Voorzitter Will van Herk was vol lof over de ontvangst ten huize van de penningmeester en de nauwkeurigheid van de cijfers dat hij zich verplicht voelde ook namens de andere leden van de commissie decharge te verlenen. Wil Coolen is aftredend en als opvolger meldde zich Machiel Uyterlinde, alhoewel vrij jong lid van de kring was hij uitermate geïnteresseerd.
 7. Werkplan 2015 zoals geannonceerd op de website en in het mailbericht is een afgeleide van het beleidsplan 2015-2020. Ter tafel lagen nog exemplaren om tijdens de vergadering nog te kunnen “spieken” en meelezende met de voorzitter werden een aantal punten doorgenomen die voornamelijk lagen op het aanvullen van werkgroepen, studiegroepen en het bestuur. Vooral de bestuurstaken worden zwaarder en uitbreiding met een 2de secretaris en misschien een lid voor het bestuur om t.z.t. de voorzitter op te volgen kwamen in discussie. De voorzitter stond even stil bij de vrijwilligers voor het digitaliseren van de bibliotheek en het invoeren van foto’s en bijbehorende teksten die wekelijks een aantal uren doorbrengen in de heemkamer en bedankte hen daarvoor t.w. de heren Hooijmaijers, Vijgeboom, Beckers en Jacobs. Aanvullingen zijn gewenst. Uit de vergadering kwamen nog suggesties die het bestuur met de betreffende personen nog verder zal uitwerken. Een goede suggestie was de melding dat ED een rubriek kent “vrijwilligers gezocht” waar de kring annonces kan plaatsen en wel gratis.
  We kennen dit jaar de luxe van een aanbod van 2 excursies en wel naar Merksplas/Turnhout en abdijcomplex in Steyl onder Venlo. Gekozen is voor Merksplas/Turnhout van de heren Toussaint en Coolen.
 8. Bestuur; Aftredend en niet herkiesbaar is Cor Horstink.
  Conform artikel 3.1.1 huishoudelijk reglement kan met een verklaring kandidaatstelling en mede ondertekend door 5 leden een kandidaat worden voorgedragen vermits deze ook heeft verklaard de kandidaatstelling te zullen aanvaarden. Er was geen opvolger aangedragen vanuit de vergadering dus gaat het bestuur naarstig op zoek naar een opvolger van Cor. Inzake zijn aftreden wil de voorzitter in de volgende jaarvergadering uitgebreid stil staan.
 9. Huldiging Jubilarissen; We hebben dit jaar 4 jubilea t.w. 25 jaar Mevr. H. Intven-Verhoeven Valkenswaard maar zij is met vakantie en 3 x 40 jaar en dat betreft: De heer W. Jacobs Valkenswaard en Dr. J. Peijnenburg, beiden zijn eveneens verhinderd deels vanwege vakantie.
  Wel aanwezig is mevr. Braspenning uit Veldhoven. Vanwege gezondheidsproblemen was eerst een paar dagen voor de vergadering duidelijk dat zij er zou zijn en de voorzitter sprak daar ook dan zijn waardering voor uit.
  Wat uitvoeriger werd stil gestaan bij het fenomeen werkende leden en consumerende leden en tot de laatste behoort mevr. Braspenning die voor haar financiële steun aan de vereniging heel belangrijk is en de voorzitter nam de gelegenheid waar om te pleiten voor het aandragen van meer leden door de aanwezigen. Namens Brabants Heem mocht de voorzitter de zilveren draagspeld opspelden en hij liet dat vergezeld gaan van een bos bloemen voor haar echtgenoot en het boek “De boter in de Kempen” van Bas Bierkens.
  Mevr. Braspenning was blij verrast en wij ook met zo’n trouw lid.
 10. Rondvraag. Daar werd geen groot gebruik van gemaakt maar Martien van Zoeren wierp naar aanleiding van de personele bezettingen binnen de vereniging de vraag op of niet meer gedacht moet gaan worden aan fusies e.d. Hoewel voor de hand
  liggend werd de optie niet echt gekoesterd maar het gaf wel aanleiding tot discussie. Leo Spanjers kwam met de suggestie om met een meer geavanceerd boekje de vereniging onder potentiële leden bekend te maken en Peter Coppelmans zag nog wel mogelijkheden in de commerciële hoek op het industrieterrein. Voorts hadden de heren van Herk en Brok nog suggesties voor het bestuur en beide heren zullen zeker gevraagd worden e.e.a. uit te werken en alle suggesties zullen door het bestuur met alle heren nog wel worden doorgenomen. Cor vroeg als laatste het woord met wat huiselijk aangelegde vragen en opmerkingen en besloot met een bloemetje namens de kring aan te bieden aan mevr. Teunis voor het werk als onze bar ”juffrouw”. Waar hij niet op had gerekend was dat de voorzitter een bloemetje voor zijn Liesbeth had voor de assistentie aan de bar “juffrouw”. Door afwezigheid van Evert Lavrijsen kon er geen presentatie plaatsvinden over de website en werd overgegaan naar de sluiting met verwijzing naar het hapje en drankje te bekomen aan de bar.

F.Teunis notulist