Verslag jaarvergadering 11 februari 2014

Verslag jaarvergadering 2013 gehouden op dinsdag 11 februari 2014 in het museum.

 

Met een opkomst van meer dan 30 leden, die voor het eerst een automatische deur van het museum passeerden, ging men onder het genot van koffie en koek de opening van de voorzitter afwachten.

1.0  Na zijn verwelkoming en de belofte zijn verhaal kort te houden werd direct een minuut stilte in acht genomen voor het in 2013 overleden  lid Jan Maas.

2.0  Er was één ingekomen stuk en wel de afmelding van Harrie Jenniskens. Er waren geen kandidaten binnen gekomen voor het bestuur en de voorzitter ging gelijk over naar de volgende mededelingen t.w.

  1. Dat de excursie naar Ravenstein is gepland en het bestuur deze keer weer een beroep op de leden wil doen om de organisatie er van over te nemen. ( Wil Coolen en Harrie Toussaint gaan de organisatie doen)
  2. De zolder van de boerderij beschikbaar komt voor ons “dode “ archief en we de tijdelijke opslag van het archief bij Piet Timmermans willen opschonen en dan willen overbrengen naar de zolder. Vrijwilligers gevraagd.
  3. In het afgelopen jaar we 8 leden verloren door overlijden en opzegging hetzij vanwege verhuizing dan wel “te” hoge leeftijd. Gelukkig mochten we 9 nieuwe leden verwelkomen en bleven we dus per saldo op peil. Dat we echt meer leden willen ook om financiële redenen maakt de penningmeester in de vergadering nog wel duidelijk

3.0  De notulen van de jaarvergadering 2013 werden in het mededelingenblad van maart 2013 gepubliceerd waardoor we van voorlezing konden afzien. Voor wie het zich niet meer konden herinneren lagen er in de schob extra exemplaren. De vergadering heeft deze notulen zonder wijzigingen aanvaard.

4.0  Jaarverslag 2013 van de secretaris. Dit verslag was nog niet gepubliceerd maar lag wel ter inzage. Op voorlezing er van werd door de vergadering afgezien en ook dit verslag werd zonder wijzigingen geaccepteerd.

5.0  Jaarverslag penningmeester. De cijfers waren al gepresenteerd in het mededelingenblad van december 2013 zodat de penningmeester zich kon richten op de details van uitgavenposten. De belangrijkste posten, waarop door de vergadering werd gereageerd, worden in dit verslag behandeld en dat zijn de hoog oplopende kosten van porto voor de Rosdoek, handhaving van de kwaliteit van de Rosdoek in zijn huidige verschijningsvorm, het feit dat bestuursleden voor een bedrag van 200 euro geen declaraties indienden en dat we nu al voor het 4de jaar op rij interen op het vermogen. Het bestuur wil verder bezuinigen als er niet meer leden bijkomen of de sponsoring via advertenties achter blijft. De kwaliteit blijven we verdedigen maar dat kunnen we niet nog jaren handhaven.

Uit de vergadering kwamen reacties van verscheidene leden die nu toch echt aan het bestuur voorstellen de contributie te verhogen en de suggestie dat het bestuur niet in hoge mate haar eigen portemonnee moet trekken. Zij moet haar kosten minstens vergoed moet krijgen. Ook ter versterking van de hoge kwaliteit van de publicaties (denk ook aan de website) zal de contributie omhoog moeten. Uit vergelijkende cijfers van een aantal kringen in Brabant blijken we niet de laagste in contributie te zijn, maar zeker niet de hoogste. De vergadering stelt voor de contributie te verhogen naar 25 euro resp. 39 euro. Dat is dan zo’n 4 euro per jaar oftewel 33 cent per maand. Unaniem werd dit voorstel overgenomen. Verder werd er nog gestoeid over de drukwerkkosten en werden suggesties dienaangaande aangedragen, alsook inzake lezingen met onderwerpen wellicht wat dichter bij de deur en dan met name richting genealogie. Het bestuur heeft daarvan e.e.a. genoteerd en gaat dat in 2014 verder uitwerken. Bijdragen aan deze discussie leverden de leden Harrie Grielen, Harrie Toussaint, Leo Spanjers, Will van Herk en Bert van der Aalst.

Vanwege de hoge kosten van incasso door de nieuwe rekeningnummerproblematiek opgelegd door de EEG en een 40% van de leden dat maar toestemming gaf voor incasso, gaat het bestuur in 2015 weer gewoon om overschrijvingen verzoeken. Omdat we voor het gewone betalingsverkeer vrij gesteld zijn van kosten tot 340 euro op jaarbasis zijn we van Rabo overgestapt naar ABN AMRO. Bij de Rabo moet je jaarlijks om een korting vragen en die wordt niet altijd verleend. Dus kozen we voor een vaste korting die overigens alleen voor kleine verenigingen telt en al meer dan 15 jaar wordt gehandhaafd. ( dus geen overstap vanwege de oude werkkring van de voorzitter )

Als men getarifeerde artikelen van de kring afneemt, is het wel zo handig bij de overschrijving het volledige adres te vermelden want ook weer bij de Rosdoek is het een hele puzzel voor de penningmeester gebleken die adressen te achterhalen. Vanwege nieuwe ANBI regels is de kring verplicht de jaarcijfers, jaarverslag, notulen jaarvergadering, statuten en huishoudelijk reglement te publiceren op de website alsook een verklaring dat het bestuur niet bezoldigd wordt. Onkostenvergoeding mag weer wel. Als men zich op de hoogte wil stellen van voornoemde gegevens dan zijn die dus het hele jaar terug te vinden op de website.

Tijdens de discussie over de centjes werd een pauze ingelast voor een 2de kop koffie, waar druk gebruik van werd gemaakt.

6.0  De kascommissie gaf in een komieke maar ook zeer gedegen wijze verslag van haar bevindingen en vind dat de vergadering de penningmeester moet dechargeren voor zijn beleid maar vooral voor zijn keurige boekhouding. Het zij hem vergeven dat alles op de cent nauwkeurig wordt genoteerd. Omdat de commissie eerst in 2013 werd geformeerd zijn er geen persoonswisselingen. Leden zijn Wil Coolen, Harrie Toussaint en Will van Herk.

7.0  Bestuursverkiezing. Bij het samenstellen van de agenda in december was nog niet bekend of de aftredende heren Teunis en Cornelissen herkiesbaar zouden zijn. En tot veler verbazing, niet in het minst bij het zittende bestuur, wenste Kees Cornelissen niet in het harnas te sterven en was dus niet herkiesbaar. De voorzitter werd bij acclamatie herkozen zoals hij zelf had voorgesteld. Het bestuur heeft Harrie Beckers bereid gevonden tot toetreding in zijn kwaliteit als master voor de digitalisering van het fotomateriaal voor zowel site als archief en als directe vraagbaak tijdens de bestuursvergaderingen. Hij treed niet in de plaats van Kees Cornelissen. Harrie werd bij acclamatie gekozen.

Tja…toen was er afscheid van Kees. Hij wilde niks, geen cadeau, geen dikke woorden en vul maar verder aan. Nou de voorzitter heeft zich er aan gehouden. Hij memoreerde dat de Koningin  en bestuur Brabants Heem hem al rijkelijk hadden beloond  en hij kon volstaan met de overhandiging van een boek over Kees zijn geliefde Frankrijk, waarin veel foto’s en met weinig tekst de geest van het Frankrijk in al zijn verschijningsvormen gestalte wordt gegeven. Hij vergezelde dat met de wens dat Kees als wij vergaderen, hij thuis met een gelukzalige glimlach in dit boek zal  kijken. Wij zullen zijn bekende opmerkingen missen zoals “allez, allez” of “snotverdorie nog an toe” en bovenal zijn opwindingen op zijn tijd maar vooral zijn “bejour” bij een afscheid. Nadrukkelijk werd Miep zijn vrouw betrokken in haar steun aan Kees waardoor wij konden profiteren van zijn kennis en ervaring. Miep kreeg een mooie bos bloemen aangereikt. Bedankt jullie beiden voor wat je voor de kring gedaan hebt.

8.0  Werkplan 2014. Het volledige werkplan is terug te vinden op de website en we volstaan hier met het aangeven van de belangrijkste feiten zoals:

  1. Versterking van de financiële positie via meer leden, betere sponsorinkomsten
  2. Uitbreiding van het bestuur met name naar een 2de secretaris
  3. Aanvulling vrijwilligers digitalisering bibliotheek
  4. Aanvulling vertellers voor de redactie van de Rosdoek
  5. Uitbreiding van werkgroepen
  6. Uitbreiding van vrijwilligers voor het digitaliseren van het fotobestand voor archief en website

9.0   Huldiging jubilarissen en met name mevrouw Rikie Kruijsen en dhr. Hein Schoutsen. Omdat Rikie 60 jaar en Hein 40 jaar lid waren was Harrie Boot, de secretaris en vice-voorzitter van Brabants Heem uitgenodigd om extra cachet te geven aan deze jubilea. Omdat beide jubilarissen vooral maatschappelijk bezig zijn waarbij gedacht kan worden aan parochiële werkgroepen en koren e.d. en zij heemkunde een warm hart toedragen was dat aanleiding voor Brabants Heem beide jubilarissen te onderscheiden met de zilveren draagspeld vergezeld van oorkonde. Helaas waren de voorletters van beide fout doorgegeven ( uit het telefoonboek) en komt de oorkonde separaat nog. Van de kring kregen beide een pentekening en een bos bloemen. Voor Rikie had de voorzitter nog een boek over Vlaamse kunstenaars wat dan gelijk voor haar weer een bezoek aan België kan betekenen.

10.0   Van  de rondvraag werd niet veel gebruik gemaakt. Er werd wat voortgeborduurd op        behandelde onderwerpen en met het vooruitzicht, na een onderbreking ter dorstlessing, nog de werking van de website in het vooruitzicht te hebben kon de vergadering officieel gesloten worden. Evert Lavrijsen gaf een toelichting op de werking van de website waarbij menig aanwezige verbaasd reageerde met: “wat kunnen we al erg veel terugvinden op de website  en zonder moeite kunnen we naar websites van andere  aanbieders, wat handig”. Hierna werd onder genot van borrel en hap menig nieuwtje uitgewisseld of kennis gemaakt met mede-leden van de kring.

Notulist Frans Teunis

Zoals uit de jaarvergadering is gebleken kunnen we voor een aantal werkzaamheden nog leden gebruiken. U kun zich melden voor: