De Achelse Kluis 1846-1946: ontstaan, groei, leven

Titel De Achelse Kluis 1846-1946: ontstaan, groei, leven
Omslag Cover of De Achelse Kluis 1846-1946: ontstaan, groei, leven book
Content

Voorwoord:
Dit boekje, dat geen aanspraak wil maken op wetenschappelijkheid, alhoewel alles, wat er in gezegd wordt, verantwoord is, werd met veel liefde door onze monniken samengesteld.

Het betreft immers hùn huis, hùn abdij, waarmede zij, krachtens de Regel van St. Benedictus, door de gelofte van stabiliteit, voor het leven verbonden zijn. Naar het voorbeeld onzer HH. Stichters, is iedere ware monnik ‘amator Regulae et loce’. Hij moet in zijn abdij alles ten overvloede vinden, wat hem voor tijd en eeuwigheid gelukkig kan maken. St. Bernardus noemde Clairvaux zijn ‘paradisus terrestris’. Zoo is dit boekje een uiting van onze liefde voor ons huis.
Tevens wil het zijn een teeken van onze groote dankbaarheid jegens God, voor de ontelbare genaden en weldaden in de loop dezer honderd jaren door Zijne Vaderhand uitgedeeld – aan de bewoners van dit huis, en aan zoovele anderen, die hier met God werden verzoend of er aangespoord werden tot hooger deugd.
Dit boekje wil ten slotte ons aller verlangen vertolken: ons immer volmaakter te geven aan onze H.Roeping, nog trouwer zonen te worden van St. Benedictus en St.Bernardus, in steeds groeiende liefde vereenigd te leven met Christus en Zijn H.Moeder.
Zoo moge dit eeuwfeest het uitgangspunt zijn van een hoogere bloei van de stille ‘Achelse Kluis’ ter eere van God en tot heil der zielen.

Inhoud:

. Eremitage van de H.Joseph – Stichting van het Sint Benedisctus-Klooster te Meersel-Dreef – De Achelse Kluis Cisterciëserklooster 1846 – Priorij 1846-1871 – Abdij 1871 – Kloosterstichtingen te Echt, Diepenveen en Rochefort 1883-’87 – Dom Malachias Verstraaten 1891- 1912 – Dom Mauritius Lans 1912-1919 – De jaren 1920 – 1940 – Bewogen Tijd 1940 -1945 – Het Eeuwfeest – Honderd jaar Cisterciënserleven – Toekomstplannen – Bijlage I t/m X – Kaarten A t/m E.

Uitgever Sint Benedictus-Abdij, Achel (B)
Jaar 1946
Aantal pagina's 160 (+ kaarten)
Rubriek Gebouwen en architectuur en Kerkgeschiedenis
Periode 19de Eeuw (Industrialisatie) - 1800 tot 1900 en 20ste Eeuw 1ste helft -1900 tot 1950
Regio De Kempen (B)
Plaatsnaam Achel (B)
Collectie Theo v.d. Ven
Locatie 01-4