ANBI publicatiegegevens

De naam                           

 • Heemkundige Studiekring “De Acht Zaligheden”

RSIN of fiscaalnummer

 • Fiscaalnummer:  816494526

Contactgegevens

Secretariaat:
Anne van Buren
Weverstraat 19
5524 BG Steensel

Doelstelling

 • Om de praktische en theoretische heemkunde te beoefenen en te bevorderen, in het bijzonder in de gemeenten en wel door het verzamelen, het documenteren en doorgeven van kennis over de gemeenten ontleend aan geschiedenis, archeologie, volkskunde, taalkunde, dialectologie, naamkunde en genealogie, geografie, biologie en ecologie, alles in de ruimste zin des woord;
 • In brede kring belangstelling te wekken voor de eigen streek en zijn bewoners, vroeger, nu en voor de toekomst;
 • Het ijveren voor het verzamelen, documenteren, behouden en beschermen van het erfgoed van de gemeenten in zijn context, zoals:
 1. Cultuurhistorisch belangwekkende gebouwen, groenstructuren, landschappen en natuur, inclusief het archeologische bodemarchief;
 2. Collecties van museale en andere voorwerpen en van het informatief erfgoed in de vorm van archieven, bibliotheken en collecties van foto-, film-, en geluidsopnamen;
 3. Mondelinge tradities en uitingen, podiumkunsten, sociale gewoonten en gebruiken, rituelen en feestelijke gebeurtenissen, volkscultuur, kennis van de praktijken rond de natuur, traditionele ambachten alsmede (on)geschreven geschiedenis;
 4. Het streven naar het behoud en de bescherming van waardevolle monumentale panden, objecten en stads- en dorpsgezichten waaronder het streven naar aanwijzing van panden en objecten tot rijksmonument dan wel gemeentelijk monument, beeldbepalend of beeldondersteunend pand of ensembles van monumentale en cultuurhistorische waardevolle panden, objecten en gebieden tot complex (rijks)monument dan wel gemeentelijk stads- en dorpsgezicht, doch meer bepaald binnen het werkgebied van de vereniging;
 5. Het onderzoeken, bestuderen en veiligstellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerden zaken, goederen en/of voorwerpen en oudheidkundige gegevens in en van de gemeenten en zijn omgeving, alsmede het vastleggen van onderzoekingen en studies door middel van publicaties, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere groeperingen en instanties, alsmede het deelnemen aan activiteiten van andere verenigingen, welke met vorenstaand doel verband houden of daartoe van belang zijn, alles in de ruimste zin van het woord;
 6. Met stichtingen en/of instituties die zich het beheer van collecties ten doel stellen, bindende afspraken te maken inzake de vrije toegankelijkheid tot deze collecties;
 7. Het behartigen van de heemkundebelangen bij het bestuur van de gemeenten en andere (overheids)besturen; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan

Huidige situatie en ontwikkelingen:

 • nieuwe verenigingen, samenvoeging gemeenten, belangstelling voor kortlopende projecten in eigen omgeving.
 • Analyse van sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen

Strategie:

 • Het opdoen, bewaren en verspreiden van kennis.
 • Het promoten van heemkunde
 • Het bewaren van heemkundig waardevolle objecten en overblijfselen.

Activiteiten:

 • Commissie Redactie van “De Rosdoek”
 • Commissie Lezingen en Excursies
 • Studiegroepen Kadastrale kaart 1832 van Eersel, Archeologie, Boerderijen,  Genealogie, Archivering
  Ondersteunende activiteiten: Computer, Website
 • Organisatie: vastgelegd in Statuten en Huishoudelijk Reglement

Financiële aspecten:

 • Inkomsten bestaan uit contributies, bijdragen van niet-leden bij lezingen, betalende abonnees van De Rosdoek,rente en incidentele giften.
 • Uitgaven hebben betrekking op drukkosten, porto, huur, documentatie, apparatuur, archivering, onkosten lezingen, bank en algemene bestuurskosten
 • Werkplan wordt jaarlijks opgesteld en daarover wordt gerapporteerd in de ALV.

Bestuurssamenstelling

 • F.L.H.M. Teunis (Voorzitter)
 • A. van Buren (Secretaris)
 • W. Thijssen (Bestuurslid)
 • H. Beckers (Bestuurslid)

Beloningsbeleid        

 • De Heemkundekring heeft geen beloningsbeleid.